Search result for

merna

(57 entries)
(1.8397 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -merna-, *merna*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา merna มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *merna*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Papanera Claire de Merna Merna...ปาปาเนร่า คลากาแมกาแม Ant-Man (2015)
Then, one night...Und dann: Eine laue Sommernacht... The Umbrella Coup (1980)
It was one of the most beautiful summer nights I'd ever seen.Es war eine wunderschöne Sommernacht. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Well, to wonderful chats, and Boswell and Johnson, and Leopold and Ariel, and this summer night, and you two, of course.Auf gepflegte Gespräche, auf Boswell und Johnson, auf Leopold und Ariel, auf diese Sommernacht und natürlich auf euch beide. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
It was a perfect, moonlit, summer night.Es war eine herrliche, mondhelle Sommernacht. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Look like fireflies on a summer night.Wie Glühwürmchen in einer Sommernacht. The Right Stuff (1983)
All that was known of him was that he was the son of a Yiddish actor, named Morris Zelig, whose performance as Puck in the Orthodox version of "A Midsummer Night's Dream" was coolly received.Man wusste, dass er der Sohn eines jüdischen Schauspielers namens Morris Zelig war, dessen Puck-Darbietung in der orthodoxen Inszenierung des "Sommernachtstraums" man kühl zur Kenntnis genommen hatte. Zelig (1983)
- Midsummer's Night.- Mittsommernacht. Teil 2 (1984)
Hopefully you won't be bothered by the Midsummer night.Hoffentlich macht Ihnen die Mittsommernacht nicht zu schaffen. Teil 4 (1984)
You know, as a matter of fact, sometimes driving on a long, hot summer night... I swear I can hear it talk to me.Wissen Sie, manchmal, wenn ich so dahin- fahre in einer langen, heißen Sommernacht könnte ich schwören, ich höre ihn mit mir sprechen. Knight Racer (1985)
ix-nay on the anger-hay. i think the screw is coming.Ok, wer will einen Zimmernachbarn, häh? Looking for Lucky (1986)
We have another three days until midsummer night.Noch drei Tage bis Mitsommernacht. The Inheritance (1986)
You know what they say... Nothing like a hot drink to cool ya off.Heißer Tee ist das Beste, um sich in einer Sommernacht abzukühlen. A Cup of Time (1987)
A vicious dog with sharp teeth that will go through a jugular like a hot knife cutting through butter on a warm, summer night-Ein bissiger Hund mit scharfen Zähnen, die Schlagadern durchdringen... wie ein heißes Messer Butter in einer warmen Sommernacht. Whose Room Is It Anyway? (1987)
"But we're too busy singing to put anybody down""Schau mal, Amore, sagte der Fischer, in dieser lauen Sommernacht" My Stepmother Is an Alien (1988)
- "A Midsummer Night's Dream"?Ein Sommernachtstraum? Dead Poets Society (1989)
- Right. And the living room nose and the kitchen forehead and den ears.Und der Wohnzimmernase und der Küchenstirn und den Kellerohren. Postcards from the Edge (1990)
The love that floats on a summer night and you can never recall.Das Lachen, das in einer Sommernacht zu dir herüberweht. und an das du dich nie richtig erinnern kannst. Singapore Sling (1990)
Hang on!Oder Mittsommernachtstraum IV? The Hard Way (1991)
A Midsummer Night's Dream.Ein Sommernachtstraum. Time's Arrow: Part II (1992)
And in the summer's warmth the darkness of night is as stifling as a gloomy dungeonSo schwüI, so dunkel ist die Sommernacht, gleich einem schwarzen Gefängnis Mazeppa (1993)
See, the needle valve is worn down.Die Schwimmernadel funktioniert nicht. What's Eating Gilbert Grape (1993)
On a warm, summer night in Oregon, Dr Scully?Wie kann ein 20-Jähriger in einer warmen Sommernacht an Unterkühlung sterben, Dr. Scully? Pilot (1993)
At least for the rest of Midsummer Eve.Wenigstens für den Rest der Mittsommernacht. Cross My Heart and Hope to Die (1994)
Merna, what's a day with the girls?Merna, was ist ein Mädchentag? To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar (1995)
I run the beauty parlour.Ich bin Merna. Ich leite den Schönheitssalon. To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar (1995)
