Search result for

mao

(73 entries)
(0.0275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mao-, *mao*
Possible hiragana form: まお
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Maori[N] ชาวเมารี เป็นชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์
Maoism[N] ลัทธิเหมาเซตุง, See also: ลัทธิสังคมนิยมของเหมาเซตุงซึ่งยึดถือหลักการของมาร์กซิสและเลนิน, Syn. communism, Marxism-Leninism
Maoist[N] ชาวเมารี เป็นชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์, See also: คำนามพหูพจน์ของ Maori
Mao Zedong[N] รัฐบุรุษเหมาเซตุงของประเทศจีน
Mao Tse-tung[N] รัฐบุรุษเหมาเซตุงของประเทศจีน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maoism(เมา'อิสซึม) n. ลัทธิเมาเซตุง
maori(มา'โอรี,-ออรี,เมา'รี) n. adj. คนและภาษาของคนพื้นเมืองที่มีผิวสีน้ำตาลของนิวซีแลนด์ pl. Maoris

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Maoismลัทธิเหมาเจ๋อตง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mao, Tse-tung, 1893-1976เมา, เซตุง, ค.ศ.1893-1976 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I took my seat next to Mrs. Mao at the banquet table.ผมนั่งถัดจากคุณนายเหม๋า บนโต๊ะที่ตกแต่งด้วยดอกไม้ Frost/Nixon (2008)
So Mrs. Mao and I, we just, well, you know, stared at one another.แล้วคุณนายเหม๋าและผม เราก็เริ่มคุยกันอีกที Frost/Nixon (2008)
And then across the table, Mrs. Nixon and Chairman Mao himself, well, they stared at one another, too.ฝั่งตรงข้ามภรรยาผมกับ ท่านประธานเหม๋า ก็เริ่มคุยกันและกัน อยู่ตรงนั้น Frost/Nixon (2008)
So any opportunity you get, go right to foreign policy, go right to Mao, go right to Khrushchev.มีโอกาสทางนโยบายต่างประเทศที่ได้รับ กับประธานเหม๋า กับทางครูซเชฟ Frost/Nixon (2008)
I disagree that the Mao banquet story is stale.ไม่เห็นด้วยเลยว่าเรื่องงานเลี้ยง\ กับประธานเหม๋าคือเรื่องเล่าน่าเบื่อ Frost/Nixon (2008)
You see, he and Mao didn't get along, and Khrushchev knew that the Chairman would talk to me, no one else.รู้มั้ย เขาและประธานเหม๋า ไม่เอาด้วย และครูซเชฟรู้แล้วว่าประธานที่ประชุม คงมาคุยกับผม ไม่ใช่คนอื่น Frost/Nixon (2008)
You see, I was the only one that Mao would trust personally, man-to-man.รู้มั้ย ผมเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ ประธานเหม๋าเชื่อใจคุยตัวต่อตัว Frost/Nixon (2008)
A Maori war dance. Yes.การเต้นก่อนรบของเผ่าเมาริ.. Invictus (2009)
Well, that's the challenge that's laid down by the Maoris before going into battle.และนั่นก็คือการข่มขวัญคู่ต่อสู้จากชาวเมารี.. ก่อนการแข่งขันจะเริ่มครับ.. Invictus (2009)
[Daichi Mao][Daichi MaoEpisode #1.3 (2009)
[Daichi Mao][ไดจิ มาโอะ] Episode #1.5 (2009)
[Daichi Mao][ไดจิ มาโอะ] Episode #1.6 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maoThe whole population of New Zealand is 3,410,000, and one seventh of it are the Maori people.
maoMaori culture is now spreading more and more among us and their language has become an official language.

CMU English Pronouncing Dictionary
MAO    M AW1
MAO'S    M AW1 Z
MAORI    M AW1 R IY0
MAOIST    M AW1 IH2 S T
MAORIS    M EY1 ER0 IH2 S
MAORIS    M AW1 R IY0 Z
MAOISTS    M AW1 IH2 S T S
MAOISTS    M AW1 IH2 S S
MAOISTS    M AW1 IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mao    (n) (m au1)
Maori    (n) (m au1 r ii)
Maoism    (n) (m au1 i z @ m)
Maoist    (n) (m au1 i s t)
Maoris    (n) (m au1 r i z)
Maoists    (n) (m au1 i s t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
魔王[まおう, maou] (n ) ภูต, See also: ผี, ปีศาจ, Syn. demon, monster

