Search result for

bohrers

(79 entries)
(1.2211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bohrers-, *bohrers*, bohrer
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bohrers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bohrers*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Drill a little hole and insert a pipe!Bohrer, Loch, Röhrchen. Big Deal on Madonna Street (1958)
Drill.HandbohrerBig Deal on Madonna Street (1958)
When the dentist is drilling your tooth, what do you think about?Wenn der Zahnarzt den Bohrer ansetzt, woran denkst du dann? On the Beach (1959)
It's a jackhammer.Ein SchlagbohrerBirdman of Alcatraz (1962)
Drilling should take two hours.Mit Bohrer und Gewindeschneider könnt ihr bald durch sein. Le Doulos (1962)
- The wick!- Der BohrerUp to His Ears (1965)
Come on. Start your drill. I'll hold the flashlight.Setz den Bohrer an, ich halte die Taschenlampe. Don't Bank on Herman (1965)
It sounds like a big drill.Hört sich an wie ein großer BohrerDon't Bank on Herman (1965)
[Laughing] A drill?Ein BohrerDon't Bank on Herman (1965)
The pneumatic hammers drown out... everything else.Die Pressluftbohrer übertönen... sämtliche Geräusche. The Trygon Factor (1966)
How did I know the blooming bullet could breed?Ich wusste nicht, dass sich solche Zahnbohrer vermehren. Praise the Fuhrer and Pass the Ammunition (1967)
Can you get hold of a Borazon drill?Können Sie einen Bornitrid-Bohrer auftreiben? Quatermass and the Pit (1967)
The drill, it wouldn't work.Der Bohrer, er hat nicht funktioniert. Quatermass and the Pit (1967)
- He's got that drill set up, sir.Er versucht es mit dem Bohrer, Sir wie Sie vorgeschlagen haben. Quatermass and the Pit (1967)
Powered from this, I suppose. Yes, sir.Damit wird der Bohrer wohl betrieben. Quatermass and the Pit (1967)
I thought you said the drill had no effect?Der Bohrer hat doch angeblich nicht funktioniert. Quatermass and the Pit (1967)
That's much bigger than my drill bit.Der Bohrer ist nicht so groß wie das Loch. Quatermass and the Pit (1967)
Crowbar, an awl, screwdriver skeleton key, drill.Brechlöffel, Hebelgriff, Schraubendreher... Dietrich, BohrerThe Thief of Paris (1967)
You can plug in a saw, a drill.Daran kann man die Säge oder den Bohrer anschließen. The Thief of Paris (1967)
My emergency tools, some bits, a small pocket drill...Das ist mein Notbesteck. Handbohrer und Bohreinsätze. The Thief of Paris (1967)
We could use a couple of drills.- Wir bräuchten ein paar BohrerAxis Annie (1968)
Zabrinczski, there's an ice drill in that building over there, the orange one.Zabrinczski, im orangenen Gebäude dort ist ein EisbohrerIce Station Zebra (1968)
Barney, how about the drill? I modified a high-velocity air jet.- Barney, was ist mit dem BohrerThe Test Case (1969)
Quick and quiet.- Ich baute einen Düsenbohrer um. The Test Case (1969)
During the Institute phase of the induced telepathy series, a subject possessed of a statistically excessive dependency susceptibility quotient wounded himself in the forehead with a hand drill.Während der institutionellen Phase der induzierten telepathischen Reihe hat eine Testperson mit einer statistisch exzessiv abhängigen Empfänglichkeitsquotient sich selbst mit einem Handbohrer an der Stirn verletzt. Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)
Another, pierced his skull with an electric drill, an act of considerable symbolic significance.Ein anderen perforierte seinen Schädel mit einem Bohrer eine Tat mit großer symbolischer Bedeutung. Stereo (Tile 3B of a CAEE Educational Mosaic) (1969)
And because I'm so evil, you will all die the slow way-- under the drill.Und weil ich so böse bin, werdet ihr alle ganz langsam sterben. - Unter dem Bohrer. - Es ist 13 Uhr. Owl-Stretching Time (1969)
We're using new tungsten carbide drills for the preliminary coal-face scouring operations.Wir benutzen neue Wolframkarbidbohrer... für die einleitenden Kohlenstoßunterspülungsarbeiten. Sex and Violence (1969)
Tungsten carbide drills?WolframkarbidbohrerSex and Violence (1969)
What in the bloody hell is tungsten carbide drills?Was, zum Teufel, sind denn WolframkarbidbohrerSex and Violence (1969)
