Search result for

freske

(51 entries)
(0.0502 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freske-, *freske*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา freske มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *freske*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The frescos were painted by Klimt, in honor of Max Klingers monumental Beethoven.Die Fresken hat Klimt gemalt, zu Ehren von Max Klingers monumentalem Beethoven. Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)
The vibration has damaged not only the frescos.Die Vibration hat nicht nur die Fresken beschädigt. Repentance (1984)
You go see affresci di Giotto. - Capella Peruzzi, Capella Bardivery good.Sehen Sie die Fresken von Giotto an, Capella Peruzzi, Bardi, sehr gut. A Room with a View (1985)
- Capella Peruzzi, affresci di Giotto...Capella Peruzzi, Fresken von Giotto... A Room with a View (1985)
You see here these superb frescoes by Giotto, depicting the life of St Francis.Hier in der Marmorkapelle sehen Sie die wunderbaren Fresken Giottos. A Room with a View (1985)
...now unhappily ruined by restoration, is untroubled by the snares of anatomy and perspective...Beachten Sie, wie unbekümmert Giotto in seinen schlecht restaurierten Fresken mit Anatomie und Perspektive umgeht. A Room with a View (1985)
Marek looks at the murals of the temple walls.An den Wänden des Tempels sieht Marek Fresken. On the Silver Globe (1988)
With a lifeguard who was more a high school buddy a painter who did frescoes for your restaurant and a married man with whom you broke off almost immediately.Mit einem Rettungsschwimmer, der eher ein Kamerad war einem Maler, der die Fresken für dein Restaurant malte und einem verheirateten Mann, von dem du dich bald getrennt hast. Tequila Sunrise (1988)
No, but my frescoes are good.Nein, aber meine Fresken sind gut. Himalaya (1999)
She's mad about Boticelli's frescoes.Sie ist verrückt nach Botticellis Fresken. Offspring (2001)
Oh, yeah... and at the Vatican. All I could think about while we were doing it was how much you would love that ceiling.Oh ja, und im Vatikan, da musste ich immer bloß daran denken, während wir es mal wieder taten, wie sehr du die Deckenfresken geschätzt hättest. Anything Else (2003)
The concierge in Florence stuck us with a Belgian couple... at the Uffizi who didn't know a fresco from a ferret hole.Der Concierge in Florenz hat uns in den Uffizien 2 Belgier aufgehalst, die Fresken für Frettchen hielten. A Messenger, Nothing More (2004)
He's also asked me to paint frescos throughout the Convent, which is a very welcome commission, I must admit.Er hat mich gebeten, das Kloster mit Fresken auszumalen, ein sehr willkommener Auftrag, muss ich zugeben. Goya's Ghosts (2006)
Mr Messine is expecting me regarding a fresco.Ich habe einen Termin, wegen einer FreskeModern Love (2008)
- The painter for the fresco...- Die Malerin für die Freske... Modern Love (2008)
He wants a fresco.Er will eine FreskeModern Love (2008)
- My fresco.- Meiner FreskeModern Love (2008)
Unless someone needs help restoring a fresco, I'm screwed.Ich kann höchstens Fresken restaurieren. Adventureland (2009)
The music? The art?Die Musik, die Fresken? With Love... from the Age of Reason (2010)
- Why? - They ruin the frescoes.Weil sie die Fresken ruinieren. We Have a Pope (2011)
- He didn't like the frescoes in the chapel of St Maximilian.- Er mochte die Fresken... der St Maximilian Kappelle nicht. The Jewish Cardinal (2013)
- To paint the frescoes.Um die Fresken zu malen. 1499 (2014)
SUSAN: Dan, hey. Hey, honey!Fresken. Unfinished Business (2015)
Yes, even the most contentious Florentines can't resist the verse of Dante ringing off frescoed walls.Ja, selbst die polemischsten Florentiner... können Dantes Versen nicht widerstehen, deren Echo von Fresken geschmückter Wände hallt. Antipasto (2015)
We no longer sit in church staring terrified at the frescoes of the devils.Wir sitzen nicht mehr in der Kirche und starren Angsterfüllt auf die Teufelsfresken. Häxan (1922)
A Burmese temple and three Spanish ceilings down the hall.Nebenan sind noch 3 spanische Deckenfresken. Ja, toll. Citizen Kane (1941)
...and I can already imagine a sense of grandeur on seeing Michelangelo's frescoes in the Sistine Chapel.Ich freue mich schon darauf, die Fresken Michelangelos in der Sixtinischen Kapelle anzuschauen. Dip in the Pool (1958)
