ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

becher

B EH1 K ER0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -becher-, *becher*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wir m'ssen die Becher heben!Wir m'ssen ตาย Becher heben! Sacramentum (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BECHER    B EH1 K ER0
BECHERER    B EH1 K ER0 ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Becher(n) |der, pl. Becher| ถ้วยกาแฟ, ภาชนะที่มีลักษณะเป็นรูปถ้วย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Becher {m}; Trinkbecher {m}chalice [Add to Longdo]
Becher {m}mug [Add to Longdo]
Becher {m}cup [Add to Longdo]
Becherglas {n}; Wasserglas {n}; Becher {m} | Becher {pl}tumbler | tumblers [Add to Longdo]
Becher {m}; Becherglas {n} (Labor) | Becher {pl}; Bechergläser {pl} | konischer Becherbeaker | beakers | conical beaker [Add to Longdo]
Becherhalter {m} [auto]cupholder [Add to Longdo]
Becherleiter {f}bucket ladder [Add to Longdo]
Becherkoralle {f} (Turbinaria spp.) [zool.]cup coral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Becher /bɛçr/ 
   beaker; beakers; chalice; cup; mug; tumbler; tumblers

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top