Search result for

extremisten

(50 entries)
(1.6789 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extremisten-, *extremisten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา extremisten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *extremisten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You for the government way of doing things?- Bist du für das Extremistengesetz? Night and Fog in Japan (1960)
Clément was part of an extremist political group with 12 members.Clément war Teil einer politischen Extremistengruppe mit 12 Mitgliedern. Le combat dans l'île (1962)
The Minister of lnterior ordered us to protect your committee members from any possible extremists. Whom you are using!Der Innenminister hat verlangt, daß Sie und lhre Anhänger geschützt werden gegen gewisse Extremisten die Sie unterstützen! Z (1969)
The government'll fall and extremists'll be wiped out!Die Regierung wird gestürzt, die Extremisten werden vernichtet! Z (1969)
Neither from the police nor from the extremists!Weder von der Polizei noch von den ExtremistenLulu the Tool (1971)
Then the homosexual corrupting the youth then finally... one of you extremists, the subversive element... always in the front line ready to... attack and destroy what they call institutional authority.Der Päderast, der junge Menschen verdirbt. Und schließlich haben sie sich einen Extremisten vorgeknöpft. Ein aktenkundiger Umstürzler, stets bereit, die bestehende Ordnung anzugreifen und der zudem verdächtigt wird, einen Polizisten getötet zu haben. Execution Squad (1972)
Extremists, mostly from the army swore to kill him in revenge.Extremisten, hauptsächlich aus der Armee, schworen, ihn dafür zu töten. The Day of the Jackal (1973)
Five days a week I work on radicals.Fünf Tage die Woche mach ich in ExtremistenThe Lost Honor of Katharina Blum (1975)
The Ecumenicals are an undisciplined ultra-left gang whose leader is an eccentric, to say the least.Die Liberation Army sind zügellose Extremisten, deren Anführer... exzentrisch ist. Network (1976)
Perhaps I should start by saying, in our country, there are extremists.YURI: Vielleicht sollte ich zunächst sagen, dass es in unserem Land Extremisten gibt. Playing Possum (1984)
One of these extremists is Field Marshal Ilya Kreschenko.Einer dieser Extremisten ist der Feldmarschall Ilya Kreschenko. Playing Possum (1984)
HE'S A GREAT FIGHTER. I NEVER KNEW ANYONE BETTER FOR DARK NIGHTS EXCEPT YOU.Hör zu, beide Seiten haben ihre Wahnsinnigen und ExtremistenThe Little Drummer Girl (1984)
They found letters in her file to several extremist groups.Man fand in ihrer Akte Briefe von ihr an mehrere Extremistengruppen. Over the Limit (1985)
Subject was shot to death by the extremists.Die überwachte Person wurde von Extremisten erschossen. Kiss of the Spider Woman (1985)
I don't have to remind you that Washington, D.C. is a prime target for every two-bit extremist.Sie wissen, dass Washington D.C. ein Hauptziel für jeden Extremisten ist. It's in the Water (1986)
You'd better start a new wall, Rita. You'll need it. Why is that, Jerry?Steckten mit der Aryan Brotherhood, den weißen Extremisten, zusammen. Fatal Beauty (1987)
You've not only betrayed the Commodore, you've betrayed yourselves, by putting faith in that extremist Walker.Lhr habt nicht nur den Commodore verraten, sondern auch euch selbst, als ihr euch mit dem Extremisten eingelassen habt. Walker (1987)
By the early '70s, the guy decides people have become either too extremist or too apathetic to listen.In den späten 70ern entschied der Kerl, Leute sind entweder... zu sehr Extremisten oder zu apathisch zum Zuhören. Field of Dreams (1989)
Cohaagen says it's just a few extremists.Cohaagen sagt, das sind nur ein paar ExtremistenTotal Recall (1990)
We got two key extremists left.Es sind noch zwei Extremistenführer übrig. Thunderheart (1992)
They're an extremist faction who believe in Bajor for the Bajorans.Es sind Extremisten, die glauben, Bajor sollte den Bajoranern gehören. The Circle (1993)
They're an extremist faction who believe in Bajor for the Bajorans.Es sind Extremisten, die glauben, dass Bajor den Bajoranern gehören sollte. The Homecoming (1993)
An extremist group from Bajor who call themselves the Circle.Eine Extremisten-Gruppe aus Bajor, die sich "Der Kreis" nennt. The Homecoming (1993)
They're an extremist faction who believe in Bajor for the Bajorans.Es sind Extremisten, die glauben, Bajor sollte den Bajoranern gehören. The Siege (1993)
But extremists often have a logic all their own.Aber Extremisten haben nun mal oft ihre eigene Logik. Gambit, Part II (1993)
