Search result for

levels

(28 entries)
(0.0092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -levels-, *levels*, level
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Blood test confirms low potassium levels, explains the numbness in her hip.ผลเลือดยืนยัน ระดับโปตัสเซียมต่ำ อธิบายถึงnumbness ในสะโพกเธอ Lucky Thirteen (2008)
On the lower levels. I'm fine, but I don't know for how long.อยู่แถวชั้นล่าง ตอนนี้ยังไม่เป็นไร แต่ไม่รู่ว่าจะอีกนานเท่าไหร่ Destroy Malevolence (2008)
The reactors are 30 levels below us, there.เตาปฏิกรณ์อยู่ลงไป 30 ชั้นข้างใต้เรา นั่น Duel of the Droids (2008)
We've seen the lower levels of your home.เราได้เห็นชั้นข้างล่างนั่นแล้ว Lair of Grievous (2008)
Now I'm concerned on a number of levels.ตอนนี้ฉันเข้าใจละว่าฉันกำลังพูดกับอะไรอยู่ Bolt (2008)
Genetic modification's at optimum levels!การเปลี่ยนแปลงพันธุศาสตร์ อยู่ในระดับคงที่ Superhero Movie (2008)
It works on many levels.ใช้ได้กับทุกสถานการณ์เลยครับท่าน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
There are levels of clearance at the department of corrections that are simply not available, even for friends as connected as mine.ข้อมูลทางการ/Nมันไม่สามารถเข้าถึงง่าย แม้แต่คนของฉันในแวดวง Breaking and Entering (2008)
They change their energy levels.พวกมัน... ...มีการเปลี่ยนแปลงในระดับพลังงานของพวกมัน Pilot (2008)
I say we run a post-mortem Chem-7 on his major organs to evaluate his potassium levels.ผมคิดว่าเราควรตรวจด้วย Chem-7 อีกครั้งสำหรับอวัยวะหลักๆ เพื่อตรวจสอบระดับโปแตสเซียม Pathology (2008)
Radiation levels are slightly elevated, but it's not dangerous.ระดับกัมมันตรังสีสูงเล็กน้อย แต่ไม่เป็นอันตราย The Day the Earth Stood Still (2008)
The company is a corrupted organization, involved all levels of industry and government....องกรคอรัปชั่น ที่มีส่วนพัวพันในธุรกิจทุกประเภท และรัฐบาล Scylla (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
levelsMy cholesterol levels are high.
levelsResearch revealed that the same high truancy levels were to be found in every inner city district.
levelsThe probability of this chain of events all happening at once is one in 2 million flights - about once every two months at current levels of air traffic.
levelsThis year unemployment will reach record levels.

CMU English Pronouncing Dictionary
LEVELS    L EH1 V AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
levels    (v) (l e1 v @ l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一回りもふた回りも[ひとまわりもふたまわりも, hitomawarimofutamawarimo] (exp) one or two sizes (bigger, etc.); one or two levels (better, more mature, etc.) [Add to Longdo]
冠位十二階[かんいじゅうにかい, kan'ijuunikai] (n) first system to rank officials into 12 levels (603 AD) [Add to Longdo]
九品[くほん;ここのしな, kuhon ; kokonoshina] (n) (1) (abbr) {Buddh} (See 浄土) nine levels of Amitabha's Pure Land; (2) (くほん only) (See 九品浄土) Amitabha's Pure Land; (3) (くほん only) (See 九品蓮台) nine-tiered lotus leaf platform in Amitabha's Pure Land [Add to Longdo]
九品浄土[くほんじょうど, kuhonjoudo] (n) (obsc) (See 極楽浄土) Amitabha's Pure Land (composed of nine levels) [Add to Longdo]
高尿酸血症[こうにょうさんけつしょう, kounyousanketsushou] (n) hyperuricemia (increased levels of uric acid in the blood) [Add to Longdo]
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P) [Add to Longdo]
数段[すうだん, suudan] (n) several (levels, floors) [Add to Longdo]
多方面に[たほうめんに, tahoumenni] (adv) at many levels [Add to Longdo]
通達[つうたつ, tsuutatsu] (n,vs) notification; directive (e.g. from higher to lower levels of the administration); (P) [Add to Longdo]
噴水効果[ふんすいこうか, funsuikouka] (n) fountain effect (theory that high sales in the basement of a department store lead to increased sales in the upper levels as well) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top