Search result for

einholen

(59 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -einholen-, *einholen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา einholen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *einholen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All hands, look alive!Alle Mann Segel einholenThe 7th Voyage of Sinbad (1958)
The Governor says you must take the flag down.Der Gouverneur sagt, Sie müssen die Flagge einholenThe Barbarian and the Geisha (1958)
Mr. Harris, you must take down that flag.Mr. Harris, Sie müssen diese Flagge einholenThe Barbarian and the Geisha (1958)
You can't overtake 'em tonight before they get to San Marcos Pass.Ihr werdet sie heute Nacht vor dem Pass nicht einholenThe Bravados (1958)
Emma's gonna need me when we catch up with them.Emma wird mich brauchen, wenn wir sie einholenThe Bravados (1958)
- And let the posse gain on us?- Damit uns die anderen einholenThe Bravados (1958)
I couldn't catch the men.Ich konnte sie nicht einholenThe Inn of the Sixth Happiness (1958)
- Now would somebody bring Anne in, please?Jemand kann jetzt Anne hereinholen. Natürlich. The Crawling Eye (1958)
- Wheel that in and get it flowing.- Reinholen und anschmeißen. Carry on Nurse (1959)
I'm going to recoup my losses the best way I know how by taking pictures of the widow.Ich werde meine Verluste wieder reinholen, auf die beste Art, die ich kenne indem ich Bilder von der Witwe mache. Two Men in Manhattan (1959)
I won't catch up on him that way.So kann ich ihn nicht einholenAn Angel on Wheels (1959)
He couldn't catch up with me.Er konnte mich nicht einholenSpartacus (1960)
Captain, first mate Poldychoke awaits your command to weigh anchor.Kapitän, der Bootsmann wartet auf den Befehl "Den Anker einholen"! Alye parusa (1961)
- Put her to sea!- Den Anker einholenAlye parusa (1961)
Atwood, return to The Secret, quick, and raise anchor.Atwud, schnell auf die "Geheimnis". Sofort den Anker einholenAlye parusa (1961)
We raise anchor in an hour.In einer Stunde den Anker einholenAlye parusa (1961)
- Weigh anchor!- Den Anker einholenAlye parusa (1961)
All hands up anchor!Den Anker einholenAlye parusa (1961)
Yeah. lt'd be just perfect if somebody'd bring in that bottle of whiskey I bought.Ja. Perfekt, wenn wer den Whiskey reinholen würde, den ich gekauft habe. The Misfits (1961)
I'd stick if I weren't injured.Ohne meine Verletzung würde ich ihn einholenThe Human Condition III: A Soldier's Prayer (1961)
Cast off the lashings or we'll run a ground!Ankereinholen, habe ich gesagt! Tintin et le mystère de la Toison d'Or (1961)
I've been riding since sunrise trying to catch up.Seit Sonnenaufgang will ich euch einholenThe 300 Spartans (1962)
The question is: do we make up for our losses or do we keep our wins?Die Frage ist: Verluste reinholen oder Gewinne hüten? The Gentleman from Epsom (1962)
- Haul the anchorAnker lichten! Sie sollen den Anker einholenKnife in the Water (1962)
Now, you want to catch him, you get out and run.Wenn Sie ihn einholen wollen, steigen Sie aus und laufen Sie. It's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
Keep up with them. You're falling behind.- Sie müssen sie einholenIt's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
Lower the main sail!Das Hauptsegel einholenMatango (1963)
Run down the flag, Hook. Get the grappling irons ready and tell the lads to stay out of sight till we get alongside.Flagge einholen, Hook, mach die Enterhaken bereit, und sagt den Jungs, sie sollen sich verstecken bis wir längsseits sind. Carry On Jack (1964)
Now reel him in.Jetzt einholenMan's Favorite Sport? (1964)
I can't, Frank, I gotta catch Helen.Nein, ich muss Helen einholenSex and the Single Girl (1964)
- Move, I gotta catch Helen.- Rüberrutschen, ich muss Helen einholenSex and the Single Girl (1964)
- Well, I've gotta catch Frank.- Ich muss Frank einholenSex and the Single Girl (1964)
Take a mother's advice. Sell it now.Du solltest auf deine Mutter hören... und einen guten Preis einholenWhat a Way to Go! (1964)
I'll catch you up.Ich werde Sie schon einholenDoctor Zhivago (1965)
- Not long.Der Hausmeister sagte, du seiest einholen gegangen. Again the Ringer (1965)
If a jungle predator, like a leopard, didn't get the cubs surely starvation would.Sollte ein Dschungelraubtier, etwa ein Leopard, die Jungen nicht erwischen, würde der Hungertod sie schließlich einholenAdventure of the Lion Cubs (1966)
Well, of course, if you want a second opinion...- Kannst ja eine zweite Meinung einholenCarry On Screaming! (1966)
I believe we could still catch up with him, Colonel.Wir könnten ihn noch einholen, Oberst. A Tiger Hunt in Paris: Part 2 (1966)
He'll catch up to Lucie and explain.Er wird Lucie einholen und es erklären. The Creatures (1966)
We can't retrieve Alan.Wir können Alan nicht reinholenThunderbirds Are GO (1966)
If they catch him, we've had it.Wenn die ihn einholen ist mein Plan im Eimer! The Restaurant (1966)
Jack, go tell Paula to get all the small animals inside.Jack, sag Paula, dass sie alle Kleintiere reinholen soll. The Scent of Fear (1967)
I hope you're as good at getting us out as getting us in.Hoffentlich sind Sie dabei so gut wie beim HereinholenEverybody Loves a Snowman (1967)
Catch her, take her far away and get rid of her.Wir müssen sie einholen. Bringt sie weg! Lasst sie irgendwo verschwinden! Fantomas vs. Scotland Yard (1967)
I'd go after them, catch them and bring them back with me.Wenn wir sicher wären, dass wir in den nächsten Tagen nicht überfallen werden, könnte ich ihrer Spur folgen, die Leute einholen und zurückkehren. A Bullet for the General (1967)
I remember a time in Tennessee.Wenn die mich einholen wollen, dann müssen sie zeitiger aufstehen. The Flim-Flam Man (1967)
- Aughtn't you to ask his permission? - What on earth for?Müssen wir nicht seine Erlaubnis einholenFrankenstein Created Woman (1967)
- I knew, you would catch up with us.- Ich wusste, du würdest uns einholenI giorni della violenza (1967)
I don't want to cause any trouble. I just have a toothbrush.Ich will nicht alles reinholen, ich brauch nur eine Zahnbürste. The Graduate (1967)
I should call in a second opinion. Is that it?Ich sollte also eine zweite Meinung einholen, ist es das? Quatermass and the Pit (1967)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufträge hereinholento attract new business [Add to Longdo]
einbringen; hereinholento rack up [Add to Longdo]
einholen; überholen; Übertreffento overtake {overtook; overtaken} [Add to Longdo]
jdn. einholen [sport]to draw level with [Add to Longdo]
(Segel) einholento take in (a sail) [Add to Longdo]
(eine Fahne) einholento take down (a flag) [Add to Longdo]
um Rat fragen; Rat einholen | um Rat fragend; Rat einholend | um Rat gefragt; Rat eingeholtto consult | consulting | consulted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  einholen [ainhoːlən]
     to overtake
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top