Search result for

kalenders

(70 entries)
(1.3211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kalenders-, *kalenders*, kalender
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kalenders มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kalenders*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think so.I'll just check my busy social calendar.Talk to you later.Ich schau noch mal in meinem vollen Terminkalender nach. Ich sag dir nachher Bescheid. Time After Time (1979)
Until 6:28 and 45 seconds, according to almanac.Nicht vor 6:28 Uhr, so steht's im KalenderThe Villain (1979)
I'll get the diary, minister.Ich hole den Terminkalender, Minister. The Economy Drive (1980)
Here's the diary, Minister.Hier ist der Terminkalender, Minister. The Economy Drive (1980)
Yes, but... You leave spaces in his diary?Sie lassen wohl Lücken in seinem Terminkalender, was? The Right to Know (1980)
One says that you have special almanacks printed where you double the ember days and vigils so that you may profit by the fasts to which you bind all your house.Der eine spricht, Ihr ließet aparte Kalender drucken, in denen die Quatember und die Fasttage doppelt ständen, damit Eure Dienstboten weniger zu essen bekämen, The Miser (1980)
"from administrative to technical..." "...and the comparison changed from the financial to calendar year, "then the figures will show a fall of 11.3%. "Wenn das Datenverar- beitungspersonal statt als verwaltungs- als technisches Personal eingestuft würde, und wenn als Vergleichsgrundlage nicht das Rechnungs-, sondern das Kalenderjahr herangezogen würde, wiesen die Zahlen eine Personalreduktion um 11,3% aus. The Compassionate Society (1981)
After checking my schedule, I find I'll be able to make the journey. As far as the money's concerned, you got a deal.Nachdem ich meinen Terminkalender durchging, teile ich Ihnen mit: The Cannonball Run (1981)
Because that page is missing from his desk calendar.- Diese Seite fehlt in seinem KalenderSteele Waters Run Deep (1982)
We're calendar girls.Wir sind Kalendergirls. Grease 2 (1982)
And now, the Calendar Girls in A Girl For All Seasons.Und nun die Kalendermädchen in Ein Mädchen fÛr alle Jahreszeiten. Grease 2 (1982)
It's been on the calendar for 18 months.Er steht seit 18 Monaten auf dem KalenderThe Verdict (1982)
I'm sorry, Mr. Pumpkin, but Mr. Langford's secretary has no record of your appointment.Mr. Pumpkin, Mr. Langfords Sekretärin hat sie nicht im TerminkalenderThe King of Comedy (1982)
We have no record of your appointment.Wir haben Sie nicht im TerminkalenderThe King of Comedy (1982)
You know, it's funny. This calendar hasn't been used for a while.Im Kalender gibt es seit einiger Zeit keine Einträge mehr. Steele in Circulation (1983)
You still have that address we got off of Whitcomb's calendar? Mm-hmm.Hast du noch die Adresse aus Whitcombs KalenderSteele in Circulation (1983)
I have a calendar in my office, thank you very much.Ich habe hier auch einen KalenderSudden Death (1983)
I wasn't expecting to see you before 1987!Mein Kalender sagt, du tauchst erst '87 wieder auf! Le battant (1983)
So, this and my other factory, I can guarantee production... of 200 kilos refined every month of the year.Mit dieser und meiner anderen Fabrik kann ich die Produktion... von 200 kg raffiniertem Kokain pro Kalendermonat garantieren. Scarface (1983)
I'll check Devon's schedule and I'll give you a call. Okay.Ich werde Devons Terminkalender prüfen und Sie dann anrufen. Goliath Returns (1984)
Hey.Es macht mir zu schaffen, wenn ich es im Kalender lese. Cool Runnin' (1984)
- Muller's appointment book?- Sein TerminkalenderMolten Steele (1984)
His appointment book details the dates, the times, and the charges.In seinem Kalender stehen das Datum, die Zeit und der Preis. Molten Steele (1984)
I will put that on my agenda.Ich werde es auf meinem Kalender notieren. Dead Ringer (1984)
- She's putting it on her agenda.- Sie trägt es auf ihren Kalender ein. Dead Ringer (1984)
I must check my appointment calendar.Ich muss in meinen Kalender sehen. The Deception (1984)
Meanwhile, why not send someone for Donovan's appointment calendar... in case he asks for it again.In der Zwischenzeit lassen Sie doch Donovans Terminkalender holen, falls er erneut fragt. The Deception (1984)
Well, look at that, it's a miracle.Vielleicht habe ich Zeit, ich sehe mal in meinem Terminkalender nach. The Initiation (1984)
Oh, don't tell me he's interrupted your busy schedule.Haben Sie Angst, er bringt Ihren Terminkalender durcheinander? Tightrope (1984)
I read on a calendar what bacteria get up to in the blood.Paulin', neulich han ich im Kalender gelese, was die Bazille so im Blut mache. Fernweh - 1919-28 (1984)
Okay. So why don't you stay here... check out the photographs and the diaries... and see if there's any mention of this retreat... okay?Ich würde vorschlagen, du siehst auf Fotos und in Terminkalendern nach, ob diese Zuflucht irgendwo erwähnt wird, okay? Knight in Retreat (1985)
There was a calendar in the same file, the day that they died was marked on it.In derselben Akte war ein Kalender, darauf war ihr Todestag eingetragen. Sour Grapes (1985)
I'll have to check my calendar.Da muss ich meinen Terminkalender prüfen. The Breakfast Club (1985)
Nobody knows for sure. Some think it's a calendar.Manche halten es für einen KalenderNational Lampoon's European Vacation (1985)
I've brought along a schedule of the week's events.Ich habe einen Kalender für die Aktivitäten dieser Woche mitgebracht. Love at Second Sight (1986)
If that's what they're teaching you at Quantico, then Uncle Sam's in a lot of trouble.Ich finde Ihren Namen nicht in meinem TerminkalenderStone's War (1986)
The final change in this week's events calendar is on page six.Die Änderung für den Eventkalender dieser Woche ist auf Seite 6. Dead Men Leave No Trails (1986)
- Check my events calendar on the desk.- Schau mal in meinen EventkalenderDead Men Leave No Trails (1986)
Look at this on Nesbitt's calendar.Hier in Nesbitts KalenderNeed to Know (1986)
The Aborigines don't have calendars.Die Aborigines haben keinen KalenderCrocodile Dundee (1986)
We'll make our own schedule.Wir machen uns unseren KalenderDown and Out in Beverly Hills (1986)
michigan life casualty.Bitte nehmen Sie sich doch einen unserer GratiskalenderTry to Remember: Part 1 (1987)
- ...and a year's supply of calendars: one.- und Kalenderblätter fürs ganze Jahr: 1. The Big Three-O (1987)
How's your schedule this week?Wie sieht Ihr Terminkalender für diese Woche aus? The Gift of Life (1987)
My schedule?Mein TerminkalenderThe Gift of Life (1987)
So what do you think, Sonny?Es sind Moscas Terminkalender und Kopien seiner Bankunterlagen. Contempt of Court (1987)
Yes, I'll grant that, Mr. Shenker, subject to revocation. Bail is set at the original one million dollars.Ich gebe den schriftlichen Anträgen der Anklage auf ein neues Verfahren statt, sowie der Terminkalender es zulässt. Contempt of Court (1987)
With the demands on his precious time... I'm afraid Mr. Steele's schedule is rather unpredictable.Bei seinem Arbeitspensum ist Mr. Steeles Terminkalender leider etwas unberechenbar. Steele Hanging in There: Part 1 (1987)
Listen, Billy, Elisa's got a dozen date books that could give us a clue as to who sent her that hot piece of ice.Elisa hat ein Dutzend Verabredungskalender, die uns helfen könnten, herauszufinden, wer ihr diese heißen Klunker geschickt hat. All That Glitters (1987)
Maybe something in my appointment book can give us a lead or show a pattern.Vielleicht finden wir einen Hinweis in meinem TerminkalenderPromises to Keep (1987)

