Search result for

leviten

(53 entries)
(0.0642 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leviten-, *leviten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา leviten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *leviten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He'll get what's coming to him.Ich werde ihm schon die Leviten lesen. The Prodigals (1980)
Stop teaching me how to live my life.Lies mir keine LevitenMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
We didn't come here to be told off!Wir sind nicht hier, damit du uns die Leviten liest, Lieschen. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Sir Humphrey saw the Cabinet Secretary and got the most frightful wigging.Soweit ich weiß, war Sir Humphrey beim Kabinettsstaatssekretär, und der hat ihm die Leviten gelesen. Doing the Honours (1981)
At half past 11 I was having my staff meeting, giving the hired help a pleasing stream of the old rancid, and in particular pointing out to Andreas that there was absolutely no point in making your curry de poulet vindalooAls ich um 11:30 meinen Angestellten die Leviten las... warnte ich Andreas insbesondere davor... den Curry so scharf zu machen, dass man sich die Zunge verbrennt. Evil Under the Sun (1982)
Boy, you going to let this nappy-haired gal sit here and cuss you out?Lässt du dir von diesem Schwachkopf die Leviten lesen? The Color Purple (1985)
OK. I've scolded himOkay, ich hab ihm die Leviten gelesen. Police Story (1985)
I'll tell you what. I'm gonna give that Washburn a what-for tomorrow.Aber diesem Washburn werde ich morgen mal die Leviten lesen. For the Love of Larry (1986)
Pippi says you can find your own way home.Frau Bannister wird dir die Leviten lesen. Frau Bannister. The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
He should go and scold them.- Er sollte ihnen die Leviten lesen. Police Story 2 (1988)
This is a chance to make changes, stop blowing smoke up each other's butts, see if we can turn this thing around.Gleich morgen früh lese ich ihnen die Leviten. Mrs. Hamilton, das ist Mr. Rosenberg. Lean on Me (1989)
You should've been there when I reamed him out over this.Ich habe ihm heftig die Leviten gelesen. State of Grace (1990)
The builder's in for a dressing down.Denen, die das gemacht hat, werden wir die Leviten lesen. My Mother's Castle (1990)
You gotta do it, man.Ich würde ihm die Leviten lesen. The One with George Stephanopoulos (1994)
And so there grew up the ranks of priests... and the offices of Levites established by sacred rites.Du bist der Ursprung aller Stände der Priester... und aller Ämter der Leviten, geweiht durch die Riten unseres Glaubens. The Prophecy (1995)
He calls my mom, she comes to the grocery store and you know, my mom must have lectured me for two or three hours.Er rief meine Mom an, sie kam in den Laden... und ich glaube, sie hat mir zwei, drei Stunden die Leviten gelesen. Get on the Bus (1996)
Lectured you?- Leviten gelesen? Get on the Bus (1996)
Yours lectures.Deine liest dir die LevitenGet on the Bus (1996)
If it were my country I'd wanna kick Godzilla's butt too.Wenn es mein Land wäre, würde ich Godzilla die Leviten lesen. Lord of the Flys (1996)
Well, straighten them out.- Dann lesen Sie ihnen die LevitenScientific Method (1997)
Did you get to tell off the demon of crankiness again?Hast du ihm noch mal die Leviten gelesen? Chick Flick (2000)
Am I right in giving them a piece of mind, Sister?Ich les ihnen die Leviten, Schwester ! The Magdalene Sisters (2002)
A good scolding!Die Leviten, Schwester ! The Magdalene Sisters (2002)
I had to read them the riot act to get them to put down their fish and chips.Ich musste ihnen erst die Leviten lesen, damit sie ihr Essen aus der Hand legen. Pilot (2002)
- Who's gonna tell me off?- Wer liest mir die LevitenSchool of Rock (2003)
He seemed to have no problem giving Father Mazzone... the fire and brimstone treatment.Er schien kein Problem damit zu haben, Vater Mazzone die Leviten zu lesen. Revelations (2003)
He gonna lay into you proper.Der liest dir die LevitenThe Ladykillers (2004)
Nunky Kiku-noji gave him a hard lecture, and Kanbe-sama came around.Onkelchen Kiku las ihm die Leviten, das hat Herrn Kanbei überzeugt. The Entertainer (2004)
Who did that?Leviten liest? Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Somebody's gotta give this punk a talking to.Jemand muß dieser Niete mal die Leviten lesen. The Pacifier (2005)
- You're not going moralistic on me?- Gerade du liest mir die LevitenL'amour aux trousses (2005)
Don't condemn yourself!Ich les dir gleich die Leviten, du. Tokyo Zombie (2005)
Charlie read me the Riot Act last night for waking him.Charlie hat mir gestern Nacht die Leviten gelesen, weil ich ihn geweckt habe. Abandoned (2005)
I'm not gonna sit there and have them rake me over the coals about every decision I've made that they don't agree with in hindsight.Ich sitze nicht da und lasse mir die Leviten lesen... wegen jeder Entscheidung, die sie im Nachhinein nicht befürworten. No Man's Land (2006)
One that tells him off once in a while.Die ihm mal die Leviten liest. Grave Decisions (2006)
Can you tell someone off, too?Können Sie eigentlich Leviten lesen? Grave Decisions (2006)
Or I'll properly tell you off.Sonst werde ich dir gehörig die Leviten lesen. Grave Decisions (2006)
- You can tell someone off?- Sie können Leviten lesen? Grave Decisions (2006)
Give us a talking-to and send us home?Uns die Leviten lesen und dann wieder nach Hause schicken? Episode #1.3 (2007)
You went over there to read her the right act.Du bist hinüber gegangen um ihr die Leviten zu lesen. Not While I'm Around (2007)
I've never been so happy to see the sky! - At last! Everything is- - [Rumbling]Jetzt lasst uns hier rauskommen, damit du ihm die Leviten lesen kannst. Unstable Fables: Tortoise vs. Hare (2008)
I'll go down and give them a flea in their ear.Ich les denen mal die LevitenCat Among the Pigeons (2008)
My faithful companion, always telling me off.Meine getreue Begleiterin, die mir immer die Leviten liest. The Next Doctor (2008)
If you want to get even, today is a perfect day for it.Heute ist der beste Tag, um mir die Leviten zu lesen. La porte de la tour bancale (2008)
And I'll read our clerics the Levites!Und ich werde unseren Herren Klerikern die Leviten lesen! Vision (2009)
He's not allowed, since the affair with the Czech woman, the Fuehrer himself tought him a lesson.Er darf nicht, seit der Affäre mit der Tschechin, der Führer selbst hat ihm die Leviten gelesen. Jew Suss: Rise and Fall (2010)
Just for the record, if I pulled something like this, you'd read me the riot act about proper police procedure. No, I'd probably just arrest you.Nur fürs Protokoll, wenn ich so etwas wie das hier abgezogen hätte, würdest du mir die Leviten über saubere Polizeiprozedur lesen. Mana'o (2010)
He's telling that bird what's for!Er liest dem Vogel die LevitenRango (2011)
- for the Levites.- gerichtet an die LevitenParenting Made Easy (2011)
Did you... Did you get him home, give him a blasting?Hast du ihn nach Hause gebracht und ihm die Leviten gelesen? Blood (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jdm. die Leviten lesen [übtr.]read someone the riot act [Add to Longdo]
Standpauke {f}; Gardinenpredigt {f} | jdm. eine Standpauke halten; jdm. die Leviten lesenlecture; wigging | to give sb. a wigging [Add to Longdo]
Ich habe ihm die Leviten gelesen.I told him where to get off. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top