Search result for

lisp

(35 entries)
(0.0528 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lisp-, *lisp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lisp[VI] พูดไม่ชัด (เหมือนเด็ก)
lisp out[PHRV] พูดไม่ชัด (แบบเด็กพูด), See also: พูดอ้อแอ้, พูดใช้เสียงแบบเด็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lispลิสพ์ย่อมาจาก List Programming เป็นชื่อภาษาคอมพิวเตอร์อีกภาษาหนึ่ง ภาษานี้เกิดขึ้นในราว ๆ ต้น ค.ศ.1960 ที่ MIT เพื่องานวิจัยในด้านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) โปรแกรมที่ใช้ภาษานี้ก็มีประเภทโปรแกรมประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language) และการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
LISP (List Programming)(ภาษา)ลิสป์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
LISP ภาษาลิสป์ [คอมพิวเตอร์]
LISP (Computer program language)ลิสพ์ (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- [ with a lisp ] Which one? [ whoosh! ]- อานหนายล่า รู้ไหมเนี่ยว่าเราโดนยิงอยู่ Fae-ge Against the Machine (2013)
[ with lisp ] What the hell is happening to me?ฉานเปนอารายเนี่ย Fae-ge Against the Machine (2013)
Wouldn't that give him some sort of a lisp or something?นั่นจะทำให้มันพูดไม่ชัดรึเปล่า Everybody Hates Hitler (2013)
Wrong. It was a lateral lisp.ผิด ออกเสียงด้านข้างตะหาก The Story of Us (1999)
No, the one with the lateral lisp was Dr. Rifkin.ไม่ใช่ คนที่ออกเสียงด้านข้างคือ ด็อกเตอร์ ริฟกิน The Story of Us (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lispHe speaks with a lisp.

CMU English Pronouncing Dictionary
LISP    L IH1 S P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lisp    (v) (l i1 s p)
lisps    (v) (l i1 s p s)
lisped    (v) (l i1 s p t)
lisping    (v) (l i1 s p i ng)
lispingly    (a) (l i1 s p i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lispeln | lispelnd | lispelt | lispelteto lisp | lisping | lisps | lisped [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ろれつが回らない;呂律が回らない[ろれつがまわらない, roretsugamawaranai] (exp,adj-i) speaking inarticulately (slurring, lisping, etc.) [Add to Longdo]
コモンリスプ[, komonrisupu] (n) {comp} common lisp [Add to Longdo]
リスプ[, risupu] (n) (1) lisp; (2) {comp} LISP [Add to Longdo]
構音障害[こうおんしょうがい, kouonshougai] (n) lisp [Add to Longdo]
舌たるい[したたるい, shitatarui] (adj-i) (See 舌足らず) lisping; cooing [Add to Longdo]
舌足らず;舌たらず;舌っ足らず(io)[したたらず(舌足らず;舌たらず);したったらず(舌っ足らず), shitatarazu ( shitatarazu ; shita tarazu ); shitattarazu ( shita tsu tara zu )] (adj-na,n,adj-no) (1) lisping; (2) inadequate linguistic ability [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コモンリスプ[こもんりすぷ, komonrisupu] common lisp [Add to Longdo]
リスプ[りすぷ, risupu] LISP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lisp \Lisp\ (l[i^]sp), v. i. [imp. & p. p. {Lisped} (l[i^]spt);
   p. pr. & vb. n. {Lisping}.] [OE. lispen, lipsen, AS. wlisp
   stammering, lisping; akin to D. & OHG. lispen to lisp, G.
   lispeln, Sw. l[aum]spa, Dan. lespe.]
   1. To pronounce the sibilant letter s imperfectly; to give s
    and z the sound of th; -- a defect common among children.
    [1913 Webster]
 
   2. To speak with imperfect articulation; to mispronounce, as
    a child learning to talk.
    [1913 Webster]
 
       As yet a child, nor yet a fool to fame,
       I lisped in numbers, for the numbers came. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To speak hesitatingly with a low voice, as if afraid.
    [1913 Webster]
 
       Lest when my lisping, guilty tongue should halt.
                          --Drayton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lisp \Lisp\, v. t.
   1. To pronounce with a lisp.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter with imperfect articulation; to express with
    words pronounced imperfectly or indistinctly, as a child
    speaks; hence, to express by the use of simple, childlike
    language.
    [1913 Webster]
 
       To speak unto them after their own capacity, and to
       lisp the words unto them according as the babes and
       children of that age might sound them again.
                          --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
   3. To speak with reserve or concealment; to utter timidly or
    confidentially; as, to lisp treason.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lisp \Lisp\, n.
   The habit or act of lisping. See {Lisp}, v. i., 1.
   [1913 Webster]
 
      I overheard her answer, with a very pretty lisp, "O!
      Strephon, you are a dangerous creature." --Tatler.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 LISP \LISP\ (l[i^]sp), n. (Computers) [List Processing.]
   a high-level computer programming language in which
   statements and data are in the form of lists, enclosed in
   parentheses; -- used especially for rapid development of
   prototype programs in artificial intelligence applications .
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lisp
   n 1: a speech defect that involves pronouncing `s' like
      voiceless `th' and `z' like voiced `th'
   2: a flexible procedure-oriented programing language that
     manipulates symbols in the form of lists [syn: {LISP}, {list-
     processing language}]
   v 1: speak with a lisp

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 LISP
  n.
 
   [from ?LISt Processing language?, but mythically from ?Lots of Irritating
   Superfluous Parentheses?] AI's mother tongue, a language based on the ideas
   of (a) variable-length lists and trees as fundamental data types, and (b)
   the interpretation of code as data and vice-versa. Invented by John
   McCarthy at MIT in the late 1950s, it is actually older than any other
   {HLL} still in use except FORTRAN. Accordingly, it has undergone
   considerable adaptive radiation over the years; modern variants are quite
   different in detail from the original LISP 1.5. The dominant HLL among
   hackers until the early 1980s, LISP has since shared the throne with {C}.
   Its partisans claim it is the only language that is truly beautiful. See
   {languages of choice}.
 
   All LISP functions and programs are expressions that return values; this,
   together with the high memory utilization of LISPs, gave rise to Alan
   Perlis's famous quip (itself a take on an Oscar Wilde quote) that ?LISP
   programmers know the value of everything and the cost of nothing?.
 
   One significant application for LISP has been as a proof by example that
   most newer languages, such as {COBOL} and Ada, are full of unnecessary
   {crock}s. When the {Right Thing} has already been done once, there is no
   justification for {bogosity} in newer languages.
 
   [lisp]
 
   We've got your numbers....
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LISP
     Lots of Isolated Silly Parentheses (LISP, slang)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LISP
     LISt Processor (LISP)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top