Search result for

asien

(65 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asien-, *asien*
Possible hiragana form: あしえん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา asien มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *asien*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tax assessment, regime minor, Brescia and Gaul.Neue Steuerordnung für Kleinasien, Retien und Gallien. Caligula (1979)
Death wishes, suicide, murder, violent acts, violence.Selbstmordfantasien, Gewalttaten, Mord. Ich weiß noch nicht so genau. From the Life of the Marionettes (1980)
You can't drive because of the dreams on the streets being seen by cokeheads.Vor lauter Fantasien, die die Kokser haben, kann man kaum fahren. Fame (1980)
We do not trade in fantasy and pipe dreams.Wir handeln nicht mit Fantasien und Luftschlössern. Scanners (1981)
The Russian Empire is a vast territory straddling Europe and Asia.Das Russische Imperium nimmt ein riesiges Territorium in Europa und Asien ein. Rasputin (1981)
Alex,... ..has David persisted in his werewolf fantasies?Alex, hat David weiter diese Werwolf-Fantasien gehabt? An American Werewolf in London (1981)
But being oriental-born myself, like my brothers and my sister here, I su_ered from a natural incredulity.Doch da ich selbst in Asien geboren wurde, wie auch meine Brüder und Schwester hier... war ich von Natur aus ungläubig. Chariots of Fire (1981)
We can feel things watching us and following us and we dismiss them as fantasies.Wir können fühlen, wie wir von Dingen beobachtet und verfolgt werden, und trotzdem stempeln wir sie als Fantasien ab. Ghost Story (1981)
- Don't lay your fantasies out on me.Verschon mich mit deinen PhantasienThe Howling (1981)
Is it so hard having your fantasies come to life?Ist es so schlimm, wenn Fantasien wahr werden? Neighbors (1981)
Africa, Asia, the Middle East, South America...Afrika, Asien, der Nahe Osten, Südamerika... Nighthawks (1981)
Somewhere in Asia, I think.Irgendwo in Asien, glaube ich. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Good evening, it's my pleasure to introduce the guest of the evening, Dolly Bell, who after a long and successful tour of Asia, Africa and Europe, has decided to perform at home.Guten Abend, es ist mein Vergnügen den Gast vorstellen vom Abend, Dollyglocke, wer nach einer langen und erfolgreichen Tour von Asien, Afrika und Europa, hat beschlossen, zu Hause zu leisten. Do You Remember Dolly Bell? (1981)
From now on, only use it professionally and not for your personal delusions.Sie benutzen sie in Zukunft nur dazu, lhre Ermittlungen zu beschleunigen, XY-Ergebnisse ungelöst zu lassen, aber nicht um lhre persönlichen Fantasien zu befeuern! The Troops & Troop-ettes (1982)
I was 22 and a virgin... and was clasping in my arms at last... the goddess of my unending fantasies.Ich war 22 und Jungfrau und endlich hielt ich die Göttin meiner endlosen Fantasien im Arm. Sophie's Choice (1982)
Here, for a price, you can safely work out your fantasies of violence.Man kann hier gefahrlos gegen eine Gebühr Gewaltfantasien ausleben. Wrong Is Right (1982)
Curious how one's fantasies are fulfilled, eh?Schön, dass Fantasien wahr werden können. Steele in Circulation (1983)
Maybe it's time we started thinking about fulfilling some other fantasies.Vielleicht sollten wir endlich an andere Fantasien denken. Steele in Circulation (1983)
Yeah, you know what happens to some of those fantasies, don't you?Du weißt, was mit manchen dieser Fantasien passiert, oder? Service Above and Beyond (1983)
I used to have fantasies about secret agents.Ich hatte Fantasien von Geheimagenten. Service Above and Beyond (1983)
Remember what I said about fantasies?Was habe ich über Fantasien gesagt? Service Above and Beyond (1983)
Another time, Vincent being in India with a group, Philippe had come to Trouville.Und als Vincent mit einer Gruppe in Südostasien war, kam Philippe nach Trouville. My Other Husband (1983)
Listen, all that is just a nun's fantasy.Das sind doch Nonnenphantasien! Ihr seid verrückt! Dark Habits (1983)
Maybe you just imagined it.Sind das keine Phantasien von dir? Dark Habits (1983)
There are many of them all over Southeast Asia, looking for a guru, spiritual discipline, who knows what.Es gibt in ganz Südostasien viele davon, sie suchen einen Guru, geistige Disziplin, was weiß ich. Octopussy (1983)
I care enough, in fact, to give my viewers a... A harmless outlet for their fantasies and their frustrations.Für mich ist es wichtig, meinen Zuschauern ein harmloses Ventil für Fantasien und Frustrationen zu bieten. Videodrome (1983)
It was an οrgy. Sοme οf the things that went οn wοuld have exceeded yοur prοfessiοnal imaginatiοn.Es war eine Orgie, die Ihre kühnsten Fantasien übersteigen dürfte. Part 1 (1984)