German-Thai: Longdo Dictionary
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abreißkalender {m}tear-off calendar [Add to Longdo]
Adventskalender {m}Advent calendar [Add to Longdo]
Kalender {m} | Kalender {pl}calendar | calendars [Add to Longdo]
Kalenderjahr {n}calendar year [Add to Longdo]
Kalenderjahr {n}legal year [Add to Longdo]
Kalendermonat {m}calendar month [Add to Longdo]
Kalenderwoche {f}calendar week; week number; weeknum [Add to Longdo]
Kalenderuhr {f}calendar watch [Add to Longdo]
Messekalender {m}calendar of the fair [Add to Longdo]
Terminkalender {m}; Taschenkalender {m}diary [Add to Longdo]
Terminkalender {m}appointment calendar [Add to Longdo]
Veranstaltungskalender {m}calendar of events [Add to Longdo]
Wandkalender {m} | Wandkalender {pl}sheet almanac | sheet almanacs [Add to Longdo]
gregorianisch {adj} | gregorianischer Kalender | gregorianischer GesangGregorian | Gregorian calendar | Gregorian chant [Add to Longdo]
römisch {adj} | römisches Alphabet | römischer KalenderRoman | Roman alphabet | Roman calendar [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
太陽暦[たいようれき, taiyoureki] Sonnenkalender [Add to Longdo]
旧暦[きゅうれき, kyuureki] alter_Kalender, alter_Mondkalender [Add to Longdo]
[こよみ, koyomi] Kalender [Add to Longdo]
花暦[はなごよみ, hanagoyomi] Blumenkalender [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top