Search result for

inzest

(54 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inzest-, *inzest*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา inzest มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *inzest*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She believes that her father has incestuous desires.Sie glaubt, ihr Vater empfand inzestuöses Verlangen. The Entity (1982)
We are an incestuous race.Wir sind eine inzestuöse Rasse. Cat People (1982)
Hamlet was tormented by his mother's incestuous relationship with his uncle.Hamlet quälte die inzestuöse Beziehung seiner Mutter mit dem Onkel. Grease 2 (1982)
Incest?InzestL'Africain (1983)
- Old Hugo didn't mind a little incest.Inzest hätte Victor Hugo nicht gestört. Confidentially Yours (1983)
Walter, that's really a difficult problem, incest, but we'll try to help you.Inzest ist ein schwieriges Problem. Down and Out in Beverly Hills (1986)
Romantic, scholar, duelist and bestselling author of Chhhde Harold he was forced to leave his native land after many scandals, including incest and adultery with Lady Caroline Lamb.Er ist ein Romantiker, Gelehrter, Duellant, Bestsellerautor von Childe Harol und musste sein Heimatland nach vielen Skandalen verlassen, einschließlich Inzest und Ehebruch mit Lady Caroline Lamb. Gothic (1986)
Incest!InzestThe Witches of Eastwick (1987)
I've never been up on a morals charge.Ich bin nicht wegen Inzest vorbestraft. All in the Family (1988)
Incest may be against the law of God but it`s the law of California that we`re dealing with.Inzest mag gegen Gottes Gesetz sein, aber hier haben wir es mit dem kalifornischen Recht zu tun. The Seventh Sign (1988)
I'll have that little shit charged with bigamy, incest, kidnapping.Ich zeige ihn wegen Bigamie, inzest und Entführung an. Great Balls of Fire! (1989)
Except for a little incest and psychosis.Abgesehen von einem bisschen Inzest und Psychose. Society (1989)
- I'm talking about incest.- Ich rede von InzestThe Two Jakes (1990)
Incest?InzestThe Two Jakes (1990)
Incest, like when a father bangs his daughter, like with dogs and squid.Inzest, wenn ein Vater seine Tochter bumst, wie bei Hunden. The Two Jakes (1990)
If the doctor's trying to turn this into some kind of incest tragedy, tell him to forget it, Fran.Wenn der Doktor versucht, eine Art Inzesttragödie daraus zu machen, - sagen Sie ihm, er kann's vergessen, Fran. Psycho IV: The Beginning (1990)
Then we have to do that incest thing.Dann schieben wir die Inzest-Nummer. Boyz n the Hood (1991)
Right up there with incest and necrophilia and bestiality.Genau so wie Inzest, Nekrophilie und Brutalität. Cape Fear (1991)
Come on. -Then you get into that whole inbred thing.- Dazu hat man den ganzen Inzestärger. Hot Shots! (1991)
Do you commit incest?Bis auf meinen Bruder. Eine Inzest-Geschichte? Kika (1993)
However for because of so your brains just think spoilWenn die Sache so war, war das sicher kein Inzest. Aber das muss für dich ein großes Trauma sein. Kika (1993)
Oh, and he wanted, um, an incest call with, like, a four-year-old girl.Und der wollte so 'n Inzest-Ding. Ich musste auf 4-jhriges Mdchen machen. Short Cuts (1993)
Sexual incest.InzestThe Brutal Insanity of Love (1993)
Jung usually saw things, but didn't go into them.In erster Linie ist ein Stammbaum ein Albtraum, in dem immer wieder Inzest vorkommt. The Jodorowsky Constellation (1994)
Incest is best.Inzest ist am Besten. Threesome (1994)
Don't you know incest results in disaster?Wisst ihr nicht wie ein Inzest endet? The Bandit (1996)
O most wicked speed to post with such dexterity to incestuous sheets.Oh, schnöde Hast, so rasch in ein inzestuöses Bett zu stürzen! Hamlet (1996)