The castle, frescos and my whole life.Ein Schloss, Fresken, all mein Leben. Pigulki dla Aurelii (1958)
But you saw the frescos!Sie haben doch die Fresken gesehen! Pigulki dla Aurelii (1958)
My nephew tells me you wish to see the frescoes.- Wie ich von meinem Neffen hörte, interessieren sich für unsere Fresken. The Leopard (1963)
It's a book of Roman paintings.Ein Buch mit römischen Fresken. Contempt (1963)
And in the Vatican close by, the Sistine Chapel... stronghold of the most celebrated frescoes in the history of painting.Im nahe gelegenen Vatikan steht die Sixtinische Kapelle. Die Hochburg der gefeiertsten Fresken in der Geschichte der Malerei. The Agony and the Ecstasy (1965)
Acclaimed by the world for his titanic figures in marble... yet still best known for his frescoes on the ceiling of a chapel in the Vatican.Obwohl er durch seine Marmorstatuen Weltruhm erlangte, war er noch immer... am besten für seine Fresken an der Decke der Vatikanskapelle bekannt. The Agony and the Ecstasy (1965)
Did you not study the art of fresco painting under the great Ghirlandaio?Habt Ihr nicht die Kunst der Freskenmalerei bei Ghirlandaio erlernt? The Agony and the Ecstasy (1965)
- Was not your fresco judged superior... - even to the panel of Leonardo da Vinci?Und gelten Eure Fresken nicht mehr als selbst die des da Vinci? The Agony and the Ecstasy (1965)
Better a good bridge than a bad fresco.Lieber eine gute Brücke als eine schlechte FreskeThe Agony and the Ecstasy (1965)
Oh, and as you know... the best fresco assistants are to be found in Florence.Und wie Ihr wisst... findet man in Florenz die besten Lehrlinge für Freskenmalerei. The Agony and the Ecstasy (1965)
He's a master of fresco.Er ist ein Meister der Fresken. The Agony and the Ecstasy (1965)
He hasn't merely destroyed the fresco, he's humiliated the pope.Er hat nicht nur die Fresken zerstört, sondern den Papst gedemütigt. Warum? The Agony and the Ecstasy (1965)
Why? He hated the idea of the fresco.Er hasste die bloße Vorstellung der Fresken. The Agony and the Ecstasy (1965)
The creation of Adam, it's the heart of the fresco.Die Erschaffung Adams ist das Herz der FreskeThe Agony and the Ecstasy (1965)
Is it a crime that he wants the world to see it and share in his pride... this... this fresco that he's forced you to paint... come day and night to watch... defended against its critics... this work of art, which to him, has become a work of love.Ist es ein Verbrechen, dass er seinen Stolz mit der Welt teilen will? Jene Fresken, die zu malen er Euch gezwungen hat. Welches er Tag und Nacht hütet, gegen die Kritiker verteidigt. The Agony and the Ecstasy (1965)
I can give you permission to return, but not to complete the fresco.Ich kann Euch erlauben, zurückzukehren, aber nicht, die Freske zu vollenden. The Agony and the Ecstasy (1965)
Don't delude yourself... they'll hold your fresco sacred.Bildet Euch nicht ein, dass ihnen die Freske heilig sein wird. The Agony and the Ecstasy (1965)
Another fresco, I think.Eine weitere Freske, glaube ich. The Agony and the Ecstasy (1965)
You will carve the tomb after you finish the fresco!Ihr werdet das Grabmal erschaffen, nachdem Ihr die Freske vollendet habt! The Agony and the Ecstasy (1965)
Have you ever painted on raw gesso ground?Hast du je Fresken gemalt? Andrei Rublev (1966)
In your grandfather's Italianised temple, as big as a world of a thousand souls, and where, instead, an emperor lived alone amid monochrome frescoes, coloured like snow and yellow Indian ink, you once were a child.In diesem Tempel eines italophilen Großvaters, so groß wie ein Tausend-Seelen-Dorf, in dem ein einsamer Kaiser Gast wurde, inmitten einfarbig schneeweißer und gelber Fresken: Hier warst du Kind. Was ist mit dir geschehen? Porcile (1969)
Covered in marble and gold. On the front, over 1 20 foot high, frescoes of the life of Trimalcione.Verziert mit Marmor und Gold, und mit gigantischen Fresken, die Trimalciones Leben erzählen. Fellini's Satyricon (1969)
A Spanish soldier painted these frescoes in the 18th century. Recognize him?Im 18. Jh. malte ein spanischer Soldat diese Fresken während der Besetzung von Savoyen. Claire's Knee (1970)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fresko {n}; Freskomalerei {f} | Fresken {pl} | ein Fresko bemalendfresco | frescos | frescoing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top