Search result for

kerker

(65 entries)
(1.2311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kerker-, *kerker*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kerker มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kerker*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Are you already out of prison?Du bist nicht mehr im Kerker? Nächstes Mal stehst du Schmiere. Le guignolo (1980)
Unable to bear the humid straw of her prison cell, she was transferred to a Parisian hospital for a surgical intervention.Da ihre Gesundheit nicht dem feuchten Stroh der Kerker standhält, wurde sie in ein Pariser Krankenhaus verlegt, wo eine leichte Operation vorgenommen wurde. The Lady Banker (1980)
To observe this keeper of ours Our Lord!Unseren Kerkermeister, unseren Herrn! City of Women (1980)
"A prisoner owes no gratitude to her jailer... and Dr Sanders has imprisoned you.Der Häftling schuldet dem Kerkermeister keinen Dank. Dr. Sanders machte Sie zu seinem Häftling! The Last Metro (1980)
"A prisoner owes no gratitude to her jailer... and Dr Sanders has imprisoned you.Der Häftling schuldet dem Kerkermeister keinen Dank! Dr. Sanders machte Sie zu seinem Häftling! The Last Metro (1980)
There is a dungeon, uhh... under the castle. "But my grandpa never put anyone in there." Oh, yeah?"Im Keller gibt es einen Kerker, aber da wird niemand eingesperrt." Little Lord Fauntleroy (1980)
I ain't never seen one before.Zeig mir den KerkerLittle Lord Fauntleroy (1980)
We will kill the son of our jailer.Wir töten den Sohn unseres Kerkermeisters. Superman II (1980)
Come! The three of us will crush the son of our jailer.Kommt, wir 3 werden den Sohn unseres Kerkermeisters zermalmen. Superman II (1980)
Maybe a few days in the stockade... would help change your rotten attitude.Vielleicht würden ein paar Tage Kerker... euch zur Besinnung bringen. Verkommen seid ihr. Stripes (1981)
He'll be in the cooler until after the match.Er bleibt bis nach dem Spiel im KerkerVictory (1981)
There comes a time, thief, when the jewels cease to sparkle when the gold loses its luster when the throne room becomes a prison and all that is left is a father's love for his child.Es kommt eine Zeit, Dieb, da das Funkeln der Juwelen erlischt und der Glanz des Goldes sich verliert und der Thronsaal zum Kerker wird. Alles, was bleibt, ist die Liebe des Vaters zu seinem Kind. Conan the Barbarian (1982)
I'll get you. - And you'll do anything for it.- Ihr kommt in den Kerker, Strafarbeit! The Troops & Troop-ettes (1982)
If I am in the presence of my jailer, sir, I will stand.In Anwesenheit meines Kerkermeisters, Sir, werde ich stehen. Ivanhoe (1982)
Dearest lady, you are in the presence of your captive, not your jailer.Teure Lady, ihr seid in Anwesenheit Eures Gefangenen, nicht des Kerkermeisters. Ivanhoe (1982)
Throne room? This is a cell. This is a tomb.Das ist ein Kerker, eine Gruft! The Last Unicorn (1982)
I'm sorry, Miss Allen, but due to security problems... we're gonna have to incarcerate you... with Col. Decker and his drones.Es tut mir Leid, Miss Allen, aber wegen Sicherheitsproblemen werden wir Sie einkerkern müssen zusammen mit Col. Decker und seinem Geschwader. The White Ballot (1983)
How about the Dungeon Room?Wie wäre es mit dem KerkerThe Meaning of Life (1983)
The dungeon.Der KerkerGoliath Returns (1984)
Even in prison kept me faithful.Ihr seid also selbst im Kerker loyal geblieben? The Prophecy (1984)
- Take them to the dungeon- In den Kerker mit ihnen. Wheels on Meals (1984)
We have dungeons in Mattis-castle.Aber wir haben ja Kerker in der Mattisburg. Ronja Robbersdaughter (1984)
Now, Mattis... We have dungeons on this side of the castle too.Hör mal Mattis, auf dieser Seite deiner schönen Burg, haben wir auch einen feinen KerkerRonja Robbersdaughter (1984)
Because of the farcical Versailles Treaty which so deliberately humiliates our people Germany will one day arouse the genius of its blood ...who will deliver us from His dungeon of humiliation like a saviour.Gerade wegen des Versailler Fastnachtsfriedens, der unser Volk so spekulativ zur Schau stellt! Eines Tages wird Deutschland den Genius aus seinem Blute erwecken, der uns aus diesem Kerker der Erniedrigung holen wird - wie ein Heiland! Fernweh - 1919-28 (1984)
Dev locked her up in a dark dungeon, but the darkness lifted, the doors of the dungeon opened up, and the divine Tamar is shining again, as a morning star in the sky.Dew ließ sie einkerkern. Aber im Verlies wurde hell und die Türen öffneten sich. Nun scheint die Tamar als Morgenstern am Himmel. The Legend of Suram Fortress (1985)
Get out of my kitchen, or I'll throw you into the furnace!Raus hier oder ihr landet im KerkerAsterix and Caesar (1985)
Throw the boy into the dungeon!Werft den Jungen in den KerkerThe Black Cauldron (1985)
If it weren't for this girl, you would still be in the Horned King's dungeon.Wenn dieses Mädchen hier nicht wäre, wärst du noch im KerkerThe Black Cauldron (1985)
Thank you for getting me out of the dungeon.Danke, dass du mich aus dem Kerker befreit hast. The Black Cauldron (1985)
He got caved in, and he's been there ever since.Er wurde eingekerkert und dort ist er seit jeher. The Goonies (1985)
No one ever escapes from the dungeons of Aquila, Marquet.Niemand entkommt den Kerkern von Aquila. Ladyhawke (1985)
Someone who has been inside the dungeons of Aquila and lived to tell the tale.Jemand, der die Kerker von Aquila überlebte und davon erzählen kann. Ladyhawke (1985)
I've seen those dungeons.Ich sah diese KerkerLadyhawke (1985)
I was better off in the dungeons of Aquila.Mir ging es besser in den Kerkern von Aquila. Ladyhawke (1985)
Treasure to the vaults, prisoners to the dungeons.Schätze in die Schatzkammern, die Gefangenen in die KerkerRed Sonja (1985)
But some men aren't designed to be caged.Manche Männer sind nicht dazu geschaffen, eingekerkert zu sein. The Escape (1986)
Throw her in the dungeon.Dann werft sie in den KerkerThe Power of Albion (1986)
Bring her to the dungeon.Werft sie in den KerkerThe Power of Albion (1986)
The Mayor of Norwich, incarcerated by my Lord Northumberland...Der Bürgermeister von Norwich, durch Lord Northumberland eingekerkert ... Lady Jane (1986)
Honest men, incarcerated by my brother's officers.Ehrliche Männer, eingekerkert durch Beamte meines Bruders. Lady Jane (1986)
Take him to the forge and show him the instruments.Bringt ihn in den Kerker und zeigt ihm die Instrumente. The Name of the Rose (1986)
It's better to die fast than to spend the rest of your life in a prison!Es ist besser zu sterben, als sein Leben im Kerker zu fristen! The Name of the Rose (1986)
It's a dungeon.Gemütlich? Das ist ein KerkerPartners (1987)
- This place looks like a dungeon. - Uh-huh.Das ist ja wie im Kerker hier. Steeled with a Kiss: Part 2 (1987)
Throw him in the dungeon!Werft ihn in den KerkerHans My Hedgehog (1987)
Now I refuse... refuse... to be incarcerated in this semi-private room!Ich weigere... weigere mich, in diesem halbprivaten Zimmer eingekerkert zu sein! Overboard (1987)
I should go down into the prison cell.I ch will in den Kerker steigen. Maria Stuarda (1988)
I f in the squalor of a dungeon she is the delight of every heart.wenn sie im Elend eines Kerkers der Zauber aller Herzen ist. Maria Stuarda (1988)
For this very day near her castle, a hunting party is arranged thus can you go into the forest.Heute wirst Du in den Wald, der um ihren Kerker liegt, auf die bevorstehende Jagd gehen. Maria Stuarda (1988)
M y prison cell is the open sk y.M ein Kerker ist der offene Himmel. Maria Stuarda (1988)

