ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jacklin

JH AE1 K L IH2 N   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jacklin-, *jacklin*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jacklin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jacklin*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'Panorama' will be returning, introduced as usual by Tony Jacklin, and Lulu will be tackling the Old Man of Hoy.Panorama kehrt auf den Bildschirm zurück und wird wie immer... von Tony Jacklin moderiert und Lulu greift den Old Man of Hoy an. Archaeology Today (1970)
You lousy hypocritical whining toadies with your lousy colour TV sets and your Tony Jacklin golf clubs and your bleeding masonic handshakes!Mit Ihren widerlichen Farbfernsehern und Tony-Jacklin-Golfschlägern... und Ihrem verdammten Freimaurer-Händedruck! The Buzz Aldrin Show (1970)
WE'RE GOING TO INVITE YOU TO LOOK AT PHOTOS OF TONY JACKLIN, ANTHONY BARBER, EDGAR ALLAN POE, KATY BOYLEWir bitten Sie nun, sich Fotos... von Tony Jacklin, Anthony Barber, Edgar Allan Poe... A Book at Bedtime (1973)
I know I've missed Jacklin's bogey on the 16th.Ich verpasste Jacklins Bogey am 16. Loch. I'm a Kayak, Hear Me Roar (2007)
Jacklin, Nicklaus, "The Concession."Jacklin, Nicklaus, "The Concession." I'm a Kayak, Hear Me Roar (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
JACKLIN    JH AE1 K L IH2 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top