Search result for

bringens

(126 entries)
(0.6421 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bringens-, *bringens*, bringen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bringens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bringens*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tell him to leave it for me at the exhibit.Leave it or face the consequences.Er soll ihn in die Ausstellung bringen und dort hinterlegen, oder er muss die Konsequenzen tragen. Time After Time (1979)
Take him into the sacristy.Bringen Sie ihn in die Sakristei. Zombie (1979)
Let's get this over with.Lass es uns zu ende bringenZombie (1979)
But I knew eventually I would have to find the courage to release him from the living dead.Aber ich wusste, dass ich ihn vielleicht die Kraft aufbringen müsste, mit ihm als lebendem Toten abzurechnen. Zombie (1979)
Doctor, I thought it was more advisable to bring him here.Doktor, ich dachte es wäre besser, ihn hierher zu bringenZombie (1979)
I gotta get this thing into orbit.Ich muss uns in die Umlaufbahn bringenUnidentified Flying Oddball (1979)
I must deliver Sir Mordred his sword.Ich muss Sir Mordred sein Schwert bringenUnidentified Flying Oddball (1979)
Are you trying to get me killed?Wollen Sie mich umbringenThe Villain (1979)
And that you are supposed to escort her back out to his place.Und Sie sollen sie begleiten... und sie wohlbehalten... zu ihm zurück bringenThe Villain (1979)
- Make sure you bring back all of it.- Und sehen Sie zu, dass Sie mir auch alles bringenThe Villain (1979)
A guy could die from this.Der Druck könnte mich umbringenThe Wanderers (1979)
You know, Joey, if I had a dog with a face like yours... I'd shave its ass and teach it to walk backwards.Weißt du Joey, wenn mein Hund so ein Gesicht wie deins hätte, würde ich ihm den Arsch rasieren und ihm das Rückwärtslaufen beibringenThe Wanderers (1979)
Just like true heroes... It would be my pleasure to teach them my quintuple fist.Sie scheinen richtige Männer zu sein... ich würde ihnen gerne meine 5 armige Technik beibringenThe Incredible Kung Fu Master (1979)
We`ll school you!Dir bringen wir Manieren bei! The Incredible Kung Fu Master (1979)
So little, what can I change it for?Das ist kleiner als der Zahn einer Maus. Dafür müsstest du noch Geld mitbringenKnockabout (1979)
Your uncle has a letter and a package for you.Ich hätte einen Brief und ein Päckchen. Er hat mich gebeten, es dir mitzubringen. Hier. Knockabout (1979)
He'll support us and we'll learn his art.Wir spielen seine Diener und lassen uns von ihm versorgen. Und als Lohn dafür, wird er uns wirklich gekonntes Kung-Fu beibringenKnockabout (1979)
What do you need a teacher for then?- Das reicht mir. Du weißt doch schon alles. Was soll ich dir noch beibringenKnockabout (1979)
I've never studies Kung Fu though.Aber Meister, ich hab nie Kung-Fu gelernt. Würden Sie's mir beibringenKnockabout (1979)
If you teach me all you know. Your art won't be lost if you drop dead.Wenn Sie mir Kung-Fu beibringen, würde ich dafür sorgen, wenn Sie nicht mehr sind, dass Ihre Technik weiterlebt. Knockabout (1979)
There's no way we can win.Er wird uns beide umbringen. Hau ab! Knockabout (1979)
Don't think so much. It's decided.Doch wie bringe ich ihn nur dazu, mir seine Kampfkunst beizubringenKnockabout (1979)
This is strengthen your waist and legs.Diese Schuhe hier sind zur Stärkung der Beine und des Bauchs. Also, dieses Training wird mich umbringenKnockabout (1979)
Mind your own business.Ich werd dich hinter Gitter bringenKnockabout (1979)
What does all this mean?Will er mich umbringen lassen? Caligula (1979)
Had to? If someone else had become emperor, I would have been killed.- Wäre jemand anderer Kaiser geworden, hätte er mich umbringen lassen. Caligula (1979)
As you will be.So wie man dich umbringen wird. Caligula (1979)
Will be?Mich umbringen...? Caligula (1979)
When I am gone, Caligula will kill you.Wenn ich einmal nicht mehr bin, wird Caligula dich umbringenCaligula (1979)
And then someone's killed Caligula...Und dann wird irgendjemand Caligula umbringenCaligula (1979)
I am not going to die.Ich werde mich nicht einfach umbringen lassen. Caligula (1979)
He's trying to kill me.Er will mich umbringenCaligula (1979)
