Search result for

autoritäten

(52 entries)
(0.0351 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -autoritäten-, *autoritäten*
Possible hiragana form: あうとりってん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา autoritäten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *autoritäten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Another form of nourishment, unfortunately not much appreciated, is mutton.Kost verabreicht wird. Eine von ärztlichen Autoritäten allgemein anerkannte, leider aber nicht gewürdigte Krankenkost ist zum Beispiel Hammelfleisch. Ein Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
The local authorities have so far been unable to explain where the Ex Green Beret got the weapons he used to kill a deputy sheriff And wound 6 others.Die hiesigen Autoritäten konnten bisher nicht klären, woher der Ex-Green-Beret die Waffen hat, mit denen er einen Hilfssheriff tötete und 6 andere verwundete. First Blood (1982)
He seems to do his best work on authority figures, Doctor.Er scheint es auf Autoritäten abzusehen, Doktor. A Good Night's Steele (1983)
Essential to the film-making team was David Douglas, one of the world's leading authorities on the IMAX film system.Von großer Bedeutung für das Film-Team war David Douglas, eine der höchsten Autoritäten im Bereich des IMAX-Films. Grand Canyon: The Hidden Secrets (1984)
Aren't we supposed to question authority? You taught me that!Sollten wir nicht Autoritäten in Frage stellen? Running on Empty (1988)
- They're hostile towards authority.- Die lehnen sich gegen Autoritäten auf. The Dream Team (1989)
My boys, many of them have a real problem with authority.Meine lieben Schüler haben ein echtes Problem, was Autoritäten angeht. Toy Soldiers (1991)
I know they brainwashed you, but you have to question authority.Rekruten kriegen eine Gehirnwäsche, aber glaub Autoritäten nicht alles. Under Siege (1992)
You know Odo. He enjoys thumbing his nose at authority.Odo macht Autoritäten gerne eine lange Nase. The Search: Part I (1994)
And force, my friends, is violence, the supreme authority from which all other authority is derived.Und Macht, meine Freunde, ist Gewalt. Die höchste Autorität, von der sich alle anderen Autoritäten ableiten. Starship Troopers (1997)
So, we think school events are stupid, and we think authority figures are to be made fun of?Wir glauben also, Schulfeiern seien dumm, und machen uns über Autoritäten lustig? The Puppet Show (1997)
No offence, lady. I just have this problem with authority figures.Ich habe da immer so ein Problem... ..mit AutoritätenRevelations (1998)
You have a problem with authority, Mr. Anderson.Sie haben ein Problem mit AutoritätenThe Matrix (1999)
For such a young man to stand up against thousands of years of tradition and venerated authority, is considered a direct threat to the status quo and its entrenched power base.Dass sich ein so junger Mann gegen eine jahrtausendealte Tradition und anerkannte Autoritäten auflehnt, wird als direkte Bedrohung für die verwurzelte Hausmacht angesehen. Bruce Lee: A Warrior's Journey (2000)
It seems you have a slight problem with authority.Es scheint, als hätten Sie ein kleines Problem mit AutoritätenMettle (2001)
She hates authority.'Sie hasst AutoritätenMettle (2001)
"I hate authority because everyone here wears big hats, "and nobody in charge reads The New Yorker.""Ich hasse Autoritäten, weil hier alle große Hüte... tragen und niemand New Yorker liest." The Life of David Gale (2003)
To poke her finger at authority.Um es den Autoritäten zu beweisen. The Life of David Gale (2003)
You have no respect for authority.Du hast echt keinen Respekt vor AutoritätenRest in Peace (2003)
I have authority issues.Ich habe Probleme mit AutoritätenSplit Decision (2004)
As Manek also said recently, sometimes one must challenge authority, and make his own decisions!Hat Manek doch auch neulich gesagt: Manchmal muss man Autoritäten anzweifeln, seine eigenen Entscheidungen treffen! Hi! TKKG: The Secret of the Mysterious Mind Machine (2006)
It's very respectful of authority.Sie respektiert AutoritätenLook, Up in the Sky! The Amazing Story of Superman (2006)
And the authorities don't know anything's been stolen?Und die Autoritäten wissen nicht, dass etwas gestohlen wurde? Day 5: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2006)
You're loud, you're impulsive, and you constantly question authority.Sie sind laut, sie sind impulsiv, und sie stellen ständig Autoritäten in Frage. Return to Sender (2006)
It supports blind submission to authority.Es unterstützt blindes Gehorsam gegenüber den AutoritätenZeitgeist (2007)
Well, unfortunately, there's no authorities on prehistory, So we couldn't stop him there.Nun, unglücklicherweise gibt es hier keine Autoritäten in Frühgeschichte... also können wir ihn so nicht festnageln. The Man from Earth (2007)