Well, Tommy, this is Miss Vida and Miss Clara and this is Miss Katina and Miss Merna,Nun, Tommy, das hier sind Miss Vida und Miss Clara und das sind Miss Katina und Miss MernaTo Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar (1995)
He said your eyes were like two diamonds sparkling on a clear summer night.Dass Ihre Augen wie Diamanten in einer Sommernacht funkeln. Sgt. Bilko (1996)
... theywouldalwaysdriveherhome.... sieimmernachHausegefahren. Murder at 1600 (1997)
And on a hot summer night you'd be drowned out by a lone cricket.In einer Sommernacht übertönen dich sogar die Grillen. Toll. Heat Wave (1999)
Betty, you gotta get me a new roommate.Betty, gib mir einen neuen Zimmernachbarn. 28 Days (2000)
We're investigating the death of the man who lived next to youWir untersuchen den Tod Ihres Zimmernachbarn Brand X (2000)
And the story goes that every year under the strongest of the full moons, usually in summer the mermaid becomes human for roughly one night.Und es wird erzählt, dass jedes Jahr... am hellsten Vollmond, gewöhnlich in einer Sommernacht... die Meerjungfrau eine Nacht lang menschliche Gestalt annimmt. Mermaid Chronicles Part 1: She Creature (2001)
My roommate was an orangutan who only cared about women and food.Mein Zimmernachbar war ein Orang-Utan, der den ganzen Tag nur mit Frauen und Essen beschäftigt war. Elling (2001)
Who knows who your new roommate might be?Wer weiß wer unser neuer Zimmernachbar sein könnte? Elling (2001)
Whinyface?Jammernase? My Nickname (2001)
At midsummer, they come down to the river to drink and if they see a virgin, they cast a spell on her and take her away to marry the King of the Forest.Zur Mittsommernacht kommen sie durstig zum Fluss, und wenn sie eine Jungfrau sehen, entführen sie sie, damit sie den König des Waldes heiraten kann. Guardian of the Frontier (2002)
- Maybe. - He star sixty-nined us?Hat er 'ne Nummernanzeige? Application Anxiety (2002)
She was Merna Kennedy.Sie war Merna Kennedy. Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin (2003)
It was a romantic, hot summer night... followed by a miserable, hot summer day... which was the fourteenth miserable, hot summer day in a row.Es war eine warme, romantische Sommernacht. Der ein schrecklich heißer Sommertag folgte, der 14. heiße Sommertag in Folge. Boy, Interrupted (2003)
"Young director Jakob Magnusson has resumed work... on A Midsummer Night's Dream."(Regine:) "Regisseur Jakob Magnusson arbeitet wieder am Sommernachtstraum. Peas at 5:30 (2004)
I'm his freshman-year roommate from San Diego State.Ich bin sein Zimmernachbar aus dem ersten Jahr an der San Diego State. Sideways (2004)
It gets sillier and sillier, like A Midsummer Night's Dream with all sorts of misconceptions, they're out in the woods.Es wurde immer alberner, wie in Ein Sommernachtstraum, mit vielen Missverständnissen. Dann wieder sind sie im Wald. Cary Grant: A Class Apart (2004)
A Midsummer Night's Dream.Ein Sommernachtstraum. Written in the Stars (2004)
See, the new SS7 data circuits,they block display of the number, but the calling party number messageis still carried on the line.Die neuen SS-7 Datenleitungen blockieren die Nummernanzeige. Aber die Nummer des Anrufers wird trotzdem mitgeschickt. Eye Spy (2004)
So, what happened was, Susie and I were roommates in Santa Cruz.Also, ich und Susie waren Zimmernachbarn in Santa Cruz. The Way We Were (2004)
Hot summer night...Heiße Sommernacht... Marco Polo (2004)
Happy Midsummer!Und alles Gute für die Mitsommernacht. Frozen Land (2005)
`"When the body joins with the earth," "the Summer night stands close and smiling."Und während der wuchtige Körper sich mit der Erde vereint, steht die Sommernacht da. Kim Novak Never Swam in Genesaret's Lake (2005)
"Summer Night is near" and ..."Die Sommernacht, die geheimnisvoll lächelt". Da war noch was. Kim Novak Never Swam in Genesaret's Lake (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
MERNA    M EH1 R N AH0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontonummernaufbau {m}account number setup [Add to Longdo]
Schwimmernadel {m}carburet needle [Add to Longdo]
Zimmernachweis {m}accommodation service [Add to Longdo]
Ein SommernachtstraumA Midsummer Night's Dream [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top