Search result for

hud

(83 entries)
(0.0745 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hud-, *hud*, hu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
huddle    [VT] กองรวมกันไว้, See also: สุม, กองสุมไว้
huddle    [VT] เกาะกลุ่มกัน, See also: เบียดกัน
huddle up    [PHRV] เบียดกันแนบแน่น, See also: กอดกันกลม, Syn. huddle together
huddle together    [PHRV] เบียดกันแนบแน่น, See also: กอดกันกลม, Syn. huddle up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
huddle(ฮัด'เดิล) {huddled,huddling.huddles} v. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,เบียดเสียด,ทำอย่างรีบเร่ง,ใส่เสื้อผ้าอย่างเร่งรีบ,ประชุม,หดม้วน,กอดกันกลม. -n. กลุ่ม,ก้อน,กอง,ความวุ่นวาย,ความสับสน,การประชุม,การปรึกษาหารือ,การจับกลุ่มกัน., See also: huddler n. huddli
shudder(ชัด'เดอะ) vi. สั่นกระตุก,สั่นระริก,สั่นเทา,ตัวสั่น. n. การสั่น ดังกล่าว., Syn. shake
thud(ธัด) n. เสียงตกดังโครมหรือเปรี้ยง,การทุบที่ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว vt.,vi. ทุบหรือตีหรือต่อยที่ทำให้เกิดเสียงดัง. -thuddingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
huddle(n) ความยัดเยียด,ความเบียดเสียด,การจับกลุ่มกัน,ความสับสนวุ่นวาย
huddle(vi,vt) ยัดเยียด,เบียดเสียด,ไล่ต้อน,รวมกลุ่ม
shudder(n) อาการขนลุกซู่,ความสั่นสะท้าน,ความหวาดเสียว,อาการตัวสั่น
shudder(vi) ขนลุก,สะดุ้ง,สั่น,กระตุก
thud(n) เสียงโครมคราม,เสียงตกดังผลุ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hud!ฮัด! Cloverfield (2008)
Huddle up!มารวมกันเร็ว! High School Musical 3: Senior Year (2008)
That you get a few hudred pounds of heroins off the streetsสินค้านั่นประมาณเกือบหนึ่งร้อยปอนด์ Fast & Furious (2009)
The automobile shapes new suburbs, where every home is a castle, a safe distance from the asphyxiated city centers, and where neat rows of houses huddle around dead-end streets.รถยนต์ทำให้บ้านในแถบชานเมือง, กลายเป็นปราสาทได้, เพราะการย่นระยะทางให้ใกล้แค่เอื้อม, ที่ซึ่งบ้านเรียงเป็นแถว รายล้อมไปด้วยถนนสู่ทางตัน Home (2009)
Hang tough, Jenny. Hudson will be all right.ไม่เป็นอะไร เจนนี่ ฮัดสันจะต้องปลอดภัย Dead Like Me: Life After Death (2009)
Hudson's got heart. Hudson's got heart.ฮัดสันได้ใจ ฮัดสันได้ใจ Dead Like Me: Life After Death (2009)
And, I mean, Hudson's is easy, right?และฉันหมายถึง ชื่อฮัดสันนั้นง่าย ถูกมั้ย? Dead Like Me: Life After Death (2009)
Hudson's got heart.ฮัดสันได้ใจ Dead Like Me: Life After Death (2009)
That's Hudson Hart?นั่น ฮัดสัน ฮาร์ท? Dead Like Me: Life After Death (2009)
- I just want to see Hudson.- ฉันแค่อยากจะเจอฮัดสัน Dead Like Me: Life After Death (2009)
- I'm looking for Hudson.- ฉันมาเยี่ยมคุณฮัดสัน Dead Like Me: Life After Death (2009)
I don't want Hudson to die.หนูไม่อยากให้ฮัดสันตายเลย Dead Like Me: Life After Death (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hudWilson's solution is similar to Hudson's in that they used the same constants.
hudNew York is on the Hudson River.
hudDo you know where Miss Hudson lives?
hudThe city is on the eastern bank of the Hudson.
hudProfessor Hudson is my father's friend.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าวฮัดสัน[n. prop.] (Āo Hatsan) EN: Hudson Bay   FR: baie d'Hudson [f]
ฮัดเดอร์สฟิลด์[TM] (Haddoēsfilt) EN: Huddersfield   FR: Huddersfield
หด[v.] (hot) EN: shrink ; contract ; retract ; huddle ; shorten ; reduce   FR: se rétrécir ; se rétracter ; se contracter ; se réduire
จัก ๆ[adv.] (jak-jak) EN: tremblingly ; shiveringly ; quiveringly ; shakingly ; tremulously ; shudderingly   
การสั่น[n.] (kān san) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver   FR: tremblement [m] ; vibration [f] ; frémissement [m]
ขดตัว[v. exp.] (khot tūa) EN: curl oneself up ; snuggle up to someone ; huddle up   FR: se blottir ; se pelotonner
นกอีก๋อยเล็ก[n. exp.] (nok ī-køi lek) EN: Whimbrel ; Common Whimbrel   FR: Courlis corlieu [m] ; Courlis hudsonien (N. ph. hudsonicus) [m] ; Petit Courlis [m] ; Courlis de terre [m]
สั่น[v.] (san) EN: shake ; tremble ; rock ; shatter ; quake ; shiver ; shudder   FR: trembler ; vibrer ; remuer ; agiter
สั่นงก ๆ[v. exp.] (san ngok-ngok) EN: tremble ; shake ; quiver ; shudder ; shiver   
สั่นสะท้าน[v. exp.] (san sathān) EN: tremble ; shake ; shudder ; shiver   

