Search result for

lexikon

(58 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lexikon-, *lexikon*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lexikon มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lexikon*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We had an encyclopedia.Wir hatten ein LexikonDr. No (1962)
Even with a medical dictionary it'd take me days and I'm a little impatient.Da ich dich zu betreuen habe, kenne ich den Fall beinahe auswendig. Selbst mit einem Lexikon würde ich ein paar Tage dazu brauchen. 36 Hours (1964)
If I find a new variant, I'll get my name in a field guide.Wenn ich eine neue Spezies finde, kommt mein Name ins LexikonWoman in the Dunes (1964)
Compared to that unfathomable way of life, getting my name in a book is at least something tangible.Statt ein bedeutungsloses Leben zu führen möchte ich lieber, dass mein Name in einem Insektenlexikon steht. Woman in the Dunes (1964)
-l didn't look her up in Who's Who!- ich sah nicht im Lexikon nach! Finian's Rainbow (1968)
She's bound to be in Which Is Witch. It lists their curses and cures--Sie wird im Hexenlexikon stehen, das Flüche und Heilungen auflistet. Finian's Rainbow (1968)
You are a walking encyclopedia full of information, and I don't want to lose you.Sie haben das Wissen eines Lexikons, und ich brauche Sie. Lady in Cement (1968)
Crossword puzzles.Er ist ein wandelndes LexikonThe Double Circle (1969)
Have you ever considered the advantages- of owning a really fine set of encyclopedias?Haben Sie die Vorteile... eines wirklich ausgezeichneten Lexikons je in Betracht gezogen? The Ant, an Introduction (1969)
Are you an encyclopaedia salesman?Sind Sie etwa Lexikon-Verkäufer? Man's Crisis of Identity in the Latter Half of the 20th Century (1969)
I think you're an encyclopedia salesman.Ich glaube, Sie sind Lexikon-Verkäufer. Man's Crisis of Identity in the Latter Half of the 20th Century (1969)
That man was a successful encyclopaedia salesman.Dieser Mann war ein erfolgreicher Lexikon-Verkäufer. Man's Crisis of Identity in the Latter Half of the 20th Century (1969)
But not all encyclopaedia salesmen are successful.Aber nicht alle Lexikon-Verkäufer sind erfolgreich. Man's Crisis of Identity in the Latter Half of the 20th Century (1969)
Here is an unsuccessful encyclopaedia salesman.Hier ist ein Lexikon-Verkäufer, der keinen Erfolg hat. Man's Crisis of Identity in the Latter Half of the 20th Century (1969)
Now here are two unsuccessful encyclopaedia salesmen.Und hier sind zwei Lexikon-Verkäufer, die keinen Erfolg haben. Man's Crisis of Identity in the Latter Half of the 20th Century (1969)
Lexicon.LexikonOrpheus (1970)
Lexicon.LexikonOrpheus (1970)
Okay, I'll just get my rhyming dictionary.Gut, ich brauche nur mein ReimlexikonThe Front Page (1974)
Now, a Jew, dictionary-style, is one who is descended from one of the tribes of Judea or one who is regarded to have descended from them.Laut Lexikon ist ein Jude ein Nachkomme eines der Stämme von Judäa oder ein als Nachkomme angesehener. Lenny (1974)
328 B.C., encyclopaedia said.328 v. Chr. Das stand in dem LexikonThe Man Who Would Be King (1975)
I found it the other day in the dictionary.Ich habe es neulich in einem Lexikon gelesen. Maggie's Stiletto Sisters (1975)
I thought I'd get Jerry one of those "Great Ideas of the World" sets.Ich glaube, ich kaufe Jerry so ein Lexikon, "Große Ideen der Menschheit". Slap Shot (1977)
Now, not having met either of these lovely young women but knowing that I did want to say something meaningful about them today I went to my Webster's Dictionary and I looked up the word "model".Da ich leider keines der beiden jungen Mädchen kannte aber den Wunsch hatte hier an dieser Stelle etwas Persönliches zu sagen nahm ich mir das Lexikon und schlug den Begriff "Model" nach. Eyes of Laura Mars (1978)
It'll look good in the encyclopaedia...Würde sich gut machen im LexikonOn a volé la cuisse de Jupiter (1980)