I saw him. He ran away. Wants me dead.Er wollte mich umbringen, dann ist er weggelaufen. Caligula (1979)
He's going to kill me. - No. He can't kill me.Er wird mich umbringen, er wird mich umbringenCaligula (1979)
- He's going to kill me. He's going to kill me.Er wird mich umbringenCaligula (1979)
He's going to kill me.Er wird mich umbringenCaligula (1979)
He's going to kill me.Ganz sicher wird er uns umbringenCaligula (1979)
You'll have tea ready in a minute.Ich werde dir gleich deinen Tee rauf bringenDon't Go in the House (1979)
Look, I do not care if in the physician.Pass auf, mir ist es völlig egal, ob die sich gegenseitig zum Arzt bringenDon't Go in the House (1979)
Well ... I thought we could go ... a quiet night Two, talking, or something.Na ja, ich dachte, wir könnten zusammen einen eher ruhigen Abend verbringenDon't Go in the House (1979)
He whistled, and this guy wants to kill him.Er ist richtig ausgeflippt und dieser Kerl ist hinter ihm her und will ihn umbringenDon't Go in the House (1979)
Beating on kids.Ich lasse sie verhaften, weil sie Kinder schlagen! Soll ich dich nach Hause bringenDon't Go Near the Park (1979)
Be careful with him.- Komm wir helfen dir raus. Wir müssen ihn hier rausbringenDon't Go Near the Park (1979)
I'm gonna walk this young sergeant out to his jeep.Ich werde den jungen Sergeant zu seinem Jeep bringenThe Kinfolk (1979)
I'm gonna make the chickens do all the cleaning.Ich werde allen Hühnern das Saubermachen beibringenThe Kinfolk (1979)
It looked so urgent that I thought I should bring it over.Er sah so dringend aus, dass ich dachte, ich sollte ihn rüberbringenThe Kinfolk (1979)
Don't forget to bring the tools back when you're done.Bringen Sie die Werkzeuge zurück, nachdem Sie fertig sind. The Kinfolk (1979)
It was the night he started beating Jeffrey with a belt over and over again that I knew I had to get those children out of there.Die Nacht, als er anfing, Jeffrey wieder und wieder mit dem Gürtel zu schlagen, wusste ich, dass ich die Kinder von dort wegbringen musste. The Kinfolk (1979)
Would you bring me a bottle of mineral water?Würden Sie mir eine Flasche Mineralwasser bringenTerror Express (1980)
I have no interest in photos like that.Solche Fotos bringen mir nichts. Terror Express (1980)

German-Thai: Longdo Dictionary
bringenนำมา |brachte, gebracht|
Zeit verbringen mit etw.(phrase) ใช้เวลากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Zeit verbringen mit jm.(phrase) ใช้เวลากับคนใดคนหนึ่ง
zum Erliegen bringenทำให้เสียระบบ, ทำให้ยุ่งเหยิง เช่น Der Monsoon bringt die Baustellen zum Erliegen.
unter Kontrolle bringenควบคุมดูแล, ควบคุมให้ได้ตามที่ต้องการ, See also: kontrollieren

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zum Abschluss bringen; perfekt machento clinch [Add to Longdo]
Äußerung {f}; Vorbringen {n} (einer Meinung)ventilation (of an opinion) [Add to Longdo]
Angelegenheit {f}; Geschäft {n} | Angelegenheiten {pl} | seine Angelegenheiten in Ordnung bringen | seine Angelegenheiten abwickeln | internationale Angelegenheiten; zwischenstaatliche Angelegenheitenaffair | affairs | to order one's affairs | to wind up one's affairs | International Affairs [Add to Longdo]
Antrag {m}; Gesuch {n} | Anträge {pl}; Gesuche {pl} | gemeinsamer Antrag | einen Antrag stellen | einen Antrag stellen | einen Antrag ablehnen | einen Antrag annehmen | einen Antrag durchbringen | über einen Antrag entscheidenmotion | motions | joint motion | to bring forward a motion | to make a motion | to reject a motion | to carry a motion | to carry a motion | to decide on a motion [Add to Longdo]
Beschwerde {f}; Klage {f} | Beschwerden {pl}; Klagen {pl} | eine Beschwerde vorbringen | ohne Beschwerdencomplaint | complaints | to make a complaint | uncomplaining [Add to Longdo]
Bett {n}; Lager {n} | Betten {pl} | das Bett machen | im Bett bleiben; das Bett hüten | im Bett; zu Bett | im Bett | ins Bett bringen | ins Bett gehenbed | beds | to make a bed | to stay in bed | abed | between the sheets | to put to bed | to go to bed [Add to Longdo]
an den Bettelstab bringento beggar [Add to Longdo]
Bienenstock {m}; Bienenkorb {m} | Bienenstöcke {pl}; Bienenkörbe {pl} | in den Bienenstock bringen; einfangenbeehive; hive | beehives; hives | to hive (bees) [Add to Longdo]
