Search result for

balsam

(38 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -balsam-, *balsam*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balsam[N] ต้นไม้ที่มีน้ำมันหอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balsam(บอล'เซิม) n. ยางไม้หอมชนิดหนึ่ง,ขี้ผึ้งยา,ยาหม่อง, See also: balsamy adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
balsam(n) ขี้ผึ้ง,ยาหม่อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balsaminaเทียนดอก [TU Subject Heading]
Balsams, Canadaกาวใสแคนาดาบาลซาม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Um... It says Count Balsamico...นายมาอยู่ที่นี้ได้ยังไง Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
Like balsamic vinegar! Balsamico?ฉันก็เคยเป็นสมาชิกของFairy Tailไงจำไม่ได้หรอ Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
I heard that Velveno guy is gonna show up at the Balsamico family's magical ball.ฉันมาที่นี่เพื่อเยี่ยมหลุมฝังศพของ Mavis Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
It's a precious ring that the Balsamico family has handed down from generation to generation.สองคนนั้นนะ ไม่มีทางหรอก Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
taking the Balsamico ring!ทำไมฉันและพี่เอลฟ์ Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
It may look like a simple quiche and salad but the balsamic reduction and the onion glaze elevate it to something altogether more satisfying.อาจดูเหมือนคีชกับสลัดง่ายๆ แต่หัวหอมราดบัลซามิกจะช่วยชูรสให้อร่อย This Beautiful Fantastic (2016)
Rinced, toast with balsamiek from Medina.ราดด้วยน้ำ balsamic จาก Medina Transporter 3 (2008)
I'm making that,uh,that chicken with balsamic glaze,the one thing dad taught me how to make.ผมจะทำไอ ไก่ราดซอสน้ำส้มสายชู ที่พอเคยสอนใว้น่ะ Chuck Versus the First Date (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาตั๊กแตน[N] Impatiens balsamina, See also: Balsaminaceae, Example: แม่ใช้ให้ฉันไปซื้อตาตั๊กแตนเพื่อมาปรุงยาสมุนไพร, Thai definition: ชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่ง ได้จากผลและเมล็ดแห้งของไม้ล้มลุก มีหลายชนิด คือ เทียนทั้ง 5 ได้แก่ เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนดำ เทียนแดง เทียนตาตั๊กแตน เทียนทั้ง 7 เพิ่ม เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนทั้ง 9 เพิ่ม เทียนตากบ เทียนเกล็ดหอย
ตาตั๊กแตน[N] Impatiens balsamina, See also: Balsaminaceae, Example: แม่ใช้ให้ฉันไปซื้อตาตั๊กแตนเพื่อมาปรุงยาสมุนไพร, Thai definition: ชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่ง ได้จากผลและเมล็ดแห้งของไม้ล้มลุก มีหลายชนิด คือ เทียนทั้ง 5 ได้แก่ เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนดำ เทียนแดง เทียนตาตั๊กแตน เทียนทั้ง 7 เพิ่ม เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนทั้ง 9 เพิ่ม เทียนตากบ เทียนเกล็ดหอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะระ[n.] (mara) EN: balsam pear   FR: balsamine [f] ; impatiente [f]
มะระจีน [n. exp.] (mara Jīn) EN: Chinese Bitter Gourd ; Balsam Pear ; Bitter Cucumber ; Leprosy Gourd ; Bitter Gourd   
มะระขี้นก [n. exp.] (mara khīnok) EN: Wild Bitter Gourd ; Balsam Apple ; Balsam Pear ; Bitter Cucumber ; Bitter Gourd ; Carilla Fruit   