You know, I hate needles and drills, you know?Ich hasse Nadeln und BohrerHusbands (1970)
I'll tell you something: Colonel Constantinescu, next to Arionoaia, the one you've asked the auger well... he died last nightEines sollst du wissen: der Oberst Constantinescu, der neben Arionoaia, von dem du den Bohrer erbeten hast, ist heute Nacht gestorben. Felix si Otilia (1972)
(pneumatic drill)(PressluftbohrerRoma (1972)
Start the drill.Startet den BohrerRoma (1972)
- Stop the drill!- Stoppt den BohrerRoma (1972)
- Stop the drill!- Stoppt den BohrerRoma (1972)
Drill !Den BohrerThe Mad Adventures of Rabbi Jacob (1973)
Germaine turn off the drill, dammit!Mach doch den Bohrer aus. The Mad Adventures of Rabbi Jacob (1973)
The phaser bore can cut through 20 meters of rock per minute.Der Phaserbohrer schafft es pro Minute durch 20 Meter Gestein. Once Upon a Planet (1973)
Lieutenant, have Mr Scott beam down the phaser bore and...Lieutenant, Mr. Scott soll den Phaserbohrer runterbeamen und... Once Upon a Planet (1973)
Beam down of phaser bore commencing.Beginne, den Phaserbohrer runterzubeamen. Once Upon a Planet (1973)
Can you get me a jackhammer and a bolt cutter? You use a jackhammer in there, the roof'll fall in.- Haben Sie einen PressluftbohrerEarthquake (1974)
Brace.Gib mir den BohrerIncorrigible (1975)
You both want Uncle Sam to give you drilling permits. Do it together.Und alles, was euch fehlt, ist die Bohrerlaubnis. Shampoo (1975)
Drills, gramophone, 16 explosive devices and the overture to "Elf Hill".Bohrer, Grammophon, 16 Sprengladungen und die Ouvertüre zum "Elfenhügel". The Olsen Gang Sees Red (1976)
Then you insert the drill.Dann führt man den Bohrer ein. Goin' South (1978)
We take out kidneys, gallbladders, lungs. Great big loops of intestines, we build new rectums, dig into skulls with brace and bit, plunge our hands into beating hearts. You call that cowardly?Wir entnehmen, Nieren, Gallenblasen, Lungen, meterweise Gedärme, legen neue Darmausgänge, graben uns mit Bohrern in Gehirne, halten schlagende Herzen in unseren Händen und du nennst das feige? House Calls (1978)
Get a motor, a drill bit and a flashlight and we'd have it all.Besorg einen Motor, einen Bohrer und eine Lampe und wir schaffen das. Escape from Alcatraz (1979)
Hand me the drill.Gib mir den BohrerEscape from Alcatraz (1979)
Not drill-man, we say driller. As for me, I'm a super-driller.Erstens sind es keine Kumpel, sondern BohrerSiberiade (1979)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOHRER    B AO1 R ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufbohrer {m} (Spiralsenker)spiral-flute counterbore [Add to Longdo]
Aufsteck-Gewindebohrer {m}arbor-mounted tap [Add to Longdo]
Bohrer {m}drill; driller [Add to Longdo]
Bohrer {m}; Bohrgerät {n}; Bohrmaschine {f}drill [Add to Longdo]
Bohrer {m}borer [Add to Longdo]
Bohrer {m}wimble [Add to Longdo]
Bohrer {m}burr; bur [Add to Longdo]
Bohrerlehre {f}drill gauge [Add to Longdo]
Diamantbohrer {m}diamond drill [Add to Longdo]
Gewindebohrer {m}(screw) tap [Add to Longdo]
Gewindebohrer {m} mit Führungszapfenpiloted tap [Add to Longdo]
Gewindebohrer {m}; Gewindeschneider {m}die [Add to Longdo]
Gewindebohrer-Auszieher {m}tap extractor [Add to Longdo]
Handbohrer {m} | Handbohrer {pl}gimlet | gimlets [Add to Longdo]
Hartmetall-Gewindebohrer {m}carbide tap [Add to Longdo]
Kanonenbohrer {m}; Tieflochbohrer {m}gun drill [Add to Longdo]
Kronenbohrer {m}; Kernbohrer {m}core drill [Add to Longdo]
Maschinengewindebohrer {m}machine tap [Add to Longdo]
Muttergewindebohrer {m}nut tap [Add to Longdo]
Pressluftbohrer {m}pneumatic drill [Add to Longdo]
Rohrgewindebohrer {m}pipe tap [Add to Longdo]
Sacklochgewindebohrer {m} [techn.]bottoming tap [Add to Longdo]
Schlagbohrer {m}percussion drill [Add to Longdo]
Schneckenbohrer {m}; Bohrer {m} [techn.] | Schneckenbohrer {pl}; Bohrer {pl}auger | augers [Add to Longdo]
Spiralbohrer {m}twist drill [Add to Longdo]
Spitzbohrer {m}flat drill [Add to Longdo]
Überlaufgewindebohrer {m}reduced-shank tap [Add to Longdo]
Zentrierbohrer {m}center drill [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top