You said that you wanted information from him. Did I? Icing on the cake, my dear.Sind wir mit ihm fertig, machen wir uns auf den Weg zu den Inseln, mit den Laserkomponenten, dem Auto und unseren privaten FantasienA Good Knight's Work (1984)
Mr. Steele, you think you might forego fantasyland... long enough to pursue our case?Mr. Steele, könnten Sie Ihre Fantasien ausblenden, um am Fall zu arbeiten? Let's Steele a Plot (1984)
- Cliff- Cliff Robertson and Geneviève Bujold... Columbia, 1 97 6. But this is my life, Laura.Und darin findet sie Stoff für ihre FantasienWoman of Steele (1984)
Nevertheless, the fight for Southeast Asia goes on.Dennoch geht der Kampf in Südostasien weiter. The Overlord (1984)
With this appearance, searching my innermost would I find the same emotions, the same fantasies?Mit diesem Aussehen, würde ich, meinen innersten Gedanken folgend, die gleichen Emotionen haben, die gleichen Fantasien finden? Emmanuelle IV (1984)
In front of this defenseless body, overwhelmed by sleep I let myself get carried away into fantasies.Vor diesem wehrlosen Körper, von Schlaf überwältigt, lasse ich mich von Fantasien forttragen. Emmanuelle IV (1984)
"Dear sir, my family and I are planning a touring vacation of Southeast Asia and anticipate two weeks in Cambodia touring the country."Sehr geehrte Herren, meine Familie und ich planen einen Urlaub in Südostasien und gehen davon aus, dass wir zwei Wochen durch Kambodscha touren werden. The Killing Fields (1984)
It's a phone book. No names, only numbers.Habe es gegen zwei Jahre bei der Südostasienliga eingetauscht. Brother's Keeper (1984)
There is nothing like her in all of Southeast Asia!In ganz Südostasien gibt es nichts Vergleichbares! Missing in Action (1984)
You want fantasy, let's go to my place.Willst du Phantasien, gehen wir zu mir. Moscow on the Hudson (1984)
The dark, murdering armies of Eurasia.Die finsteren, mörderischen Armeen von Eurasien1984 (1984)
(man) I confess to spreading the rumour on orders from Goldstein that the war is not really with Eurasia, but with Eastasia.(Mann) Ich gestehe, auf Goldsteins Befehl das Gerücht verbreitet zu haben, dass wir nicht gegen Eurasien, sondern gegen Ostasien Krieg führen. 1984 (1984)
Furthermore, I used my position of privilege within the Inner Party to pervert and betray the truth at all times and to suggest, wherever possible, that our traditional allies in Eastasia were, in fact, our deadly enemies...Des weiteren nutzte ich meine Position als Mitglied der Inneren Partei dazu, bei jeder Gelegenheit die Wahrheit zu verfälschen und die Lüge zu verbreiten, dass unsere traditionellen Verbündeten Ostasien unsere Feinde seien. 1984 (1984)
I exploited my position at the Ministry of Peace to mislead our allies in Eastasia, and also to corrupt youth by means of seditious literature and drugs.Als Angestellter des Minipax täuschte ich unsere Verbündeten in Ostasien und korrumpierte die Jugend durch subversive Literatur und Drogen. 1984 (1984)
I am authorised to say that the war against Eurasia is within measurable distance of its end.Ich bin befugt zu melden, dass der Krieg gegen Eurasien sich einem vorhersehbaren Abschluss nähert. 1984 (1984)
Oceania is at war with Eastasia.Ozeanien führt Krieg gegen Ostasien1984 (1984)
Oceania has always been at war with Eastasia.Ozeanien führt schon immer Krieg gegen Ostasien1984 (1984)
Eurasia is our ally.Eurasien ist unser Verbündeter. 1984 (1984)
Our eternal allies in Eurasia are turning against us.Unsere ewiger Verbündeter Eurasien wendet sich gegen uns. 1984 (1984)
"lts object is not victory over Eurasia or Eastasia, but to keep the very structure of society intact. ""Sein Ziel ist nicht der Sieg gegen Eurasien oder Ostasien, sondern die Erhaltung der bestehenden Gesellschaftsstruktur." 1984 (1984)
Eastasia.Ostasien1984 (1984)
Oceania is at war with Eastasia.Ozeanien führt Krieg gegen Ostasien1984 (1984)
Eastasia?Ostasien1984 (1984)

German-Thai: Longdo Dictionary
Asien(uniq) |das, ส่วนใหญ่ใช้โดยไม่มี Artikel| ทวีปเอเซีย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gymnasium {n} | Gymnasien {pl}secondary school; grammar school [Br.] | secondary schools; grammar schools [Add to Longdo]
Asien {n}Asia [Add to Longdo]
Kleinasien {n}Asia Minor [Add to Longdo]
Eurasien {n}Eurasia [Add to Longdo]
ChakasienKhakassia [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あ, a] UNTERGEORDNET, UNTER-, NEBEN-;, ASIEN [Add to Longdo]
東アジア[ひがしあじあ, higashiajia] Ostasien [Add to Longdo]
東亜[とうあ, toua] Ostasien [Add to Longdo]
東南アジア[とうなんアジア, tounan ajia] Suedostasien [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  Asien
   Asia

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Asien /aːziːən/ 
   Asia

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

  Asien
   Asia

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top