Search result for

fersen

(56 entries)
(0.0314 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fersen-, *fersen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fersen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fersen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was sent from London on the trail of Stevenson, traveling incognito.Ich habe mich ihm von London aus an die Fersen geheftet. Ich reise natürlich inkognito. Time After Time (1979)
Would you deceive me, who day and night have been following at your heels?Willst du mich täuschen, die Tag und Nacht auf den Fersen dir folgt? Die Walküre (1980)
Well, they'd no sooner broken out the grog, when the entire Spanish Armada was closing on them.Sie hatten eben erst den Grog angebrochen, da war ihnen auch schon die Armada auf den FersenHerbie Goes Bananas (1980)
All right. Roger. Jump on my tailgate, Bandit.Ok, bleib mir auf den Fersen, Bandit. Smokey and the Bandit II (1980)
Now there are lust _o of us - young Aubrey Montague and myself - who can close our eyes and remember those few young men with hope in our hearts and wíngs on our heels.Jetzt sind wir nur noch zwei... der junge Aubrey Montague... und ich... die unsere Augen schließen... und uns an die wenigen jungen Männer erinnern können... mit Hoffnung in unserem Herzen... und fliegenden FersenChariots of Fire (1981)
We've flattened their fingers, we've branded their bunsWir haben ihre Finger geplättet, ihre Fersen verbrannt History of the World: Part I (1981)
So they'll come straight after us.Sie werden sich an unsere Fersen heften. The Road Warrior (1981)
I'm an international terrorist, wanted by half the countries in Europe.Ich bin ein Terrorist, dem halb Europa auf den Fersen ist. Nighthawks (1981)
You just try to stay on his tail.Bleiben Sie ihm auf den FersenJust My Bill (1982)
Anyway, he has been sniffing at Paxton's heels for three years now... and getting nowhere fast.Er ist Paxton nun schon seit drei Jahren auf den Fersen, aber er kommt nicht weiter. No Big Thing (1982)
Yeah, I'm on their tail.Ich bin ihnen auf den FersenNo Big Thing (1982)
Get your heel down!Die Fersen runter! The Border (1982)
It was me they were after.Sie sind mir auf den FersenClass of 1984 (1982)
They also find out that Dr. Noll is a fairly good acrobat.Die Expedition Adam/84 war ihm aber auf den FersenPulnocní kolotoc (1983)
The last few times Decker got really close, you pulled the same trick:Letztes Mal, als Decker uns auf den Fersen war, war es derselbe Trick: Labor Pains (1983)
Stay on him.Bleiben Sie ihm auf den FersenMexican Slayride (1983)
Lynch is right behind us, baby.Lynch ist uns auf den FersenMexican Slayride (1983)
Wonderful.Die ganze Guerrilla-Bande ist uns dicht auf den FersenMexican Slayride (1983)
Hey, I got two ex-wives trying to hunt me down... and they're yet to sprinkle salt on this rooster's tail.Ich hab zwei Exfrauen, die mir ständig auf den Fersen sind. Aber keine spuckt mir in die Suppe! Steele Among the Living (1983)
I don't have a job... I got the cops hanging all over me... and forget about getting a reference from my last employer.Ich hab keinen Job, die Bullen auf den Fersen, und vom letzten Chef krieg ich auch keine Empfehlung. Chopping Spree (1984)
With Decker near, it might as well be 400 miles.Mit Decker auf den Fersen sind das genauso gut 650 km. Curtain Call (1984)
Face, Decker's been crowding us.Face, Decker ist uns auf den FersenThe Battle of Bel Air (1984)
Nothing.Wir sind ihm auf den FersenDead of Knight (1984)
Uh, Switek. Yeah?Wir waren gerade dabei, als eure Jungs uns zu dicht auf den Fersen waren. Heart of Darkness (1984)
