ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gondel

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gondel-, *gondel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gondel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gondel*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
GEMMA: YouwaitingonDella?นายรอเดลล่าอยู่เหรอ Albification (2009)
Please folks, I'd like for you all to be ready to load in the car as soon as it gets down.Meine Herrschaften, wenn die Gondel ankommt, steigen Sie bitte sofort ein. The Crawling Eye (1958)
I wish you'd tell me how you expect to go traipsing around the countryside...Sag mal, wie stellst du dir das vor, auf Malones Strecke herumzugondeln... It Happened to Jane (1959)
- We won't traipse.- Wir gondeln nicht herum. It Happened to Jane (1959)
If you try running on top in the daylight you're a dead duck.Und wenn Sie versuchen, über Wasser loszugondeln, sind Sie erledigt. Operation Petticoat (1959)
21st. I booked a gondola for midnight. Can you make it?Am 21. Ich habe für Mitternacht eine Gondel reserviert. Midnight Lace (1960)
I'll have the only diamond gondola on the Grand Canal.Ich fahre mit einer Diamantgondel auf dem Canal Grande. Midnight Lace (1960)
That'll put an end to this nonsense. There are no telephones in gondolas.Dann ist der Unsinn vorbei, denn eine Gondel kann man nicht anrufen. Midnight Lace (1960)
Release the gondola.Mach die Gondel los. Five Weeks in a Balloon (1962)
Not even gondolas are needed.Nicht mal Gondeln werden gebraucht. Redhead (1962)
Or paint gondolas. That must be nice.Oder Gondeln anstreichen, das müsste hübsch sein. Redhead (1962)
We sang of Venice and its gondolas."Wir sangen von Venedigs Gondeln." Viva Maria! (1965)
- The car's nearly halfway down.Sie muss in der Gondel sein. Hugh, da! Ten Little Indians (1965)
The gondolas. The sun. The sea.Die Gondeln, die Sonne, das Meer. The Fearless Vampire Killers (1967)
Rotate the pod, please, Hal.Dreh die Gondel bitte weiter, Hal. 2001: A Space Odyssey (1968)
Prepare B-pod for EVA, Hal.Gondel B für E-V-A bereitmachen! 2001: A Space Odyssey (1968)
Open the pod doors, Hal.Gondeltür aufmachen, Hal! 2001: A Space Odyssey (1968)
I'm having trouble with my transmitter in C-pod.Ich hab Kummer mit meinem Sender in der C-Gondel2001: A Space Odyssey (1968)
Rotate C-pod, please, Hal.Dreh bitte die C-Gondel, Hal. 2001: A Space Odyssey (1968)
Open the door, Hal.Gondeltür öffnen. 2001: A Space Odyssey (1968)
Rotate pod, please, Hal.C-Gondel drehen, Hal. 2001: A Space Odyssey (1968)
Stop pod rotation, please, Hal.C-Gondel ausrichten! 2001: A Space Odyssey (1968)
Rotate the pod, please, Hal.Dreh die Gondel bitte weiter! 2001: A Space Odyssey (1968)
Rotate the pod, please, Hal!Dreh die Gondel bitte weiter, Hal. 2001: A Space Odyssey (1968)
Prepare G-pod for EVA, Hal.Gondel B für E-V-A bereitmachen. 2001: A Space Odyssey (1968)
Open the pod door, Hal.Gondeltür öffnen, Hal. 2001: A Space Odyssey (1968)
Open the pod bay doors, please, Hal.Öffne das Gondelschleusentor, bitte! 2001: A Space Odyssey (1968)
Open the pod bay doors, please, Hal.Hal! Öffne bitte das Gondelschleusentor! 2001: A Space Odyssey (1968)
Open the pod bay doors, Hal.Öffne das Gondelschleusentor! 2001: A Space Odyssey (1968)
Although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you I could see your lips move.Ihr habt in der Gondel alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, damit ich euch nicht hören konnte... aber ich habe eure Lippenbewegungen gesehen. 2001: A Space Odyssey (1968)
When punting on the beautiful ThamesWer in Venedig Gondel fährt Chitty Chitty Bang Bang (1968)
- Lieutenant Rahda, arm the pod jettison system. Aye, sir.Lieutenant Radha, das Gondelabwurfsystem bereitmachen. That Which Survives (1969)
Number 240... and it features our new Gondola look, that's so important in our theme today.Nummer 240 zeigt unseren neuen Gondel-Look, der so wichtig für unser Thema ist. Save the Tiger (1973)
The family crest... is a sheep dog pissing into a gondola. Oh, shit!Unser Familienwappen ist ein Bobtail, der in eine Gondel pisst. Serpico (1973)
You know, someone who's spent all his time traveling around the world, spent as much time in places as he did. Really must be difficult to settle down in one spot.Für jemanden, der immer in der Welt herumgondelte, muss es schwer sein, sich plötzlich an einem festen Ort niederzulassen. The Unicorn (1973)
Look, every pod, they've all been burst open.Sehen Sie, jede Gondel ist aufgerissen. Beyond the Farthest Star (1973)
Must have been some accident to get almost every pod.Was war das für ein Unfall, der fast jede Gondel erwischt hat? Beyond the Farthest Star (1973)
The gondola too.Die Gondel auch. The Island at the Top of the World (1974)
Perhaps you have observed that I've cut loose the gondola... and the ship is now attached to it only by a single cable.Wie Sie vielleicht wissen, ist die Gondel nun frei. Das Schiff hängt an einem einzigen Seil. The Island at the Top of the World (1974)
Now, gentlemen, if you will assist me... the gondola... the motors and the tail.Meine Herren, bitte helfen Sie mir. Gondel... Motoren und Heck... The Island at the Top of the World (1974)
- Into the gondola.- In die GondelBobby Deerfield (1977)
- The car Calder got out of.- In die Gondel, aus der Calder ausstieg. Rollercoaster (1977)
You see that car coming in?Sehen Sie die Gondel da? Rollercoaster (1977)
I'll check out the cars.Ich inspiziere die Gondeln. Rollercoaster (1977)
We checked out the cars.Wir haben die Gondeln geprüft. Rollercoaster (1977)
- Nothing in the cars?- In den Gondeln auch nichts? Rollercoaster (1977)
- Let's grab the last car! - Run!- Setzen wir uns in die letzte GondelRollercoaster (1977)
The bomb... is in one of those cars.- Die Bombe ist in einer GondelRollercoaster (1977)
The gondolier.Na, der Gondelfahrer! The Discord (1978)
Ah, the gondolier.Ah, der Gondelfahrer, dem der Bart aus der Nase wuchs! Mit diesem... ja, ja! The Discord (1978)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gondel {f} | Gondeln {pl}gondola | gondolas [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Gondel /gɔndəl/ 
   gondola

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top