หรือคุณหมายถึง düll?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duell

JH UW1 L   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duell-, *duell*
English-Thai: Nontri Dictionary
duellist(n) ผู้ประลองฝีมือ,ผู้ดวลกัน,คู่ต่อสู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องเดี่ยว[n. exp.] (hǿng dīo) EN: single room   FR: chambre individuelle [m]
ค่อย[X] (khǿi) EN: little by little ; graduellement   FR: petit à petit ; graduellement ; doucement
ลำพัง[adv.] (lamphang) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed   FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément
เป็นลำดับ[adv.] (pen lamdap) EN: successively ; in succession ; one after the other ; in order ; respectively ; progressively ; gradually   FR: progressivement ; graduellement
เสรีภาพส่วนบุคคล[n. exp.] (sērīphāp suanbukkhon) EN: individual liberty   FR: liberté individuelle [f]
ทยอย[adv.] (thayøi) EN: one by one ; graduellement   
ทีละน้อย[adv.] (thīla nøi) EN: gradually ; little at a time ; little by little   FR: peu à peu ; graduellement ; progressivement

CMU English Pronouncing Dictionary
DUELL    JH UW1 L
DUELL    D UW1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duelled    (v) djˈuːəld (d y uu1 @ l d)
duelling    (v) djˈuːəlɪŋ (d y uu1 @ l i ng)
duellist    (n) djˈuːəlɪst (d y uu1 @ l i s t)
duellists    (n) djˈuːəlɪsts (d y uu1 @ l i s t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
individuell(adj) เฉพาะบุคคล, แต่ละบุคคล, ส่วนบุคคล, ส่วนตัว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Duell {n}duel [Add to Longdo]
Duellant {m} | Duellanten {pl}dueler | duelers [Add to Longdo]
Duellant {m} | Duellanten {pl}duelist | duelists [Add to Longdo]
duellierenddueling [Add to Longdo]
duelliertedueled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
決闘者[けっとうしゃ, kettousha] (n) duellist; duelist; dueller; dueler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Duell /duːɛl/ 
   duel

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top