Search result for

divisionen

(50 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -divisionen-, *divisionen*
Possible hiragana form: ぢう゛ぃしおねん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา divisionen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *divisionen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The divisions in Bombay and Delhi can hardly keep the peace now.Die Divisionen in Bombay und Delhi können kaum den Frieden erhalten. Gandhi (1982)
In East Germany under my direct command, I have 31 divisions, including 1 1 tank divisions and another five in Czechoslovakia.In der DDR habe ich unter meinem direkten Kommando 31 Divisionen, darunter 11 Panzerdivisionen und weitere fünf in der Tschechoslowakei. Octopussy (1983)
In support, on the Russian western border are 60 divisions, including 22 tank divisions.Unterstützt werden sie von 60 Divisionen an der Westgrenze der UdSSR, darunter 22 PanzerdivisionenOctopussy (1983)
American and West German forces can field at most ten armoured divisions.Die US- und BRD-Streitkräfte bringen es bestenfalls auf zehn PanzerdivisionenOctopussy (1983)
We have played out a variety of attack strategies on the new Kutuzov computer and find that a lightning thrust by ten armoured divisions from the north, and by five more through Czechoslovakia, lead to total victory in five days against any possible defence scenario.Wir spielten diverse Angriffsstrategien auf dem neuen Kutusow-Computer durch und fanden, dass ein Blitzangriff von zehn Panzerdivisionen vom Norden und von fünf weiteren durch die Tschechoslowakei in fünf Tagen zu einem totalen Sieg über jedes Verteidigungsszenarium führen würde! Octopussy (1983)
US and British divisions under the command of general Mark Clark have broken out of the Anzio beachhead and are attacking the Nazi stronghold of Cisterna, driving the enemy to the hills where they are pounded day and night by our tanks and dive bombers.Amerikanische und britische Divisionen sind aus dem Brückenkopf ausgebrochen und greifen die Nazi-Festung Cisterna an. Der Feind wurde in die Hügel zurückgetrieben, wo er Tag und Nacht unter dem Beschuss von Panzern und Jagdbombern liegt. The Scarlet and the Black (1983)
(announcer) A vast military build-up of armoured divisions and missiles accompanied by a fourfold increase in the number of rocket bombs, directed at the most densely populated areas of Airstrip One...(Durchsage) Ein riesiges Aufkommen an Panzerdivisionen und Geschützen, zusammen mit einer vierfachen Anzahl von Raketensprengköpfen, bedrohen die am dichtesten bevölkerten Gebiete von Luftstützpunkt Eins... 1984 (1984)
14 heavy tank divisions... (Winston) There's truth and there is untruth.14 schwere Panzerdivisionen... (Winston) Es gibt Wahrheit und es gibt Unwahrheit. 1984 (1984)
Anyway, the Russians reinforced with 60 divisions.Dann haben die Russen mit 60 Divisionen Verstärkung geleistet. Red Dawn (1984)
Request assistance from the Eastern District Battalion. - Yes sir!Fordert Unterstützung der Östlichen Divisionen an. Akira (1988)
Northern District battalion has not responded to mobilization request.Norddivisionen antworten nicht! Akira (1988)
And in World War II, my uncle Nick wiped out more Nazi dogs with venereal disease than six armor divisions... [***]Und dann, im zweiten Weltkrieg, brachte mein Onkel Nick mehr Nazis... durch Geschlechtskrankheiten um die Ecke als sechs Panzerdivisionen... Here's Looking at You, Kid (1989)
Some prisoners said they've brought in two fresh divisions.Gefangene sagen, dass sie 2 frische Divisionen herangebracht haben. The Winter War (1989)
I read in the newspaper what the first American divisions they must reach France in the near week.Laut Zeitung sollen nächste Woche die US-Divisionen in Frankreich sein. The Mysterious Affair at Styles (1990)
They have mobilized three divisions and increased subspace communications by 50 percent.Sie mobilisierten drei Divisionen und ihre Subraumkommunikation nahm um 50 Prozent zu. Chain of Command: Part I (1992)
I can do most arithmetic, though I confess a weakness in long division.Ich kann auch rechnen, obwohl lange Divisionen... Cutthroat Island (1995)
We have confirmed reports of combat-ready divisions... - ..in Europe, the Middle East, and Asia.Wir haben Berichte von gefechtsbereiten Divisionen in Europa, im Nahen Osten und Asien. Independence Day (1996)
Caesar had his legions. Napoleon had his armies I have my divisions. TV, news, magazines.Caesar hatte seine Legionen, Napoleon seine Armeen, ich habe meine Divisionen - Fernsehen, Zeitungen, Zeitschriften. Tomorrow Never Dies (1997)
Our most recent intelligence shows two German armored divisions here and here.Nach letzten Informationen gibt es hier und hier zwei deutsche DivisionenThe Killing Game (1998)
Our division crossed the frontier and pushed the Russians eastward - but our company was held back on the Finnish side for half a week - though others fought in the wilds of Viena.Unsere Divisionen überschreiten die Grenzen und jagen die Russen ostwärts - unsere Kompanie wird noch in Finnland zurückgehalten -wir haben noch drei Tage - ich denke an die Männer die in den Urwäldern von Viena schon 1918 kämpften. Ambush (1999)
