Search result for

kleie

(56 entries)
(0.0312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kleie-, *kleie*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kleie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kleie*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sharp Cereals, Twinkles, Coco-Bears, Bran 16...Sharp Cereal, Glitzern, Kokos-Bären, Kleie 16... Cujo (1983)
Bran 16, All Grain, Coco-Bears, Twinkles.Kleie 16, Getreidekörner, Kokos-Bären, Glitzern. Cujo (1983)
Bran.KleieDaddy's Home (1987)
Eat more bran.Iss mehr WeizenkleieDaddy's Home (1987)
Oh, incredible.Den Tofu und die Kleie kann sie hintun, wo sie will. Knock, Knock... Who's There? (1987)
Make a plaster with bran and vinegar, stick it on sackcloth and wrap her hoof with it.Machen Sie ein Pflaster mit Kleie und Essig und wickeln Sie die Hufe in Sackleinen. Tie Me Up! Tie Me Down! (1989)
- You really think so, Al? - Absolutely.Die laufen nicht mit einer Dose Weizenkleie herum, oder? Dead Men Don't Do Aerobics (1989)
I'm standing there with a pot of brewed decaf-- He only drank brewed decaf--Und zwar bei Kleiebrötchen und koffeinfreiem Kaffee. Narrow Margin (1990)
Then, all that carrot juice and oat bran.Dann noch Haferkleie und Möhrensaft. The Tree of Life (1990)
Want some bran?Willst du KleieFrankie and Johnny (1991)
Then she told me to have baths with tender wheat's bran.Und dann sagte sie mir, ich solle Bäder nehmen in weicher WeizenkleieCaro diario (1993)
If I need cleansing, I have a bran muffin. Thank you.Kleie-Muffins reinigen mich ebenso gut. The Glimmer Man (1996)
I could make things out of clay and lay by the bay.Ich könnte Dinge aus Kleie machen, und sie in die Bucht legen. Happy Gilmore (1996)
Or, in your case, wild oat bran.Oder, in deinem Fall, so wild wie HaferkleieSomething Old, Something Blue (1997)
Let alone the different kinds:Deshalb gibt es auch so viele Sorten wie Roggen, Kleie, Hafer, Vollkorn. Serial Lover (1998)
Ode to the bran muffin.Ein Hoch auf das Kleiebrötchen. The Playing Field (1998)
A bran muffin in the morning would help that.Kleiebrötchen würden Wunder wirken. Analyze This (1999)
- Uh, I-I was.. I was wondering if it was possible... for us to have cream of wheat instead of oatmeal.Ich wollte fragen, ob es möglich wäre, Weizenkleie statt Haferbrei zu bekommen. K-PAX (2001)
A handful of sprouts... A handful of brans...Eine Handvoll Weizenkeime, und eine Handvoll KleieDay of the Wacko (2002)
Bran and granola and rapini.Müsli, Kleie, Rübchen. The Festival of Living Art (2003)
You've had six bran muffins, Ralphie.Du hattest sechs Kleie-Muffins, Ralphie. My Philosophy (2003)
How do you know it's not wheat germ?Woher weißt du, dass es nicht Weizenkleie ist? Victory for Humanity (2003)
- All-Bran.- Kleie-Müsli. Girls in Bikinis, Boys Doin' the Twist (2004)
What else we got here? Fiber, fiber, fiber.Kleie, Kleie, Kleie, Müsli, Müsli... Entertainment Weakly (2004)
Thanks to rice bran, my skin is shiny and smooth!Dank der Reiskleie ist meine Haut glatt und glänzend! The Journey (2004)
Don't forget the raisin bran. It's good for you.Denk an die Rosinen mit KleieSay Something (2005)
- Is it bran?- Ist das KleieGo, Bulldogs! (2006)
It could be banana-bran.Könnte Bananenkleie sein. Go, Bulldogs! (2006)
Apparently this new oat bran diet she's on is...Scheinbar ist ihre Haferkleiekur... In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Okay, guys, take five, all right?Alles klar, Leute, kleien Pause, verstanden? Wheels (2009)
I credit the bran.Das kommt vom Kleie essen. Would I Think of Suicide? (2009)
That's easy to say for you, you've got happily married sons with lots of grandchildren.Sie haben gleich reden, Sie haben glücklich verheiratete Söhne und jede Menge süßer kleienr Engelkinder. All You Need Is Love (2009)
Uh, uh, eat, ooh, ooh, bran all day?Sollen sie den ganzen Tag Kleie essen? Morning Glory (2010)
I mean, that was... bran with a doughnut.Das war Fernsehgeschichte. Das war Kleie und ein Donut. Morning Glory (2010)
A bran doughnut.Ein Kleie-Donut. Morning Glory (2010)
I could eat powdered bran every day While you suck down figgy pudding, And I still might die first.Ich könnte pulverisierte Kleie den ganzen Tag essen, während du dir den Feigenpudding reinziehst... und ich vermutlich trotzdem als Erster sterbe. The Psychology of Letting Go (2010)
That is a bran muffin and a half a grapefruit, my friend.Das ist ein Kleie-Muffin und eine halbe Grapefruit, mein Freund. Gumby with a Pokey (2010)
I don't eat bran.Ich esse keine KleieChuck Versus the Bearded Bandit (2011)
Or bran eyes?Oder Kleie-Augen? Poetic Injustice (2012)
Which is why I'm eating a lot of bran.Darum esse ich viel HaferkleieMan of the House (2012)
And for that price, you only get brown bread mixed with bran.Vor allem für ein Schwarzbrot mit KleieLe sang des farines (2013)
There are two things in this firm that I hold very sacred-- my uni-balls and my raspberry Bran bars.Es gibt zwei Dinge in dieser Kanzlei, die mir wirklich heilig sind: Meine Uni-Balls und meine Himbeer-Kleie-Riegel. The Arrangement (2013)
Now, why don't you get the hell out of here, so I can fix myself a raspberry Bran bar in peace?Also, wieso hauen Sie nicht ab, damit ich in Ruhe ein Himbeer-Kleie-Riegel essen kann? The Arrangement (2013)
I endeavored to discover what perquisites you value most in this firm-- your beloved Bran bars.Ich habe mich bemüht, herauszufinden, welche Vergünstigungen du in dieser Kanzlei am meisten schätzt... deine geliebten Kleie-Riegel. The Arrangement (2013)
So you can't have your pens or your Bran bars, big deal.Na und, du hast keine Kugelschreiber und keine Kleie-Riegel, Weltuntergang. The Arrangement (2013)
The point is if I'm Nigel and Nigel's me, he's not gonna stop at Bran bars and pens.Die Punkt ist der, wenn ich Nigel bin und Nigel ist ich, dann wird er nicht bei Kleie-Riegeln und Kugelschreibern aufhören. The Arrangement (2013)
Bran biscuits, ramsons, tarragon...Kleiekekse, Bärlauch, Estragon... Ukrudt (2013)
Bran bars are forbidden to first years.Kleie-Riegel sind für Mitarbeiter im ersten Jahr nicht erlaubt. - Seit wann? Unfinished Business (2013)
I advise you not to put bran in the flour like the unfortunate baker in Maurienne.Und mischen Sie lieber keine Kleie ins Mehl wie der unglückselige Bäcker in Maurienne. Belle & Sebastian (2013)
They're bran.Die sind aus KleieMr. Walden, He Die. I Clean Room. (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
KLEIER    K L AY1 ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kleie {f}bran [Add to Longdo]
Pityriasis {f}; Kleienflechte {f} [med.]pityriasis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Kleie [klaiə] (n) , s.(f )
     bran
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top