Search result for

huts

(38 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -huts-, *huts*, hut
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I always thought they'd head down there, move into some renovated Russian submarine, then come up and, you know, live happily in grass huts on a motu.ผมคิดอยู่เสมอว่าพวกเขาตรงไปที่นั่น เข้าไปอยู่ในเรือดำรัสเซีย ที่ถูกบูรณะใหม่ แล้วออกมาอย่างมีความสุข Harbingers in a Fountain (2009)
Bock Box Chicken Huts. Is Clucksten a supplier?บ็อก บ็อกซ์ ชิคเก้น ฮัท คลักสเติร์นเป็นคนส่งของให้รึเปล่า? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
You see those little blue huts over there?เห็นกระท่อมสีฟ้า ตรงนั้นหรือเปล่า? Carriers (2009)
Works at some weird school where they got hobbit huts and everybody speaks French.ทำงานในโรงเรียนประหลาด ที่มีกิจกรรมน่าเบื่อ แล้วทุกคนก็พูดภาษาฝรั่งเศส Hick (2011)
Kings froze to death in their castles, same as the shepherds in their huts.กษัตริย์แข็งตาย ในปราสาท เช่นเดียวกับคนเลี้ยงแกะ ในกระท่อม Lord Snow (2011)
And I'm flying 747 s into your mud huts and incinerating your friends?แล้วฉันก็ขับเครื่อง 747 พุ่งชนกระท่อม เผาเพื่อนๆ แกเป็นไง Crash (2004)
Just shacks, huts, cabins.มีแต่กระท่อม เพิงพัก ห้องนอนเล็กๆ The Fog (2005)
These are huts.มีกระท่อม Rescue Dawn (2006)
They build their own huts within a week.สร้างกระท่อมได้ภายในอาทิตย์เดียว Faith Like Potatoes (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hutsI build snowman and snow huts.
hutsThey arrived in Southern Rhodesia, and there was a choice of an immigrants' camp, consisting of mud huts with a communal water supply, or a hotel; and they chose the hotel, being what are known as people of means.
hutsThe huts were built with a space of 50 meters in between.

CMU English Pronouncing Dictionary
HUTS    HH AH1 T S
HUTSON    HH AH1 T S AH0 N
HUTSELL    HH AH1 T S AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
huts    (n) (h uh1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hutschachtel {f} | Hutschachteln {pl}bandbox | bandboxes [Add to Longdo]
Hutschiene {f}top-hat rail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かまくら[, kamakura] (n) mid-January festival in northern Japan, with snow huts in which children play house; (P) [Add to Longdo]
アナログ出力[アナログしゅつりょく, anarogu shutsuryoku] (n) analog output; AO [Add to Longdo]
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] (n) {comp} analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アメリカ輸出入銀行[アメリカゆしゅつにゅうぎんこう, amerika yushutsunyuuginkou] (n) Export-Import Bank (US) [Add to Longdo]
アラーム検出[アラームけんしゅつ, ara-mu kenshutsu] (n) {comp} alarm detection [Add to Longdo]
インターネットによる願書提出[インターネットによるがんしょていしゅつ, inta-netto niyoruganshoteishutsu] (n) {comp} on-line submission of an application form [Add to Longdo]
ウイルス検出ソフトウェア[ウイルスけんしゅつソフトウェア, uirusu kenshutsu sofutouea] (n) {comp} virus detection software [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] (n) {comp} Error Checking and Correcting; ECC [Add to Longdo]
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] (n) {comp} Error-Detecting Code; EDC [Add to Longdo]
カードケージの突出部[カードケージのとっしゅつぶ, ka-doke-ji notosshutsubu] (n) {comp} card cage extrusion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アラーム検出[アラームけんしゅつ, ara-mu kenshutsu] alarm detection [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] Error-Detecting Code (EDC) [Add to Longdo]
キャリア検出[キャリアけんしゅつ, kyaria kenshutsu] carrier detect [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
データ付き出力基本要素[データつきしゅつりょくきほんようそ, de-ta tsukishutsuryokukihonyouso] with-data primitives [Add to Longdo]
ディジタル検出遅延時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] recognition time [Add to Longdo]
トーン検出[トーンけんしゅつ, to-n kenshutsu] tone detection [Add to Longdo]
パラメタ方式出力基本要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] parametric output primitive [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top