Bonder {m} (Gerät zum Aufbringen von Chips auf einen Träger)die bonder [Add to Longdo]
etw. unter Dach und Fach bringento get sth. in the bag [Add to Longdo]
Dienstleistung {f}; Leistung {f} | Dienstleistungen {pl} | eine Leistung erbringen | erbrachte Leistungenservice; provision of services | services | to render a service | services rendered [Add to Longdo]
in Einklang bringen (mit)to bring into accordance (with) [Add to Longdo]
jdn. unter die Erde bringento cause someone's death; to cause someone to be buried [Add to Longdo]
etw. in Erfahrung bringento learn sth.; to find out sth. [Add to Longdo]
Ernte {f}; Lese {f}; Ausbeute {f}; Ertrag {m} | Ernten {pl} | Einbringen der Ernteharvest | harvests | harvest home [Add to Longdo]
zur Explosion bringen; sprengento detonate [Add to Longdo]
Fährte {f} | Fährten {pl} | jdn. auf die falsche Fährte bringentrack | tracks | to set someone on the wrong track [Add to Longdo]
Fall {m}; Sache {f}; Prozess {m} | Fälle {pl} | ein schwieriger Fall | auf jeden Fall | auf jeden Fall | auf jeden Fall; auf alle Fälle | auf keinen Fall | auf keinen Fall | auf keinen Fall | auf gar keinen Fall | dieser spezielle Fall | für alle Fälle | für solche Fälle | hoffnungsloser Fall | schlimmster Fall; ungünstigster Fall | im Falle | im vorliegenden Fall | in diesem Fall | in vielen Fällen | zu Fall bringen | zu Fall bringen | auf alle Fälle | auf alle Fälle | einer der wenigen Fällecase | cases | a hard case | at all events; in any event | at any rate | in any case | by no means | in no case | on no account | not on any account | this particular case | just in case | for such occasions | basket case | worst case | in the event | in the present case | in that case | in many instances | to make fall; to bring down | to cause the downfall | at all events | without fail | one of the rare cases [Add to Longdo]
jdn. aus der Fassung bringento throw (stump) someone [Add to Longdo]
einem alten Fuchs neue Tricks beibringen [übtr.]to teach an old dog new tricks [Add to Longdo]
Galgen {m} | jdn. am Galgen hinrichten | jdn. an den Galgen bringengallows | to hang sb. from the gallows | to bring sb. to the gallows [Add to Longdo]
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project) [Add to Longdo]
Gerede {n} | ins Gerede kommen | jdn. ins Gerede bringen | für Gerede sorgentalk | to get oneself talked about | to get sb. talked about | to set tongues wagging [Add to Longdo]
Gleichgewicht {n} | das Gleichgewicht halten | im Gleichgewicht halten | aus dem Gleichgewicht bringen | aus dem Gleichgewicht kommen; das Gleichgewicht verlieren | aus dem Gleichgewicht | Gleichgewicht der Kräfte | Gleichgewicht des Schreckensbalance | to keep one's balance | to balance | to unbalance | to lose one's balance | off balance; out of balance | balance of power | balance of terror [Add to Longdo]
zum Halten bringento bring to a stop [Add to Longdo]
das Auto zur Inspektion bringento put the car in for a service [Add to Longdo]
Kontakt {m} [electr.] | Kontakte {pl} | erweiterter Kontakt | federnder Kontakt | gedrehte Kontakte | geschützte Kontakte | konzentrischer Kontakt | männlicher Kontakt | potenzialfreier Kontakt | voreilender Kontakt | Kontakte strahlen | Ausbau der Kontakte | auswechselbare, lötfreie Kontakte | direkt geschalteter Kontakt | Bund des Kontaktes | Kontakt mit Anschlusshülse | Kontakte einschieben; Kontakte einbringencontact | contacts | enlarged contact | resilient contact | machined contacts | shrouded contacts | concentric contact | pin contact | dry contact | first-to-mate last-to-break contact | to blast the contacts | removal of contacts | crimp snap-in contacts | slow action contact | connector shoulder | contact with conductor barrel | to insert contacts [Add to Longdo]
jdn. aus dem Konzept bringento put sb. off his/her stride [Add to Longdo]
Lebensabend {m} | Lebensabende {pl} | seinen Lebensabend verbringeneventide | evenings of life | to spend one's retirement; to spend one's remaining years [Add to Longdo]
jdn. in schlechten Leumund bringento bring sb. into disrepute [Add to Longdo]
etw. unter die Leute bringento make sth. public [Add to Longdo]