Two Mid-East extremists were killed trying to assault a woman working for a manufacturer of parts for the Defense Department.Zwei asiatische Extremisten wurden getötet,... ..beim Versuch, eine Frau anzugreifen,... ..die bei einem Zulieferer des Verteidigungsministeriums arbeitet. Shadows (1993)
Thank you, ambassador! I shall represent our people to the best of my ability.religiöse Fanatiker und militärische ExtremistenBorn to the Purple (1994)
"An eye for an eye is the only course this country can take... "after today's brutal assassination of Secretary Wallace... "at his hotel by Omer extremists.""Auge für Auge ist die einzig mögliche Antwort dieses Landes, nach dem heutigen tödlichen Attentat auf Minister Wallace in seinem Hotel durch Extremisten aus Omir." Wallace ist nicht tot. The Rival (1994)
Not long ago, we caught the Cardassians shipping weapons to Bajoran extremists through a third party, the Yridians.Vor kurzem erwischten wir Cardassianer bei der Lieferung von Waffen an bajoranische Extremisten durch Dritte, die Yridianer. The Maquis: Part I (1994)
I mean, you know, extremists. Strange?Sie wissen schon, ExtremistenNixon (1995)
A group of extremists are planning to attack the Centauri here.Extremisten planen einen überfall auf die Centauri. Acts of Sacrifice (1995)
Well, is there a problem with that? It's just...Wir reden über eine cardassianische Extremistengruppe, der es bereits gelungen ist, zwei bajoranische Beamte zu ermorden. Paradise Lost (1996)
Nori and Adin are known to be political extremists.Nori und Adin sind als politische Extremisten bekannt. Warlord (1996)
Right-wing extremists, serial killers... lawyers who appear on television.Rechtsextremisten, Serienmörder, Fernseh-Anwälte. Deconstructing Harry (1997)
However, Mormon extremists disregarded Federal warnings... and established Fort Joe Smith deep inside the Arachnid Quarantine Zone.Wie auch immer, Mormonen-Extremisten missachteten die Warnungen der Föderation und gründeten Fort Joe Smith tief innerhalb der Arachniden-Quarantäne-Zone. Starship Troopers (1997)
But the extremists among us never see that.Aber die Extremisten unter uns wollen das nicht wahrhaben. Rumors, Bargains and Lies (1997)
We've been ambushed, send us backup!Ein Überfall durch ExtremistenTaxi (1998)
Mr. President, a message for you from the extremists.Mr. Präsident! Eine Nachricht von den Extremisten für Sie! The Red Badge of Gayness (1999)
Groups opposed to the alliance-- arms dealers, isolationists, political extremists.Waffenhändler, Isolationisten, politische ExtremistenDrive (2000)
No. If we stop now, we'll be letting these extremists win.Wenn wir jetzt aufhören, schenken wir den Extremisten den Sieg. Drive (2000)
Security has been increased after warnings from extremist groups.Nach Drohungen von Extremisten wurden die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. The Point Men (2001)
They're ecological extremists. They believe conventional warp engines damage subspace, so they've outlawed warp travel through their territory.Sie sind ökologische Extremisten, die Warpantrieb für schädlich halten, also haben sie ihn verboten. Renaissance Man (2001)
We're not racist, we're not extremist, we're not fundamentalist, we're not terrorists or militantsWir sind keine Rassisten, Extremisten, Fundamentalisten, Terroristen, Militante oder so ein Blödsinn. Bowling for Columbine (2002)
A short time after that, he was snatched by anti-Honduran extremists.Kurz darauf wurde er von anti- honduranischen Extremisten geschnappt. Evolution: Part 2 (2003)
Authorities believe it's the extremist group... that's been targeting American-owned businesses in Europe...Laut Behörden zielt die Extremistengruppe... auf Unternehmen in Europa unter amerikanischer Leitung... Face of Terror (2004)
The Neturei-Karrta are extremists.der Neturei Karrta das sind wahre ExtremistenPork and Milk (2004)
They're extremists, Jack.Das sind Extremisten, Jack. Thou Shalt Not... (2004)
These Hutu extremists, who have taken control, even call this "the Tutsi problem".Die Hutu-Extremisten, die die Kontrolle übernahmen, nennen es "das Tutsi-Problem". Beyond the Gates (2005)
What if the worst the most horrifying biological attack in this country's history was not the work of religious extremists?Was ist, wenn der schlimmste, entsetzlichste Biowaffenanschlag in der Geschichte dieses Landes nicht das Werk religiöser Extremisten war? V for Vendetta (2005)
A year later, several extremists are tried, found guilty and executed while a memorial is built to canonize their victims.Ein Jahr später stehen mehrere Extremisten vor Gericht, werden für schuldig befunden und hingerichtet, während für ihre Opfer eine Gedenkstätte errichtet wird. V for Vendetta (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top