- but, if I must...- Laura, anderes Wort für "Lexikon"! Etched in Steele (1982)
- I once looked it up in my thesaurus.Ich habe im Lexikon unter Politik nachgesehen. The Middle-Class Rip-Off (1982)
A Concise Scientific Dictionary. Let's have a look! Which edition is it, I wonder?Ein Konversationslexikon, das verlegt wurde im Jahre... Akce: Sesit 1 (1983)
There are 25 references in the current encyclopedia.Im Lexikon findet man 25 Bezüge. Welcher trifft zu? 2010: The Year We Make Contact (1984)
You're a who's who of all the boats on this river.Sie sind das wandelnde Lexikon der Boote hier. Flight to Freedom (1985)
I tried to look up Cap D'Far in the encyclopedia.Ich habe Cap D'Far im Lexikon nachgeschlagen. The Boy Who Could Be King (1986)
I keep forgetting to send back that questionnaire to the encyclopedia.Ich vergesse ständig, diesen Fragebogen ans Lexikon zurückzuschicken. The Boy Who Could Be King (1986)
- Would it be in the encyclopedia?- Steht das im LexikonOne Flew East (1987)
You know, T.P., though if it's not in the encyclopedia, he's not impressed.Du kennst doch T.P., wenn es nicht im Lexikon steht, ist er nicht beeindruckt. Promises to Keep (1987)
I looked this up in the encyclopaedia this morning.Ich hab heute Morgen mal etwas im Lexikon nachgelesen. Goodbye, Mr. Zelinka (1989)
Mom gave us some money to buy her booster shots, but she was crying so much, we just decided to go out instead.Ich weiß, ihr studiert um die Zeit immer das Lexikon... aber könntest du das Fenster bezahlen, das Bud zerbrochen hat? Eatin' Out (1989)
- Give me that.- Im Lexikon, überall! My Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)
Boy, this is a mother dictionary!- Mann, das ist ein RiesenlexikonSay Anything... (1989)
It's just I used to live with a guy who was like a baseball encyclopaedia.Ein Ex von mir war ein wandelndes LexikonCity Slickers (1991)
I'll look up some new ones in my thesaurus.Ich schlage in meinem Lexikon ein paar neue nach. Frankie and Johnny (1991)
I get dropped by a dictionary and I find out my sister's become a Brooklyn Jew.Ich werde von einem Lexikon niedergestreckt... und finde heraus, dass meine Schwester eine Jüdin wurde. The Prince of Tides (1991)
'Our unabashed dictionary defines I.U.D. as... 'love springs internal.""Unser Lexikon definiert die Spirale als 'der Liebe innerer Sprung.'" Homer the Heretic (1992)
If you looked in the dictionary under "poor white trash" a picture of Early and Adele would have been there.Wenn man im Lexikon unter "armer, weißer Abschaum" nachsähe, fände man ein Bild von Early und Adele. Kalifornia (1993)
Hey, Navy here is a walking encyclopedia.Hey, Navy hier ist ein wandelndes LexikonMatinee (1993)
No... it's a lexicon... reference book.Nein, ein ... Lexikon. Nachschlagewerk. Die tödliche Maria (1993)
I checked the dictionary.Ich habe das Lexikon bemüht. Felidae (1994)
He's an encyclopaedia of bombs.Er ist wie ein Lexikon über Bomben. Speed (1994)
The encyclopedia.Das LexikonSome Like It Hot Rod (1994)
According to my encyclopedia, a dolphin is a mammal...Mein Lexikon sagt, ein Delphin ist ein Säugetier Playtime (1994)
I read a slang dictionary once.Ich hab´ mal ein SIang-Lexikon gelesen. Assassins (1995)
Gus is readin' the dictionary.Aus dem LexikonThings to Do in Denver When You're Dead (1995)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konversationslexikon {n}; Lexikon {n}; Enzyklopädie {f}encyclopedia; encyclopaedia [Add to Longdo]
Lexikon {n}encyclopedia; encyclopaedia; lexicon [Add to Longdo]
Lexikon {n}; Verzeichnis {n}; Wörterbuch {n}dictionary [Add to Longdo]
geographisches Lexikongazetteer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
百科事典[ひゃっかじてん, hyakkajiten] Enzyklopaedie, Lexikon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Lexikon [lɛksiːkɔn] (n) , s.(n )
     dictionary; encyclopaedia; encyclopedia; lexicon
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top