หรือคุณหมายถึง obö?
Search result for

oboe

(38 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oboe-, *oboe*
Possible hiragana form: おぼえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oboe[N] เครื่องดนตรีประเภทเป่าชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oboe(โอ'โบ) n. ปี่ลิ้นคู่ชนิดหนึ่งที่มีเสียงแหลม

English-Thai: Nontri Dictionary
oboe(n) ปี่ชนิดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oboe Course?โอโบ คอร์ส? Beethoven Virus (2008)
It is a bit difficult for an oboe to do.มันก็ยากไปนิดนึงที่จะให้โอโบทำ Beethoven Virus (2008)
I played oboe in the Rising Star Orchestra.ผมเล่นโอโบอยู่ในวง ไรซิ่งสตาร์ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Oboe 1st chair, entry No. 2โอโบไลน์หลัก ผู้เข้าคัดหมายเลข 2 Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
I'm Alexis, oboe.ชั้นอเล็กซิส เล่นโอโบ้ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Your mother and I sat in the front row of every dance class, every oboe recital, and we cheered.แม่ของลูกและพ่อ นั่งแถวหน้า ทุกคลาสเต้นรำ ทุกการแสดงดนตรี และเราเป็นกำลังใจ Holidaze (2009)
Especially during that oboe solo.ยิ่งตอนโซโล่นะ Me Before You (2016)
Peter Nan Oboe... Peter Nan Oboe...ปีเตอร์ปีเตอร์โอโบน่านน่านปี่ โอโบปีเตอร์น่าน How I Won the War (1967)
Peter Nan Oboe...ปีเตอร์ปีเตอร์โอโบน่านน่านปี่ How I Won the War (1967)
Peter Nan Oboe...ปีเตอร์ปีเตอร์โอโบน่านน่านปี่ How I Won the War (1967)
Peter Nan Oboe...ปีเตอร์ปีเตอร์โอโบน่านน่านปี่ How I Won the War (1967)
Peter Nan Oboe... Hello, all stations, report my signal.สวัสดีทุกสถานีรายงาน สัญญาณของฉัน How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oboeHeck, with oboe players there are those who, rather than search for a reed that suites them, find it faster to make their own.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฉน[n.] (chanai) EN: oboe   FR: hautbois [m]
จ่าปี่[n. exp.] (jā pī) EN: person who plays flute ; chief fife ; chief oboe   FR: flûtiste [m]
วงปี่พาทย์[n. exp.] (wong pīphāt) EN: oboe-based Thai orchestra   

CMU English Pronouncing Dictionary
OBOE    OW1 B OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oboe    (n) (ou1 b ou)
oboes    (n) (ou1 b ou z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
覚える[おぼえる, oboeru] Thai: จดจำ English: to remember

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oboe {f} [mus.]oboe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory [Add to Longdo]
オーボエ(P);オーボー[, o-boe (P); o-bo-] (n) oboe (ita [Add to Longdo]
オーボエダモーレ[, o-boedamo-re] (n) oboe d'amore (ita [Add to Longdo]
一つ覚え[ひとつおぼえ, hitotsuoboe] (exp) the one thing that is well-remembered [Add to Longdo]
遠吠え[とおぼえ, tooboe] (n,vs) howling [Add to Longdo]
覚え[おぼえ, oboe] (n) memory; sense; experience; (P) [Add to Longdo]
覚えがめでたい[おぼえがめでたい, oboegamedetai] (exp) (See 御覚えがめでたい) to stand high in one's superior's favor and trust [Add to Longdo]
覚えず[おぼえず, oboezu] (adv) unconsciously; unknowingly; without thinking [Add to Longdo]
覚えてろ[おぼえてろ, oboetero] (exp) (id) You'll regret this!; I'll get you for this; Just you wait [Add to Longdo]
覚える(P);憶える[おぼえる, oboeru] (v1,vt) (1) to memorize; to memorise; to commit to memory; to learn by heart; to bear in mind; to remember; (2) (覚える only) to learn; to pick up; to acquire; (3) (覚える only) to feel; (4) (覚える only) to think; to regard; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
覚える[おぼえる, oboeru] sich_erinnern, sich_merken, lernen, fuehlen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hautboy \Haut"boy\ (h[=o]"boi), n. [F. hautbois, lit., high
   wood; haut high + bois wood. So called on account of its high
   tone. See {Haughty}, {Bush}; and cf. {Oboe}.]
   1. (Mus.) A wind instrument, sounded through a reed, and
    similar in shape to the clarinet, but with a thinner tone.
    Now more commonly called {oboe}. See Illust. of {Oboe}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A sort of strawberry ({Fragaria elatior}).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oboe \O"boe\, n. [It., fr. F. hautbois. See {Hautboy}.] (Mus.)
   One of the higher wind instruments in the modern orchestra,
   yet of great antiquity, having a penetrating pastoral quality
   of tone, somewhat like the clarinet in form, but more
   slender, and sounded by means of a double reed; a hautboy.
   [1913 Webster]
 
   {Oboe d'amore} [It., lit., oboe of love], and {Oboe di
   caccia} [It., lit., oboe of the chase], are names of obsolete
    modifications of the oboe, often found in the scores of
    Bach and Handel.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oboe
   n 1: a slender double-reed instrument; a woodwind with a conical
      bore and a double-reed mouthpiece [syn: {oboe}, {hautboy},
      {hautbois}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top