Yeah, you find the store that handles both the paper and the ink... you'll be closing in on your man.Wenn du das Geschäft findest, wo beides verkauft wird, bist du dem Typen auf den FersenCast in Steele (1984)
Well, naturally I hop into my trusty Packard and take off after him.Ich hänge mich mit dem Packard an seine FersenElementary Steele (1984)
"Shepherd reportedly closing in on'M'.""Shepherd ist M. auf den FersenPuzzled Steele (1984)
I was never more than one step behind you.Ich war Ihnen auf den FersenPuzzled Steele (1984)
If the intruder is the killer, he's onto us.Wenn das der Mörder war, ist er uns auf den FersenSecond Base Steele (1984)
Bus is heading west on Lincoln.Ich bin ihr auf den FersenDouble Agent (1984)
I still want you to follow Haddy closely, though.Ich will aber dennoch, dass ihr Haddy auf den Fersen bleibt. The Times They Are a Changin' (1984)
Operation Paymaster's been scrubbed, we're not taking Kuzminsky in!- Kuzminsky wurde gesehen, Bull-Hotel. Ich war ihm dicht auf den Fersen. - Unwichtig! The Jigsaw Man (1983)
He and the Tartars are on my trailEr ist mir auf den Fersen, zusammen mit den Tartaren. The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
Danny's right on her heels, but you know how Danny drives.Danny bleibt ihr auf den Fersen, aber ihr wisst, wie Danny fährt. Broadway Danny Rose (1984)
But, you see, while we were searching for you, our government sources took quite an interest in your gambling winnings, and I think the IRS is figuring on about a 5-year audit.Eine unangenehme Bundesbehörde ist Ihnen da auf den Fersen. -Was? Dreamscape (1984)
You know, buddy, you got a leak in your department the size of the East River.Ich bin ganz sicher, dass nur ich ihm auf den Fersen war. - Woher wusste also der Killer, wo Leon war? Brother's Keeper (1984)
Naramba's keeping up.Naramba ist ihnen auf den FersenMy New Partner (1984)
-Two DCI cops are following us.- Zwei vom GID sind uns auf den FersenMy New Partner (1984)
Michael Knight's headed over here.Michael Knight ist mir auf den FersenBurial Ground (1985)
Have you got that? Because from what Lewis says, you may already have bloodhounds on your heels.Soweit ich Lewis verstanden habe, sind dir schon Bluthunde auf den FersenKnight by a Nose (1985)
He found out what the phony Majak was up to and threatened to blow the whistle.Er war Majak auf den Fersen und drohte ihm. Now You Steele It, Now You Don't (1985)
How do you suppose they all caught on so fast?Warum sind Sie uns so dicht auf den FersenSteele in the Chips (1985)
James, the whole agency is looking for you.James, die gesamte Agentur ist Ihnen auf den FersenWelcome to America, Mr. Brand (1985)
- He's gone after him already.- Er ist ihm auf den FersenThe Champion (1985)
It won't be easy to keep track of you.Wird nicht leicht sein, dir auf den Fersen zu bleiben. My Lucky Stars (1985)
We're right behind you.Wir sind dir auf den FersenThe Goonies (1985)
Wing and Snakie are on her heelsWing und Snake Eyes sind Ihr auf den FersenPolice Story (1985)
That's impossible. We've been only half a step behind her all the way.- Wir waren ihr auf den FersenLifeforce (1985)
Paula! He's breathing down my neck!Er hat sich mir an die Fersen geheftet. The Man with One Red Shoe (1985)
All this with a posse after us.Der Trupp war uns auf den FersenSilverado (1985)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHRISTOFFERSEN    K R IH2 S T AH0 F ER1 S AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatz {m}; Schuhabsatz {m} | Absätze {pl}; Fersen {pl}heel | heels [Add to Longdo]
jdm. dicht auf den Fersen seinto close in [Add to Longdo]
Fersengeld {n} | Fersengelder {pl}turn tail | turn tails [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Fersen [fɛrzən] (n) , pl.
     heels
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top