Search result for

malina

(13 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malina-, *malina*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Malina, the storms will only get worse.มาลิน่า พายุมีแต่จะเลวร้ายลง Under the Mask (2015)
Malina, we have to move faster.มาลิน่า เราต้องไวกว่านี้ Under the Mask (2015)
They've been hunting you, Malina.พวกนั้นล่าตัวเธอ มาลิน่า The Needs of the Many (2015)
You're not alone, Malina.คุณไม่ได้อยู่คนเดียวมาลีน่า The Needs of the Many (2015)
I'll take care of Malina.ผมจะดูแลมาลิน่าเอง Project Reborn (2016)
Malina?มาลิน่าล่ะ? Project Reborn (2016)
Malina, the debris will kill you.มาลิน่า เศษซากจะฆ่าเธอ Project Reborn (2016)
Malina, no!มาลิน่า ไม่นะ! Project Reborn (2016)
I'd like you to meet Malina... your sister.ฉันอยากให้เธอพบมาลีน่า... น้องสาวของเธอ Project Reborn (2016)
Malina!มาลีน่า! Project Reborn (2016)
It's a message from your father, Malina.ข้อความจากพ่อหนู มาลีน่า Project Reborn (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
MALINA    M AA0 L IY1 N AH0
MALINAK    M AE1 L AH0 N AE2 K

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top