Search result for

friday

(56 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -friday-, *friday*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Friday    [N] วันศุกร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
friday(ไฟร'เดย์) n. วันศุกร์,วันที่ 6 ของสัปดาห์
black fridayn. วันศุกร์ในเทศกาลEaster,วันศุกร์ที่มีเรื่องอุบาทว์เกิดขึ้น
good fridayวันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์เป็นวันระลึกถึงการที่พระเยซูถูกตรึงบนกางเขนตาย
man fridayn. ผู้ช่วยผู้จักการที่ทำหน้าที่หลาย ๆ อย่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
Friday(n) วันศุกร์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Like every friday, we dine as aก็อย่างเช่น ทุกเย็นวันศุกร์เราจะกินข้าวกันพร้อมหน้า Chuck in Real Life (2008)
Better be in my mailbox by friday.กลับไปให้อั๊วภายในวันศุกร์ Adverse Events (2008)
And it's gonna be delivered on friday.มันจะมาส่งวันศุกร์ Adverse Events (2008)
So your last day is Friday.งั้น วันศุกร์นี้คือวันสุดท้ายของคุณ Dying Changes Everything (2008)
We're taking over the shop on Friday afternoon.เราจะเริ่มเข้าไปในร้านบ่ายวันศุกร์นี้ The Bank Job (2008)
Friday at five?วันศุกร์ ห้าโมง? Passengers (2008)
The race is Friday, and I need your decision.วันแข่งคือวันศุกร์ และชั้นต้องการคำตอบจากคุณ Death Race (2008)
The chapel itself, once a week. Fridays are good.ตัวห้องสวดมนต์ก็สัปดาห์ละครั้ง วันศุกร์ดีที่สุด The Lazarus Project (2008)
- Fridays is no good.วันศุกร์ไม่ค่อยว่างเ่ท่าไหร่นะ New York, I Love You (2008)
On Friday, please join us for our first annual Gamblers' Anonymous Monte Carlo Night.โปรดมาร่วมงานในวันศุกร์ เราจะจัด\"คืนนักพนัน\ นิรนามประจำปี\"เป็นปีแรก The Love Guru (2008)
Your birthday party on Friday's gonna be so much fun!งานวันเกิดเธอศุกร์นี้จะเริศที่สุด The House Bunny (2008)
No, the 'no more than once a week'-rule... works Monday to Fridays.ไม่ กฏนั้นใช้ได้แค่วันจันทร์ถึงศุกร์ Made of Honor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fridayA dance will be given on Friday.
fridayAnyway, to get to what I wanted to ask you ... it's about the party. Are you free Friday?
fridayAre you free on Friday afternoon?
fridayAutumnal Equinox Day falls on Friday this year.
fridayBe sure to telephone by Friday, OK?
fridayCan the lawyer see me on Friday?
fridayCan you account for your absence last Friday?
fridayCan you manage to complete the manuscript by Friday?
fridayDespite all my efforts, I will not have the report ready by Friday.
fridayEvery Friday night they go get liquor up.
fridayFriday is the day when she is very busy.
fridayFriday is when I am least busy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศุกร์    [N] Friday, Syn. วันศุกร์, Example: ผู้ที่เกิดวันศุกร์จะมีนิสัยประจำตัวคือเป็นคนเจ้าอารมณ์, Count unit: วัน, Thai definition: ชื่อวันที่ 6 ของสัปดาห์, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วันศุกร์[n.] (wan suk) EN: Friday   FR: vendredi [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRIDAY    F R AY1 D IY0
FRIDAY    F R AY1 D EY2
FRIDAYS    F R AY1 D IY0 Z
FRIDAYS    F R AY1 D EY2 Z
FRIDAY'S    F R AY1 D IY0 Z
FRIDAY'S    F R AY1 D EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Friday    (n) (f r ai1 d ii)
Fridays    (n) (f r ai1 d i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フライデー[, furaide-] (n) Friday [Add to Longdo]
火木金[かもくきん, kamokukin] (n) Tuesday, Thursday and Friday [Add to Longdo]
花金;ハナ金;花キン[はなきん(花金);ハナきん(ハナ金);はなキン(花キン), hanakin ( hanakin ); hana kin ( hana kin ); hana kin ( hana kin )] (n) (from 花の金曜日) thank God it's Friday (lit [Add to Longdo]
[きん, kin] (n,n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 金曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 金将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 金玉・きんたま) testicles; (suf,ctr) (8) karat; carat; (P) [Add to Longdo]
金ドラ[きんドラ, kin dora] (n) (abbr) television drama aired on Friday nights [Add to Longdo]
金曜[きんよう, kinyou] (n-adv,n-t) (abbr) (See 金曜日) Friday; (P) [Add to Longdo]
金曜日[きんようび, kinyoubi] (n-adv,n-t) Friday; (P) [Add to Longdo]
月金[げつきん, getsukin] (n) Mondays and Fridays [Add to Longdo]
水金[みずきん;すいきん, mizukin ; suikin] (n) (1) liquid gold (used for applying gold to ceramics, etc.); (2) (すいきん only) (See 月水金・げっすいきん) Wednesday and Friday; (3) bribe; sweetener; douceur [Add to Longdo]
聖金曜日[せいきんようび, seikinyoubi] (n) Good Friday [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星期五[xīng qī wǔ, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ˇ, ] Friday [Add to Longdo]
周五[zhōu wǔ, ㄓㄡ ˇ, / ] Friday [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Friday \Fri"day\, n. [AS. friged[ae]g, fr. Frigu, the gooddes of
   marriage; friqu love + d[ae]g day; cf. Icel. Frigg name of a
   goddess, the wife of Odin or Wodan, OHG. Fr[imac]atag, Icel.
   Frj[=a]dagr. AS. frigu is prob. from the root of E. friend,
   free. See {Free}, and {Day}.]
   The sixth day of the week, following Thursday and preceding
   Saturday.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Friday
   n 1: the sixth day of the week; the fifth working day [syn:
      {Friday}, {Fri}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 (f.)
 
 1. (kıs.) February, Fellow, France, Friday, son.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fr
 
 1. (kıs.) Father, France, Frau, French, Friar, Friday.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top