CMU English Pronouncing Dictionary
KERKER    K ER1 K ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einkerkerung {f}incarceration [Add to Longdo]
Gefängnis {n}; Kerker {m} | Gefängnisse {pl}; Kerker {pl} | im Gefängnis | ins Gefängnis kommen; eingesperrt werdenjail | jails | in jail | to be sent to jail [Add to Longdo]
Gefängnis {n}; Kerker {m}gaol [Add to Longdo]
Gefangenenwärter {m}; Schließer {m}; Kerkermeister {m}; Gefängniswärter {m} | Gefangenenwärter {pl}turnkey | turnkeys [Add to Longdo]
Kerker {m}; Verließ {n}oubliette [Add to Longdo]
Verlies {n}; Kerker {m} | Verliese {pl}; Kerker {pl}dungeon | dungeons [Add to Longdo]
einkerkern | einkerkernd | eingekerkert | kerkert ein | kerkerte einto incarcerate | incarcerating | incarcerated | incarcerates | incarcerated [Add to Longdo]
einkerkern; einschließento imprison [Add to Longdo]
einkerkernto dungeon [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
監獄[かんごく, kangoku] Gefaengnis, Kerker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  kerker [kɛrkər]
     cell
     jail; gaol; prison
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Kerker [kɛrkr] (n) , pl.
     dungeon; dungeons; gaol; jail; oubliette
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top