Search result for

haut

(66 entries)
(0.2497 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haut-, *haut*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haut monde(โอมอนดฺ) fr. สังคมชั้นสูง
haute couture(โอท'คูเทอ) fr. แฟชั่นชั้นสูง
hautrue(โฮเทอ) n. กิริยาท่าทางที่หยิ่งยโส,ความหยิ่งยโส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have to get into haute couture right away, but for me it is very difficult.มันยากมาก ผมต้องการคนช่วย คุณเป็น.. Gomorrah (2008)
And now, ladies and gentlemen, fresh from their knockout performance at hoosier village assisted living in terre haute...yay!และบัดนี้ผู้มีเกียรติทุกท่าน สดๆร้อน จากการแสดงยอดเยี่ยม.. ..ที่งานฮูเชอร์ช่วยกันกินอยู่ ในแทรี โฮท Pilot (2009)
He's literally the village idiot of Terre Haute.เขาเป็นเด็กปัญญาอ่อนประจำแทรี โฮท The Floating Anniversary (2009)
Schwarzes haut, braunes haut, grune augen...ผิวดำ ผมน้ำตาล ตาสีเขียว The Bishop Revival (2010)
Good news. Found a replacement part in Terre Haute.ข่าวดี เจอส่วนที่แทนได้แล้ว ที่เทอรี่ โฮคส์ A Simple Christmas (2010)
She's, uh, at her mother's in terre haute with the kids.เธออยู่ เอ่อ ที่บ้านแม่ของเธอกับเด็กๆ Leave It to Beavers (2012)
Haute Couture?Haute Couture? Dangerous Territory (2013)
Um, this is the, uh... the team of consultants based in Terre Haute, Indiana.จอห์นกับเมโลดี้ เป็นสายลับอเมริกา ที่หาทางเข้าไปยังโปรเจ็คใหญ่ของจีน The Secrets in the Proposal (2013)
Though, honestly, I'm stunned that Vicky agreed to go, especially after you told the world she was more, mm... bargain basement than haute couture.พูดตามตรง ฉันก็ประหลาดใจที่วิคกี้ยังจะไปอีก หลังจากที่คุณประกาศให้โลกรู้เกี่ยวกับเธอ อืมม์ พื้นฐานการต่อรองที่อยู่เหนือแฟชั่นชั้นสูงพวกนี้ Control (2013)
I hope you will enjoy the Haut-Brion. It's a very special wine.ผมหวังว่าคุณจะมีความสุขที่นี่ นี่คือไวน์พิเศษมาก Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Can't be as bad as the cabbage rolls at the Terre Haute Federal Pen.ไม่สามารถแย่เท่ากับกะหล่ำปลีม้วนที่คุกเทโฮท The Blues Brothers (1980)
Château Haut-Briond, 1959. Magnificent wine.ชาโต โอต์ บริออง ปี 1959 ไวน์ชั้นยอด The Matrix Reloaded (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรเสียงสูง[n. exp.] (aksøn sīeng sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อักษรสูง[n. exp.] (aksøn sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อ่านออกเสียง[v. exp.] (ān øksīeng) EN: read aloud   FR: lire à voix haute
ไฉน[n.] (chanai) EN: oboe   FR: hautbois [m]
ชนะขาดทิ้งห่าง[v. exp.] (chana khāt thing hāng) FR: gagner haut la main
ชั้นบรรยากาศส่วนบน[n. exp.] (chanbanyākāt suanbon) FR: haute atmosphère [f]
ชั้นบน[X] (chan bon) EN: upstairs   FR: en haut ; à l'étage
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking   FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
เชิดหน้า[v. exp.] (choēt nā) EN: turn the face upwards   FR: porter la tête haute ; relever le front
ชู[v.] (chū) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up   FR: lever ; relever ; tenir haut

CMU English Pronouncing Dictionary
HAUT    HH AO1 T
HAUTE    HH OW1 T
HAUTE    HH AH1 T
HAUTH    HH AO1 TH
HAUTER    HH AW1 T ER0
HAUTALA    HH AO1 T AH0 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hautboy    (n) (h ou1 b oi)
hauteur    (n) (ou1 t @@1 r)
hautboys    (n) (h ou1 b oi z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haut {f} | Häute {pl} | die eigene Haut rettenskin | skins | to save one's own skin; to save one's hide [Add to Longdo]
Haut {f}cutaneous [Add to Longdo]
Haut {f}dermis [Add to Longdo]
Haut...dermal [Add to Longdo]
Haut {f}integument [Add to Longdo]
Hautbildungszeit {f}skin building time [Add to Longdo]
Hautcreme {f}skin cream [Add to Longdo]
Hautfarbe {f} | Hautfarben {pl}colour of the skin | colours of the skin [Add to Longdo]
Hautkrankheit {f} | Hautkrankheiten {pl}skin disease | skin diseases [Add to Longdo]
Hautlappen {m} | Hautlappen {pl}lappet | lappets [Add to Longdo]
Hautpflege {f}care of the skin [Add to Longdo]
Hautschere {f}cuticle scissors [Add to Longdo]
hauthews [Add to Longdo]
haut abscoots [Add to Longdo]
haut abscrams [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いろは歌;伊呂波歌[いろはうた, irohauta] (n) iroha poem [Add to Longdo]
オートクチュール[, o-tokuchu-ru] (n) haute couture (fre [Add to Longdo]
ハウツー[, hautsu-] (n) how to; (P) [Add to Longdo]
ハウツー物[ハウツーもの, hautsu-mono] (n) how-to book [Add to Longdo]
出る杭は打たれる[でるくいはうたれる, derukuihautareru] (exp,v1) the nail that sticks out gets hammered in; the best policy is to keep your head down [Add to Longdo]
出る釘は打たれる[でるくぎはうたれる, derukugihautareru] (exp,v1) (See 出る杭は打たれる) the nail which sticks out gets hammered down (used to encourage conformity) [Add to Longdo]
端唄[はうた, hauta] (n) short love song (popular in late Edo period) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高档服装[gāo dàng fú zhuāng, ㄍㄠ ㄉㄤˋ ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, / ] haute couture; high fashion clothing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
擦り傷[すりきず, surikizu] Hautabschuerfung, Schramme [Add to Longdo]
擦過傷[さっかしょう, sakkashou] Hautabschuerfung, Schramme [Add to Longdo]
皮膚病[ひふびょう, hifubyou] Hautkrankheit [Add to Longdo]
皮膚移植[ひふいしょく, hifuishoku] Hauttransplantation [Add to Longdo]
[ふ, fu] HAUT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haut \Haut\ (h[add]t), a. [F. See {Haughty}.]
   Haughty. [Obs.] "Nations proud and haut." --Milton.
   [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 haut [o]
   high; lofty; tall
   loud
   summit; surface; top
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 haut [haut]
   hews
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Haut [haut] (n) , s.(f )
   cutaneous; dermal; dermis; integument; skin
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top