- And they've landed 15 divisions.- Sie landeten 15 DivisionenStrange Bedfellows (1999)
There are major rail disruptions in the south two airbome divisions are on alertGrößere Bahnunterbrechungen im Süden, 2 Luftlandedivisionen in Bereitschaft. Thirteen Days (2000)
The 1 st and the 6th SS Panzer Divisions broke through in Ardennes.Die 1. und die 6. SS-Panzerdivisionen sind durch die Ardennen gebrochen. Crossroads (2001)
For airborne divisions, this one's bigger than Normandy.Was die Airborne-Divisionen angeht, übertrifft dies den Normandie-Feldzug. Replacements (2001)
The Allied objective is to take this road between Eindhoven and Arnhem so the two British armored divisions can move up it.Die Alliierten sollen diese Straße zwischen Eindhoven und Arnhem einnehmen, damit die 2 britischen Panzerdivisionen auf ihnen vorrücken können. Replacements (2001)
How are the other divisions faring up North?Wie halten sich die anderen Divisionen im Norden? Replacements (2001)
Form the divisions.Divisionen antreten lassen. Planet of the Apes (2001)
Form divisions!Divisionen angetreten ! Planet of the Apes (2001)
Sound the call to march!Divisionen vorwärts Marsch ! Planet of the Apes (2001)
The next, the Nazis are claiming that two new divisions are advancing on Strasbourg and that the Americans are in full ßight from AIsace,Dann hieß es, es stießen zwei neue Divisionen nach Straßburg vor und die Amerikaner seien im Elsass auf dem Rückzug. Hart's War (2002)
Thousands of Soviet soldiers.. . entire divisions were captured.Tausende sowjetischer Soldaten, ganze Divisionen wurden gefangen genommen. Broken Silence (2002)
General Longstreet those people committing more fresh divisions at your lines their mounting numbers may overwhelm our defense.General Longstreet, da drüben werden immer neue Divisionen ins Feld geschickt. Sie könnten unsere Verteidigungslinie durchstoßen. Gods and Generals (2003)
Several NASCAR racing divisions are represented here today.Mehrere NASCARRenndivisionen sind heute hier vertreten. Taxi (2004)
A few anti aircraft missiles have been fired but all divisions were destroyed during the first attackEin paar Anti-Flugzeug-Raketen wurden gefeuert. Aber alle Divisionen wurden während des ersten Angriffs zerstört. Falling in the Paradise (2004)
He's moving divisions around that no longer exist.Er verschiebt Divisionen auf der Karte, die gar nicht mehr existieren! Downfall (2004)
The highest boss wants from us a proposal on new troops.Unser oberster Feldherr will einen Vortrag ьber neue Divisionen hцren. Operation Valkyrie (2004)
There are up to fifteen divisions deployable against the Russians.Mehr als fьnfzehn Sperrdivisionen kann ich den Russen nicht entgegen- stellen... Operation Valkyrie (2004)
Two divisions waiting for them to come out of the bank.2 Divisionen, die nur darauf warten, dass die beiden aus der Bank kommen. Slipstream (2005)
Whole tank divisions.Ganze PanzerdivisionenLord of War (2005)
We'll be patrolling the area in divisions of four at these picket points.Wir bewachen die Gegend in Viererdivisionen innerhalb dieser Grenzen. Scar (2006)
Twos. We're going in sections of twos.Wir fliegen in ZweierdivisionenScar (2006)
Remember, the South still has two infantry divisions, plus Superman and Godzilla.Denk' dran der Süden hat immer- noch 2 Infantrie-Divisionen plus Superman und Godzilla. The Hamburger Postulate (2007)
We all know that these divisions pale in comparison to the fundamental dangers posed by the thrt of terrorism.*Wir alle wissen das diese Divisionen verblassen, im vergleich* *zu den fundamentalen Gefahren durch die bedrohung durch den Terrorismuss.* The Day Before (2007)
I just got off the phone with the pentagon, and the latest intel indicates that the russians are moving another two mechanized divisions into the central asian theater.Ich habe gerade mit dem Pentagon gesprochen und die neuesten Informationen besagen, dass die Russen zwei weitere Divisionen nach Zentralasien bewegen. Day 6: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (2007)
There are two Iraqi divisions on the other side of the breach.Zwei irakische Divisionen sind auf der anderen Seite der Bresche. Get Some (2008)
I will move all my Panzer divisions because of a phantom geologist?Panzerdivisionen aufgrund eines vermeintlichen Geologen versetzen werde? Female Agents (2008)
Hence the transfer of three divisions to fortify General Harpe's troops.- Wir haben heute Früh der Verlegung von drei Divisionen zugestimmt, um die Verbände von General Harpe zu stärken. Valkyrie (2008)
Now, these divisions will stick to a mobile defense plan rather than holding any one particular ...Diese Divisionen werden eine bewegliche Verteidigung führen, anstatt eine feste Stellung zu halten. Valkyrie (2008)
Unless we can quickly dispatch new blocking divisions at vital points along the German right,Falls es uns nicht gelingt, umgehend neue Sperrdivisionen an entscheidende Punkte entlang der rechten Flanke zu platzieren, Valkyrie (2008)
We've wiped out the Chinese here.Wir haben die chinesischen Divisionen hier bei Wuxi vernichtend geschlagen. John Rabe (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top