ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cherise

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cherise-, *cherise*
Possible hiragana form: ちぇりせ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cherise มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cherise*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's my girl Cherise! She's so hot, man.ฉันจองคนชื่อเชอริส น่ารักสุดๆ Gridiron Gang (2006)
I'm sorry, Cherise, honey. I can't do it right now.Tut mir Leid, Cherise, mein Schatz, ich kann gerade nicht. Bad Time on the Border (1983)
Maybe we could get Cherise and her friends to come along, in case we need help.Vielleicht könnten Cherise und ihre Freundinnen mitkommen und uns helfen. Bad Time on the Border (1983)
Now you listen to Cherise and her friends, okay?Und jetzt höre auf Cherise und ihre Freundinnen, ok? Bad Time on the Border (1983)
Marry me, Cherise.Heirate mich, CheriseKelly Bounces Back (1990)
That's my girl Cherise!Da ist meine CheriseGridiron Gang (2006)
'Cause it's Cherise, she probably had it coming.Wenn es Cherise ist, hat sie's vermutlich verdient. Home Rooms (2006)
This is Cherise.Das ist CheriseThe Match (2010)
Cherise is 9 years old.Cherise ist 9 Jahre alt. The Match (2010)
You're gonna get out of here. You're gonna marry Cherise.Du wirst hier rauskommen, du wirst Cherise heiraten. Battle Los Angeles (2011)
I know it is, Cherise, but until the morning after their wedding, Romeo and Juliet is a comedy in the classic sense of the form.Das weiß ich, Cherise, aber bis zum Morgen nach der Hochzeit... hat Romeo und Julia die Struktur einer Komödie... im klassischen Sinne des Wortes. Episode #1.8 (2014)
Get 'em out of here, Cherise, before I lose my goddamn patience. Get 'em outta here!Schaff sie hier raus, Cherise, bevor ich es mir anders überlege! Blood Father (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top