Search result for

fc

(55 entries)
(0.4024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fc-, *fc*
English-Thai: Longdo Dictionary
MFC(name) ย่อมาจากคำว่า Microsoft Foundation Classes เป็นชื่อของชุดโปรแกรมพื้นฐานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย class ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Windows , ATL WTL

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fcb(เอฟซีบี) เป็นตัวย่อของ file control block (แปลว่า กลุ่มแฟ้มข้อมูล) เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลที่อยู่เป็นกลุ่ม ซึ่งพวกนักเขียนโปรแกรมเท่านั้นที่จะต้องรู้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้
fcc(เอฟซีซี) ย่อมาจากคำว่า Federal Communication Commission (แปลว่า คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่มีหน้าที่ควบคุมในเรื่องการสื่อสาร โดยเฉพาะการควบคุมสัญญาณความถี่ของคลื่นวิทยุ
afcabbr. automatic flight control. automatic frequency control
briefcasen. กระเป๋าเอกสาร
offcast(ออดคาสทฺ,-แคสทฺ) adj. ซึ่งถูกขว้างทิ้ง,ซึ่งถูกปฏิเสธ

English-Thai: Nontri Dictionary
briefcase(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าเอกสารหิ้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
FCC (Federal Communications Commission)เอฟซีซี (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
FCC (Federal Communications Commission)เอฟซีซี (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
FCOสำนักงานต่างประเทศและเครือจักรภพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Call the police, the National Guard, and if by any slim chance the fucking FCC are listening, they might take notice.เรียกตำรวจ,หรือทหารก็ได้, และถ้าเผื่อว่าโชคดี ใครก็ตามที่ยังฟังอยู่, เราขอประกาศว่า.. Day of the Dead (2008)
The E.A.S. is coordinated by the FCC, FEMA, and the National Weather Service.E.A.S ประสานงานโดย FCC, FEMA, และสำนักงานอุตุนิยมวิทยา The Longest Night (2010)
I've come to fch my grandson.ฉันจะมารับหลานฉันไป Afterbirth (2011)
Maybe even transferred to a new and improved fci.อาจจะถูกส่งตัวไปยัง ที่ใหม่และดีกว่าเดิม What Are You Doing Here, Ho-Bag? (2012)
Yuai Free Fchool, right?โรงเรียนอิสระยูไอใช่ม้ย Tsugunai (2012)
EHOME, they'll lose FCB as well.EHOME กำลังจะเสีย FCB ไปแล้ว Free to Play (2014)
Now PLT. Support Teleporting in. FCB gets the first stun.ตอนนี้ซัพพอร์ต PLT วาร์ปเข้าไป FCB ได้สตันก่อนแล้ว Free to Play (2014)
FCB! What a time for a Frog!เจอเสกเป็นกบได้ถูกเวลาจริง! Free to Play (2014)
Rockets to fly in. FCB long way in on the tower, lands the stun.FCB ได้อยู่ลึกเข้าไปในป้อม แล้วก็ปล่อยสตั๊นออกไป Free to Play (2014)
It will cost FCB his life.นี่ต้องแลกด้วยชีวิตของ FCB ไปด้วย Free to Play (2014)
FCB is on the run. XBOCT after the chase of him.XBOCT ไล่ตามเขาไป Free to Play (2014)
FCB! Puts on the Rift.เปิดใช้ Rift Free to Play (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาเลนเซีย[TM] (Bālēnsīa) EN: Valencia   FR: FC Valence [m]
บาร์เซโลน่า[TM] (Bāsēlōnā) EN: Barcelona ; Barça   FR: FC Barcelone [m] ; Barça [m]
เอฟซี บรัสเซลส์[TM] (Ēf.Sī. Brassēls) EN: Brussels   FR: FC Brussels [m]
เอฟซี ซูริก[TM] (Ēf.Sī. Sūrik) EN: Zurich   FR: FC Zurich [m]
คลับ บรูช[n. prop.] (Khlap Brūch) EN: FC Bruges   FR: FC Bruges ; FC Brugeois
โคโลญจน์[TM] (khōlōn) EN: Cologne   FR: FC Cologne [m] ; Cologne
กราดวง[n.] (krādūang) EN: halfcut coconut   
กระเป๋าเอกสาร[n.] (krapao ekkasān) EN: briefcase ; attaché case ; portfolio   FR: serviette [f] ; attaché-case [m] ; mallette [f] ; porte-documents [m]
กระเป๋าหิ้ว[n. exp.] (krapao hiu) EN: handbag ; carrying bag ; briefcase ; satchel   FR: sac à main [m]
กระเป๋าถือ[n.] (krapaotheū) EN: handbag ; briefcase ; pocketbook ; hand luggage   FR: sac à main [m] ; bagages à main [mpl]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
FC : FußballclubFC : Football Club [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC [Add to Longdo]
HCFC[エッチシーエフシー, ecchishi-efushi-] (n) (See ハイドロクロロフルオロカーボン) hydrochlorofluorocarbon; HCFC [Add to Longdo]
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
アールエフシー[, a-ruefushi-] (n) {comp} RFC [Add to Longdo]
エフシーシー[, efushi-shi-] (n) {comp} FCC [Add to Longdo]
クロロフルオロカーボン[, kurorofuruoroka-bon] (n) chlorofluorocarbon; CFC [Add to Longdo]
ハイドロクロロフルオロカーボン[, haidorokurorofuruoroka-bon] (n) hydrochlorofluorocarbon; HCFC [Add to Longdo]
フランチャイズチェーン[, furanchaizuchie-n] (n) franchise chain; FC [Add to Longdo]
フロン[, furon] (n) (abbr) fluorocarbon; Freon; chlorofluorohydrocarbon; CFC; (P) [Add to Longdo]
フロンガス[, furongasu] (n) Freon gas; chlorofluorocarbon; CFC; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブリーフケースコンピュータ[ぶりーふけーすこんぴゅーた, buri-fuke-sukonpyu-ta] briefcase computer [Add to Longdo]
自動周波数制御[じどうしゅうはすうせいぎょ, jidoushuuhasuuseigyo] AFC, Automatic Frequency Control [Add to Longdo]
連邦通信委員会[れんぼうつうしんいいんかい, renboutsuushin'iinkai] Federal Communications Commission (FCC) (US) [Add to Longdo]
連邦通信協会[れんぽうつうしんきょうかい, renpoutsuushinkyoukai] Federal Communications Commission (FCC) [Add to Longdo]
周波数利用効率[しゅうはすうりようこうりつ, shuuhasuuriyoukouritsu] spectral effciency [Add to Longdo]
アールエフシー[あーるえふしー, a-ruefushi-] RFC [Add to Longdo]
エフシーシー[えふしーしー, efushi-shi-] FCC [Add to Longdo]
ブイエフシー[ぶいえふしー, buiefushi-] V.FC [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FC
     Federal Criteria [for information technology security] (NIST,
 USA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FC
     Feedback Control
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FC
     Fibre Channel (FC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FC
     Frame Control (FDDI, Token Ring)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top