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maoritaucher {m} [ornith.]New Zealand Dabchick [Add to Longdo]
Maoriente {f} [ornith.]New Zealand Scaup [Add to Longdo]
Maorifalke {m} [ornith.]New Zealand Falcon [Add to Longdo]
Maoriregenpfeifer {m} [ornith.]New Zealand Dotterel [Add to Longdo]
Maorimöwe {f} [ornith.]Black-billed Gull [Add to Longdo]
Maorifruchttaube {f} [ornith.]New Zealand Pigeon [Add to Longdo]
Maorigerygone {f} [ornith.]New Zealand Grey Flyeater [Add to Longdo]
Maorischnäpper {m} [ornith.]New Zealand Tit [Add to Longdo]
Maori-Glockenhonigfresser {m} [ornith.]New Zealand Bellbird [Add to Longdo]
Maohonigfresser {m} [ornith.]Black-breasted Honeyeater [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アロマオイル[, aromaoiru] (n) aroma oil [Add to Longdo]
シネマオルガン[, shinemaorugan] (n) cinema organ [Add to Longdo]
テラワロス[, terawarosu] (exp) (sl) (See ワロス) laughing my ass off; LMAO; rolling on the floor laughing; ROTFL [Add to Longdo]
マオナガ[, maonaga] (n) thresher (species of shark, Alopias vulpinus) [Add to Longdo]
マオマオ;サージャントメイジャーダムゼルフィッシュ[, maomao ; sa-jantomeija-damuzerufisshu] (n) green damselfish (Abudefduf abdominalis); Hawaiian sergeant; Hawaiian sergeant-major damselfish; Maomao [Add to Longdo]
マオリ[, maori] (n) (See マオリ族) the Maori [Add to Longdo]
マオリ族[マオリぞく, maori zoku] (n) Maori [Add to Longdo]
メチルアルモキサン[, mechiruarumokisan] (n) methyl aluminoxane; MAO [Add to Longdo]
モノアミン酸化酵素[モノアミンさんかこうそ, monoamin sankakouso] (n) monoamine oxidase; MAO [Add to Longdo]
モノアミン酸化酵素阻害薬[モノアミンさんかこうそそがいやく, monoamin sankakousosogaiyaku] (n) monoamine oxidase inhibitor; MAO inhibitor; MAOI [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[máo, ㄇㄠˊ, ] hair; fur; pore; dime (classifier for jiao 角, one-tenth of yuan); surname Mao, #1,269 [Add to Longdo]
贸易[mào yì, ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] (commercial) trade, #1,405 [Add to Longdo]
[māo, ㄇㄠ, / ] cat, #1,420 [Add to Longdo]
矛盾[máo dùn, ㄇㄠˊ ㄉㄨㄣˋ, ] contradictory; contradiction, #1,635 [Add to Longdo]
毛主席[Máo zhǔ xí, ㄇㄠˊ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ, ] Chairman Mao; Mao Zedong 毛澤東|毛泽东 (1893-1976), Chinese communist leader, #1,676 [Add to Longdo]
[mào, ㄇㄠˋ, ] to emit; to give off; to send out (or up, forth); brave; bold; to cover, #3,075 [Add to Longdo]
毛泽东[Máo Zé dōng, ㄇㄠˊ ㄗㄜˊ ㄉㄨㄥ, / ] Mao Zedong (1893-1976), Chinese communist leader, #3,586 [Add to Longdo]
[mào, ㄇㄠˋ, ] hat; cap, #4,177 [Add to Longdo]
毛泽东思想[Máo Zé dōng sī xiǎng, ㄇㄠˊ ㄗㄜˊ ㄉㄨㄥ ㄙ ㄒㄧㄤˇ, / ] Mao Zedong Thought; Maoism, #4,730 [Add to Longdo]
帽子[mào zi, ㄇㄠˋ ㄗ˙, ] hat; cap, #5,389 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
毛沢東[もうたくとう, moutakutou] Mao Zedong (=Mao_Tse-tung) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mao Tsetung \Mao Tsetung\, Mao Zedong \Mao Zedong\prop. n.
   The leader of the Chinese communist party and later of teh
   People's Repbulic of China; b. 1893, d. 1976. Also referred
   to a simply {Mao}. [Also spelled {Mao Tse-Tung}.]
   [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mao \Mao\ prop. n.
   See {Mao Tsetung}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 MAO
   n 1: an enzyme that catalyzes the oxidation of many body
      compounds (e.g., epinephrine and norepinephrine and
      serotonin) [syn: {monoamine oxidase}, {MAO}]
   2: Chinese communist leader (1893-1976) [syn: {Mao}, {Mao
     Zedong}, {Mao Tsetung}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top