CMU English Pronouncing Dictionary
BALSAM    B AO1 L S AH0 M
BALSAMO    B AA0 L S AA1 M OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
balsam    (n) (b oo1 l s @ m)
balsams    (n) (b oo1 l s @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balsam {n}balm [Add to Longdo]
Balsam {m} (für)salve (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カナダバルサム[, kanadabarusamu] (n) Canada balsam (resin obtained from balsam fir) [Add to Longdo]
バルサミコ酢[バルサミコす, barusamiko su] (n) balsamic vinegar [Add to Longdo]
バルサム[, barusamu] (n,adj-no) balsam (resin) [Add to Longdo]
バルサムの木[バルサムのき, barusamu noki] (n) (obsc) (See バルサム樅) balsam fir (Abies balsamea) [Add to Longdo]
バルサム樅[バルサムもみ;バルサムモミ, barusamu momi ; barusamumomi] (n) (uk) balsam fir (Abies balsamea) [Add to Longdo]
鳳仙花[ほうせんか, housenka] (n) (garden) balsam; Impatiens balsamina [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香脂[xiāng zhī, ㄒㄧㄤ ㄓ, ] balsam; face cream [Add to Longdo]
凤仙花[fèng xiān huā, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄚ, / ] balsam; Balsaminaceae (a flower family including Impatiens balsamina); touch-me-not; busy Lizzie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Balsam \Bal"sam\ (b[add]l"sam), n. [L. balsamum the balsam tree
   or its resin, Gr. ba`lsamon. See {Balm}, n.]
   1. A resin containing more or less of an essential or
    volatile oil.
    [1913 Webster]
 
   Note: The balsams are aromatic resinous substances, flowing
      spontaneously or by incision from certain plants. A
      great variety of substances pass under this name, but
      the term is now usually restricted to resins which, in
      addition to a volatile oil, contain benzoic and
      cinnamic acid. Among the true balsams are the balm of
      Gilead, and the balsams of copaiba, Peru, and Tolu.
      There are also many pharmaceutical preparations and
      resinous substances, possessed of a balsamic smell, to
      which the name balsam has been given.
      [1913 Webster]
 
   2. (Bot.)
    (a) A species of tree ({Abies balsamea}).
    (b) An annual garden plant ({Impatiens balsamina}) with
      beautiful flowers; balsamine.
      [1913 Webster]
 
   3. Anything that heals, soothes, or restores.
    [1913 Webster]
 
       Was not the people's blessing a balsam to thy blood?
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {Balsam apple} (Bot.), an East Indian plant ({Momordica
    balsamina}), of the gourd family, with red or
    orange-yellow cucumber-shaped fruit of the size of a
    walnut, used as a vulnerary, and in liniments and
    poultices.
 
   {Balsam fir} (Bot.), the American coniferous tree, {Abies
    balsamea}, from which the useful Canada balsam is derived.
    
 
   {Balsam of copaiba}. See {Copaiba}.
 
   {Balsam of Mecca}, balm of Gilead.
 
   {Balsam of Peru}, a reddish brown, syrupy balsam, obtained
    from a Central American tree ({Myroxylon Pereir[ae]} and
    used as a stomachic and expectorant, and in the treatment
    of ulcers, etc. It was long supposed to be a product of
    Peru.
 
   {Balsam of Tolu}, a reddish or yellowish brown semisolid or
    solid balsam, obtained from a South American tree
    ({Myroxylon toluiferum}). It is highly fragrant, and is
    used as a stomachic and expectorant.
 
   {Balsam tree}, any tree from which balsam is obtained, esp.
    the {Abies balsamea}.
 
   {Canada balsam}, {Balsam of fir}, Canada turpentine, a
    yellowish, viscid liquid, which, by time and exposure,
    becomes a transparent solid mass. It is obtained from the
    balm of Gilead (or balsam) fir ({Abies balsamea}) by
    breaking the vesicles upon the trunk and branches. See
    {Balm}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Balsam \Bal"sam\, v. t.
   To treat or anoint with balsam; to relieve, as with balsam;
   to render balsamic.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 balsam
   n 1: any seed plant yielding balsam
   2: any of various fragrant oleoresins used in medicines and
     perfumes
   3: an ointment containing a fragrant resin

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 balsam
   balm; balsam
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 balsam
   balm; balsam
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Balsam [balzaːm] (n) , s.(n )
   balm
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top