Mann {m} | Männer {pl} | an den Mann bringen | den starken Mann markieren | der rechte Mann am rechten Platz | seinen Mann stehen | seinen Mann stehen | der Mann auf der Straßeman | men | to get rid of ... | to throw one's weight about | the right man in the right place | to stand one's ground | to give a good account of oneself | the man in the street [Add to Longdo]
Markt {m} | Märkte {pl}; Absatzgebiete {pl} | auf den Markt bringen | auf den Markt kommenmarket | markets | to put on the market | to come onto the market [Add to Longdo]
jdn. in Misskredit bringento put false colors upon someone [Add to Longdo]
Nenner {m} [math.] | kleinster gemeinsamer Nenner | auf einen gemeinsamen Nenner bringendenominator | least (lowest) common denominator | to bring down to a common denominator [Add to Longdo]
Nutzen {m} | Nutzen abwerfen | Nutzen bringenprofit | to yield profit | to profit [Add to Longdo]
Ordnung {f} | Ordnung halten | Ordnung schaffen; Ruhe schaffen | in Ordnung bringen | nicht in Ordnung sein; kaputt seinorder | to keep order | to establish order | to put in order | to be out of order [Add to Longdo]
in Ordnung bringento fix up [Am.] [Add to Longdo]
Palme {f} [bot.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | auf die Palme gehen [ugs.]palm; palm tree | to drive someone up the wall | to get someone's shirt out | to get one's knickers in a twist [Add to Longdo]
etw. auf den Punkt bringento get to the heart of sth. [Add to Longdo]
jdn. in Rage bringenmake someone furious [Add to Longdo]
jdn. zur Raserei bringento drive someone mad [Add to Longdo]
Reim {m} | Reime {pl} | in Reimen; in Versen | in Reime bringenrhyme | rhymes | in rhyme | to put into rhyme [Add to Longdo]
seine Schäfchen ins Trockene bringen [übtr.]to feather one's own nest [Add to Longdo]
Schande {f}; Schmach {f}; Blamage {f} | Schande machen; Schande bringen | eine Schande sein (für)disgrace | to disgrace | to be a disgraced (to) [Add to Longdo]
etw. wieder in Schuss bringento give sth. a new lease of life [Add to Longdo]
zum Schweigen bringen | zum Schweigen gebrachtto silence | silenced [Add to Longdo]
zum Schweigen bringen; zum Verstummen bringento hush [Add to Longdo]
Schwierigkeiten {pl}; Schwierigkeit {f}; Problem {n} | in Schwierigkeiten geraten | in Schwierigkeiten sein | mit jdm. Schwierigkeiten haben; mit jdm. Ärger haben | jdn. in Schwierigkeiten bringen mit | aus den Schwierigkeiten herauskommen | jdn. aus seinen Schwierigkeiten heraushelfentrouble | to get into trouble | to be in trouble | to be in trouble with sb. | to get sb. into trouble with | to get out of trouble | to get sb. out of trouble [Add to Longdo]
jdn. in Schwierigkeiten bringen (mit)to involve someone (with) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
だ捕[だほ, daho] kapern, aufbringen [Add to Longdo]
乱す[みだす, midasu] in_Unordnung_geraten, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
乱れる[みだれる, midareru] in_Unordnung_geraten, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
伴う[ともなう, tomonau] begleiten, mit_jemanden_gehen, mit_sich_bringen, begleitet_sein_von [Add to Longdo]
供える[そなえる, sonaeru] darbringen, opfern [Add to Longdo]
募る[つのる, tsunoru] werben, anwerben, aufbringen, heftiger_werden [Add to Longdo]
収拾[しゅうしゅう, shuushuu] unter_Kontrolle_bringen, -regeln [Add to Longdo]
奉る[たてまつる, tatematsuru] darbringen, opfern, verehren [Add to Longdo]
奉献[ほうけん, houken] widmen, darbringen, einem_Schrein_widmen, einem_Schrein_darbringen [Add to Longdo]
寄せる[よせる, yoseru] naeher_bringen, beiseite_ruecken, beiseite_legen, sammeln, senden [Add to Longdo]
搬送[はんそう, hansou] befoerdern, -bringen, ueberbringen [Add to Longdo]
携帯[けいたい, keitai] bei_sich_haben, mitnehmen, mitbringen [Add to Longdo]
散らかす[ちらかす, chirakasu] zerstreuen, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
明かす[あかす, akasu] (die Nacht) verbringen, gestehen [Add to Longdo]
沸かす[わかす, wakasu] zum_Kochen_bringen, zum_Sieden_bringen [Add to Longdo]
発揮[はっき, hakki] entfalten, -zeigen, zur_Geltung_bringen [Add to Longdo]
磨き上げる[みがきあげる, migakiageru] auf_Hochglanz_bringen [Add to Longdo]
覆す[くつがえす, kutsugaesu] stuerzen, zu_Fall_bringen [Add to Longdo]
輩出[はいしゅつ, haishutsu] (Talente) hervorbringen, erscheinen [Add to Longdo]
遂げる[とげる, togeru] erreichen, vollbringen, durchfuehren [Add to Longdo]
過ごす[すごす, sugosu] verbringen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top