CMU English Pronouncing Dictionary
HUD    HH AH1 D
HUDY    HH Y UW1 D IY0
HUDDY    HH AH1 D IY0
HUDEC    HH UW1 D IH0 K
HUDON    HH UW1 D AH0 N
HUDEK    HH UW1 D IH0 K
HUDAK    HH UW1 D AH0 K
HUD'S    HH AH1 D Z
HUDDIE    HH AH1 D IY0
HUDLOW    HH AH1 D L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
huddle    (v) (h uh1 d l)
huddled    (v) (h uh1 d l d)
huddles    (v) (h uh1 d l z)
huddling    (v) (h uh1 d l i ng)
Huddersfield    (n) (h uh1 d @ s f ii l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hudsonschnepfe {f} [ornith.]Hudsonian Godwit [Add to Longdo]
Hudsontyrann {m} [ornith.]Hudson's Black Tyrant [Add to Longdo]
Hudsonmeise {f} [ornith.]Boreal Chickadee [Add to Longdo]
Hudson-Bucht {f}Hudson Bay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
ごった[, gotta] (adj-na) confusion; mess; mix; huddle [Add to Longdo]
ざっくざっく[, zakkuzakku] (adv) crunch crunch; thud thud; tramp tramp [Add to Longdo]
ずしずし[, zushizushi] (adv,adv-to) (on-mim) thump; thud (sound representing the footfalls of something heavy) [Add to Longdo]
ずどん[, zudon] (n,adv-to) thud; bang [Add to Longdo]
そそけ立つ[そそけだつ, sosokedatsu] (v5t,vi) (1) to be nappy; to be disheveled (hair); (2) to shudder [Add to Longdo]
ぞくぞく[, zokuzoku] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; feel chilly; shudder; thrill; (P) [Add to Longdo]
ぞっと;ゾッと[, zotto ; zotsu to] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; shudder [Add to Longdo]
どかっと;どかと[, dokatto ; dokato] (adv) (on-mim) thuddingly; plumping down (like a heavy weight) [Add to Longdo]
どさっと;ドサっと[, dosatto ; dosa tto] (adv) (on-mim) (See ドサ) with a thud [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
下位試験手段[かいしけんしゅだん, kaishikenshudan] lower tester [Add to Longdo]
実試験手段[じつしけんしゅだん, jitsushikenshudan] real tester [Add to Longdo]
主題[しゅだい, shudai] subject [Add to Longdo]
主題表示[しゅだいひょうじ, shudaihyouji] subject indication [Add to Longdo]
主題別シソーラス[しゅだいべつシソーラス, shudaibetsu shiso-rasu] thematical thesaurus [Add to Longdo]
手動による[しゅどうによる, shudouniyoru] manually [Add to Longdo]
手動応答[しゅどうおうとう, shudououtou] manual answering [Add to Longdo]
手動機能[しゅどうきのう, shudoukinou] manual function [Add to Longdo]
手動呼出し[しゅどうよびだし, shudouyobidashi] manual calling (e.g. in data network) [Add to Longdo]
上位試験手段[じょういしけんしゅだん, jouishikenshudan] upper tester [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hud \Hud\, n. [Cf. {Hood} a covering.]
   A huck or hull, as of a nut. [Prov. Eng.] --Wright.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 HUD
   n 1: the United States federal department that administers
      federal programs dealing with better housing and urban
      renewal; created in 1965 [syn: {Department of Housing and
      Urban Development}, {Housing and Urban Development}, {HUD}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 HUD
     Head-Up Display (AG)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 hud
   skin
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 hud
   skin
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top