You know, despite some obvious issues with authority, I'm wondering why you're leaving.Abgesehen von Ihren offenkundigen Problemen mit Autoritäten, frage ich mich, warum Sie gehen. The Book of Abby (2008)
Copenhagen Authorities gave us Ungdomshuset in 1982.Die Kopenhagener Autoritäten gaben und das Haus 1982. 69 (2008)
Kopenhagen Authorithies had plenty of occasions to find a peaceful solution, but they've ignored all of them.Kopenhagener Autoritäten hatten haufenweise Gelegenheiten eine friedliche Lösung zu finden, aber sie haben alle ignoriert. 69 (2008)
Before the unrest, the Foundation has proposed the creation of a working group which would consist of representatives of the foundation and city authorithies.Vor den Unruhen hat die Stiftung den Vorschlag gemacht, eine Arbeitsgruppe zu gründen, welche aus Repräsentant_innen der Stiftung und Autoritäten der Stadt bestehen soll. 69 (2008)
The authorities want to eliminate key characters releated with Ungdomshuset before the eviction.Die Autoritäten wollen die in ihren Augen "Schlüsselfiguren" vor der Räumung loswerden. 69 (2008)
But if authorities do not play by the rules, then what can we do?Aber wenn die Autoritäten sich nicht an die Regeln halten, was bleibt uns dann noch übrig? 69 (2008)
I think you knew Gabriel wouldn't call the authorities if you took Davina, which was not stupid.denken Sie etwa ich bin dumm? Ich denke, Sie wussten, dass Gabriel die Autoritäten nicht rufen würde, wenn Sie Davina entführen, was nicht dumm war. Ghost (2009)
But the federal authorities believe that you're in prison.Aber die staatlichen Autoritäten glauben, dass Sie im Gefängnis sind. One (2009)
The violence between the gangs their threats to the authorities- the shootings, the bombingDie Gewalt zwischen den Banden, ihre Drohungen gegen Autoritäten, die Schießereien, die Bomben... Levande begravd (2009)
Obeys authority.Fügt sich AutoritätenRusset Potatoes (2009)
I insist on filling in the record for the authorities.Ich muss die Karteikarte ausfüllen für die AutoritätenIspansi! (2010)
We'll have to give her up to the military authorities.Wir müssen sie den Militärautoritäten übergeben. Ispansi! (2010)
Let the authorities decide.Das sollen die Autoritäten entscheiden. Ispansi! (2010)
Just like marching you back to the authorities.So wie ich dich jetzt den Autoritäten übergebe. Icarus (2010)
- even from the authorities. - Okay, so Meka was on a money trail.- sogar vor den Autoritäten geheim halten. Mana'o (2010)
You see, Meka was on his way to meet authorities there to get them to release the identity of the account holder.Siehst du, Meka wollte dort die Autoritäten treffen, damit sie die Identität des Kontoinhabers freigeben. Mana'o (2010)
I'm ready to come alone to talk and serve as a mediator with the authorities.Ich bin bereit, alleine mit euch zu reden und als Vermittler mit den Autoritäten zu fungieren. Rebellion (2011)
whose wardrobe consists of 15 pairs of the same jeans, jackets, and shirts, and who likes to make fun of any and all authority, even if it's his ex-wife who lives 1,200 miles away.dessen Garderobe aus 15 paar von den gleichen Jeans, Jacketts und Hemden besteht und der es mag sich über jeden und alle Autoritäten lustig zu machen, sogar wenn es seine Ex-Frau ist, die 1200 Meilen weit weg wohnt. Rebound (2011)
The painful truth about the state of a relationship... the ugly cost of challenging authority... the sad fact that life's colors aren't always rosy...Die schmerzliche Wahrheit über eine Beziehung und die Strafe dafür, dass man sich mit Autoritäten anlegt, die traurige Tatsache, dass das Leben nicht immer rosig gefärbt ist. School of Hard Knocks (2011)
I can not help noticing that you have a problem with authority.Du hast definitiv ein Problem mit AutoritätenBeskytteren (2012)
And I thought it was your generation that did not like authority.Und ich dachte, deine Generation hatte etwas gegen AutoritätenBeskytteren (2012)
Given that, our civilian authorities decided to use the lull to regroup and rebuild.Das vorausgesetzt, habe unsere zivilen Autoritäten entschieden, die Ruhepause zu nutzen, um uns neu zu formieren und aufzubauen. The Price of Greatness (2012)
He has problems with authority.- Er hat Probleme mit AutoritätenRisk and Reward (2012)
Our country was founded in protest, under the moral obligation to stand up to authority when it acts against the best interests of our nation.Unser Land wurde aus einem Protest heraus gegründet, mit der moralischen Verpflichtung sich den Autoritäten entgegen zu stellen, wenn es den besten Interesse unserer Nation schadet. Voluntold (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsbefugnis {f}; Autorität {f} | Amtsbefugnisse {pl}; Autoritäten {pl}authority | authorities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Autoritäten [autoːriːtɛːtən] (n) , pl.
     authorities
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top