- Don't be sure."Incest", the game... the whole family can play.- Überlegen Sie es sich. "Inzest, das Spiel für die komplette Familie." Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996)
How can I put it? Into a kind of um...- Das richtige Wort ist InzestLolita (1997)
This liaison, forbidden in the casino family, was incest."Diese Liaison, verboten in der Kasino-Familie, war Inzest." Croupier (1998)
Hygiene, health, alcoholism, incest, domestic violence...Hygiene, Gesundheit, Alkohol, Inzest, Gewalt in der Ehe... It All Starts Today (1999)
Last year incest cases, but this...2 Fälle von Inzest letztes Jahr, aber das... It All Starts Today (1999)
A brother in love with his sister in Sandra of a Thousand Delights... and the solitary rebellion in Camus' The Stranger... pave the way for ambiguous passions: : :Die inzestuöse Liebe eines Bruders zu seiner Schwester in "Sandra"... und die einsame RebeIIion des "Fremden" in der Camus-VerfiImung... Luchino Visconti (1999)
But this time torn by political passions: : : And within it, a love-hate relationship between mother and son: : : Which will culminate in incest:diesmal jedoch zerbricht sie an politischen Zerwürfnissen, sowie an der HassIiebe zwischen Sohn und Mutter, die im Inzest ihren Höhepunkt findet. Luchino Visconti (1999)
You know what they say about incest.Inzest soll spannend sein. Cruel Intentions 2 (2000)
Great... I'm not too keen on incest victims and...- Mit Inzestopfern kann ich nicht gut. Detector (2000)
And there's something called an incest survivor group.Es gibt eine Selbsthilfegruppe für Inzestüberlebende. The Group (2000)
You want me to go to the incest group with you?Ich soll mit dir zu einer Inzest-Selbsthilfegruppe? The Group (2000)
Are you sure that you qualify with your stepfather? is that considered incest?Bist du sicher, dass es bei deinem Stiefvater als Inzest gilt? The Group (2000)
With all due respect to your ordeal... but I was just wondering if they consider that incest or not.Bei allem Respekt gegenüber der Sache, aber ich frage mich gerade nur, ob das als Inzest angesehen wird. The Group (2000)
So, I guess it's a legitimate question, but, the answer is, "Yes." They consider that incest.Es ist wohl eine legitime Frage, und die Antwort ist Ja, es ist InzestThe Group (2000)
My name is Cynthia, and I'm an incest survivor.Ich bin Cynthia, und ich bin eine Inzestüberlebende. The Group (2000)
My name's Gwendolyn, and I'm an incest survivor.Ich bin Gwendolyn, und ich bin eine Inzestüberlebende. The Group (2000)
My name is Todd... and I'm an incest survivor.Ich heiße Todd, und ich bin Inzestüberlebender. The Group (2000)
She wasn't even sure if that was incest, and I completely understood.Sie war nicht mal sicher, ob es Inzest war, was ich verstehe. The Group (2000)
The group leader said that it is incest.Sie hat gesagt, auch das sei InzestThe Group (2000)
Isn't that incest or something?Ist das nicht Inzest oder so etwas? The One with Rachel's Sister (2000)
See, the shrinks figured that with these new techniques they designed, they could release... hidden memories of traumatic events in your life: rape, incest.Die Psychiaterwaren der Meinung, sie kämen damit an verdrängte Erinnerungen heran, traumatische Erlebnisse, Vergewaltigungen oder InzestSession 9 (2001)
Kinky, if you ask me.Inzest ahoi. Some Assembly Required (2001)
That would be like--like incest.Das wäre doch InzestSeparation Anxiety (2001)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blutschande {f}; Inzest {m}incest [Add to Longdo]
Inzesttabu {n}incest taboo [Add to Longdo]
blutschänderisch; inzestuös {adj}incestuous [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top