หรือคุณหมายถึง gelaß?
Search result for

gelass

(17 entries)
(0.2685 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gelass-, *gelass*, gelas
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelass {n} | Gelasse {pl}room | rooms [Add to Longdo]
Gelassenheit {f}; Gemütsruhe {f}calm [Add to Longdo]
Gelassenheit {f}; Ausgeglichenheit {f}; Sanftheit {f}tranquillity; tranquility [Add to Longdo]
Gelassenheit {f}composure [Add to Longdo]
Gelassenheit {f}poise [Add to Longdo]
Gelassenheit {f}dispassionateness [Add to Longdo]
Gelassenheit {f}imperturbability [Add to Longdo]
Gelassenheit {f}sedateness [Add to Longdo]
Gelassenheit {f}; Ruhe {f}; Abgeklärtheit {f}serenity; sereneness [Add to Longdo]
gelassen; locker {adj}laid-back; cool [Add to Longdo]
gelassen; gefasst {adj}cool; composed [Add to Longdo]
gelassen bleibento keep calm; to keep cool [Add to Longdo]
gelassen; ruhig {adj}self-composed [Add to Longdo]
gelassen; ruhig; gefasst; besonnen; kühl {adv}coolly [Add to Longdo]
gelassen; selbstsicher; sicher {adj}poised [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
沈着[ちんちゃく, chinchaku] gelassen, geistesgegenwaertig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Gelass [gəlas] (n) , s.(n )
     room
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top