หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

jae

(32 entries)
(0.0499 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jae-, *jae*
Possible hiragana form: じゃえ
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jae-gu!แจกู! Gangster High (2006)
Jae-pil!เจบี Cyrano Agency (2010)
Good morning, Mr. Jaeckel.อรุณสวัสดิ์ คุณแจ๊คเคิล The Great Dictator (1940)
You'd better take the key. Mrs. Jaeckel and I are going out.เธอควรจะเอากุญแจไปด้วย คุณแจ๊คเคิลกับฉันจะออกไปข้างนอก The Great Dictator (1940)
Mr. Jaeckel has talked about you.คุณแจ๊คเคิล ได้พูดถึงคุณบ่อยๆ The Great Dictator (1940)
The trouble, Mr. Jaeckel, is you're so used to bad times, you're unhappy without them.มีแต่ปัญหา คุณแจ็คเคิล คุณกำลังผ่านช่วงเวลาที่เลวร้าย The Great Dictator (1940)
Mr. Jaeckel says it's beautiful.คุณ แจ็คเคิล บอกว่ามันสวยมาก. The Great Dictator (1940)
Mr. Jaeckel said he'd take me with him.คุณแจ็คเคิล จะพาฉันไปด้วย The Great Dictator (1940)
Hannah, you come and help Mrs. Jaeckel with the supper.ฮันนาห์ เธอต้องมาช่วยเรา คุณนาย แจ็คเคิลต้องการลูกมือ The Great Dictator (1940)
Jae, ja.ใช่, ใช่. Suspiria (1977)
CHO Jae-HyunCho Jae-Hyun Bad Guy (2001)
Lee Jaepyung?Kuk Suran? Oldboy (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกสกัวหางช้อน[n.] (nok sakūa (hāng chøn)) EN: Pomarine Jaeger ; Pomarine Skua   FR: Labbe pomarin [m] ; Stercoraire pomarin
นกสกัวหางยาว[n. exp.] (nok sakūa hāng yāo) EN: Long-tailed Jaeger ; Long-tailed Skua   FR: Labbe à longue queue [m] ; Labbe longicaude [m] ; Stercoraire longicaude ; Stercoraire à longue queue ; Stercoraire de Buffon
นกสกัวขั้วโลกเหนือ[n. exp.] (nok sakūa khualōk Neūa) EN: Parasitic Jaeger ; Artic Skua ; Arctic Jaeger   FR: Labbe parasite [m] ; Stercoraire parasite ; Stercoraire arctique ; Labbe des rochers [m] ; Labbe de Richardson [m] ; Stercoraire de Richardson

CMU English Pronouncing Dictionary
JAE    JH EY1
JAE'S    JH EY1 Z
JAEGER    Y EH1 G ER0
JAEKEL    Y EH1 K AH0 L
JAECKEL    Y EH1 K AH0 L
JAEGERS    Y EH1 G ER0 Z
JAENICKE    Y EH1 N IH0 K

Japanese-English: EDICT Dictionary
黒盗賊鴎[くろとうぞくかもめ;クロトウゾクカモメ, kurotouzokukamome ; kurotouzokukamome] (n) (uk) parasitic jaeger; Arctic skua (Stercorarius parasiticus) [Add to Longdo]
盗賊鴎[とうぞくかもめ;トウゾクカモメ, touzokukamome ; touzokukamome] (n) (1) (uk) skua (any bird of family Stercorariidae, inc. the jaegers); (2) pomarine jaeger; pomarine skua (Stercorarius pomarinus) [Add to Longdo]
日本原子力研究所[にほんげんしりょくけんきゅうじょ, nihongenshiryokukenkyuujo] (n) Japan Atomic Energy Research Institute; JAERI [Add to Longdo]
白腹盗賊鴎[しろはらとうぞくかもめ;シロハラトウゾクカモメ, shiroharatouzokukamome ; shiroharatouzokukamome] (n) (uk) long-tailed jaeger; long-tailed skua (Stercorarius longicaudus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈恩[Hā ēn, ㄏㄚ ㄣ, ] Jaén, Spain [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
年貢[ねんぐ, nengu] jaehrlicher_Tribut [Add to Longdo]
歳入歳出[さいにゅうさいしゅつ, sainyuusaishutsu] jaehrliche_Einkuenfte_und_Ausgaben [Add to Longdo]
狩人[かりゅうど, karyuudo] Jaeger [Add to Longdo]
猟師[りょうし, ryoushi] Jaeger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  JAE
         Java Application Environment (Java, Sun, JDK)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top