Search result for

bali

(63 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bali-, *bali*
English-Thai: Longdo Dictionary
globalization(n) โลกาภิวัตน์, R. localization

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Bali[N] เกาะบาหลี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bali(บา'ลี) n. เกาะบาหลีในอินโดนีเซีย
herbalist(เฮอ'บะลิสทฺ) n. นักสมุนไพร
verbalise(เวอ'เบิลไลซ) vt. แสดงเป็นคำพูด,แสดงเป็นคำ ๆ ,แสดงเป็นวาจาทำให้เป็นกริยา., See also: verbalisation n. verbalization n. verbaliser n. verbalizer n. verbalism n., Syn. say,express
verbalize(เวอ'เบิลไลซ) vt. แสดงเป็นคำพูด,แสดงเป็นคำ ๆ ,แสดงเป็นวาจาทำให้เป็นกริยา., See also: verbalisation n. verbalization n. verbaliser n. verbalizer n. verbalism n., Syn. say,express

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bali Island (Indonesia)เกาะบาหลี (อินโดนีเซีย) [TU Subject Heading]
Baling การอัดเป็นแท่ง
เป็นการอัดขยะมูลฝอย ให้เป็นลักษณะแท่ง เพื่อความสะดวกในการขนถ่าย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're Balinese!มันสไตล์บาหลีนะ! Pilot (2009)
I'm looking for Annie Balic.ฉันกำลังหาคนชื่อ แอนนี้ บอลิค Life (2009)
Annie Balic?แอนนี้ บอลิค Life (2009)
Agent Balik? This is Agent Dunham. Copy?เจ้าหน้าที่บาลิค นี่คือเจ้าหน้าที่ดันแฮม ทราบแล้วเปลี่ยน Of Human Action (2009)
copy. Go for balik.ทราบแล้วเปลี่ยน ว่ามาเลย Of Human Action (2009)
Go on. I'm not exactly sure, but I think his name is Balinor.ว่าต่อไป ข้าไม่แน่ใจนัก แต่ข้าคิดว่า The Last Dragonlord (2009)
Balinor?มันชื่อ บาลินอร์... The Last Dragonlord (2009)
Merlin, you've never heard the name Balinor?เมอร์ลิน เจ้าไม่เคยได้ยินชื่อบาลินอร์หรือ? The Last Dragonlord (2009)
When Uther discovered where Balinor was, he sent knights to Ealdor to hunt him down.เมื่ออูเธอร์ค้นพบว่าบาลินอร์อยู่ไหน เขาส่งอัศวินไปที่เอลดอร์เพื่อตามล่า The Last Dragonlord (2009)
Balinor's hates everyone and everything.บาลินอร์ เกลียดทุกคน ทุกอย่าง The Last Dragonlord (2009)
This Balinor better be worth it.มันจะดีมากหาก บารินอร์ อยู่ที่นี้ The Last Dragonlord (2009)
We're looking for a man named Balinor.เรากำลังตามหาชายคนนึง ชื่อ บาลินอร์ The Last Dragonlord (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baliIt's worth going to Bali because you can see the amazing sunset.
baliIt is extremely hot and humid in Bali in December.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาหลี[N] Bali, See also: Bali island, Syn. เกาะบาหลี, Example: ดารามักจะชอบไปพักผ่อนตากอากาศที่บาหลีจนกลายเป็นแฟชั่นไปแล้ว, Thai definition: เกาะหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย อยู่ทางตะวันออกของเกาะชวา
การบรรจุหีบห่อ[N] package, See also: baling, parceling, Syn. การบรรจุ, การใส่, การประจุ, Example: การทำให้สินค้ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต้องผ่านการแปรรูปและการบรรจุหีบห่อหลายขั้นตอน เพื่อรักษารูปและกลิ่นของสินค้าให้ยาวนาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำให้เป็นสากล[n. exp.] (kān thamhai pen sākon) EN: internationalization ; globalization   FR: internationalisation [f]
เกาะบาหลี[n. prop.] (kǿ Bālī) EN: Bali   FR: Bali ; île de Bali
โลกาภิวัตน์[n.] (lōkāphiwat) EN: globalization   FR: globalisation [f]
ภาษาหมา ๆ[n. exp.] (phāsā mā-mā) EN: rot   FR: idioties [fpl] ; balivernes [fpl]
ปรับ[v.] (prap) EN: fine   FR: verbaliser ; infliger une amende
ปรับโทษ[v. exp.] (prap thōt) EN: fine ; inflict a penalty ; impose a fine   FR: verbaliser ; infliger une amende
รวม[v.] (rūam = ruam) EN: total ; add up ; add together ; sum up   FR: ajouter ; totaliser ; globaliser
ถูกปรับ[v. exp.] (thūk prap) EN: be fined   FR: être verbali
ยันต์[n.] (yan) EN: cabalistic writing   

CMU English Pronouncing Dictionary
BALI    B AA1 L IY0
BALIS    B AA1 L IY0 Z
BALIK    B AA1 L IH0 K
BALIN    B AE1 L IH2 N
BALING    B EY1 L IH0 NG
BALINT    B AA1 L IY0 N T
BALIAN    B EY1 L IY0 AH0 N
BALILAN    B AH0 L IH1 L AH0 N
BALICKI    B AH0 L IH1 K IY0
BALILES    B AH0 L IY1 L EH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baling    (v) (b ei1 l i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Globalisierung(n) |die, nur Sg.| โลกาภิวัตน์, การแพร่หลายไปทั่วโลก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balistar {m} [ornith.]Rothschild's Mynah [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カニバリズム[, kanibarizumu] (n) cannibalism [Add to Longdo]
ガンブー[, ganbu-] (adj-na) (1) (derog) (sl) (from 顔面 and 不細工) ugly mug; (n) (2) gambuh (Balinese traditional dance) [Add to Longdo]
クールー[, ku-ru-] (n) kuru (degenerative brain disease usually associated with New Guinean cannabalism) [Add to Longdo]
グローバリスト[, guro-barisuto] (n) globalist [Add to Longdo]
グローバリズム[, guro-barizumu] (n) globalism; (P) [Add to Longdo]
グローバリゼーション;グローバライゼイション[, guro-barize-shon ; guro-baraizeishon] (n) globalization; globalisation [Add to Longdo]
グローバル化[グローバルか, guro-baru ka] (n,vs) (See グローバリゼーション) globalization; (P) [Add to Longdo]
タニノボリ科[タニノボリか, taninobori ka] (n) Balitoridae (family comprising the river loaches) [Add to Longdo]
トライバリズム[, toraibarizumu] (n) tribalism [Add to Longdo]
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴厘岛[Bā lí dǎo, ㄅㄚ ㄌㄧˊ ㄉㄠˇ, / ] Bali (island in Indonesia), #24,927 [Add to Longdo]
巴厘[Bā lí, ㄅㄚ ㄌㄧˊ, ] Bali (island in Indonesia), #70,683 [Add to Longdo]
[Bā, ㄅㄚ, ] Bali Island; 峇厘, now written 巴厘; cave, #95,730 [Add to Longdo]
峇厘[Bā lí, ㄅㄚ ㄌㄧˊ, ] Bali Island; now written 巴厘 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bali
   n 1: an island in Indonesia to the east of Java; striking
      volcanic scenery; culture is known for elaborate dances and
      rituals and for handicrafts

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 Bali
   Bali
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Bali [bali]
   Bali
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top