ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

asien

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asien-, *asien*
Possible hiragana form: あしえん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา asien มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *asien*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Aleutians to Australia... From Tarawa to India, covering tens of thousands of kilometers.Wir haben viele Kilometer zurückgelegt vom Norden bis in den Süden, vom Zenralpazifik bis nach Süd-Ost-AsienThe Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Not a very good start to your reformSchluss mit den PhantasienCarry On Constable (1960)
Conqueror of Southern Asia and all the lands across the sea.Unumschränkter Herrscher über Asien und alle Länder jenseits des Meeres. Esther and the King (1960)
I will not let your sickened fancies destroy Madeline's life!Ich lasse nicht zu, dass Ihre kranken Fantasien Madelines Leben ruinieren! House of Usher (1960)
I am certain of it!Genug der PhantasienBlack Sunday (1960)
One in Spain and the other in Asia.einen in Spanien und den anderen in AsienSpartacus (1960)
The whole of Asia is descending upon us.Ganz Asien fällt diesmal über uns her. The 300 Spartans (1962)
To stand against the whole of Asia.Gegen die Macht von ganz AsienThe 300 Spartans (1962)
I am content with imaginations.Ich begnüge mich mit FantasienThe Devil and the Ten Commandments (1962)
The northern branch skirts Asia... and merges with the cold Oyashio Current.Der nördliche Ausläufer führt an Asien vorbei und trifft dort auf den kalten Oyashia-Strom. King Kong vs. Godzilla (1962)
I'm leaving your pleasant country, and in three months or six, I'll be sent to Africa or Asia, only to meet you again, old friend.Ich verlasse Ihr schönes Land, und in 3 oder 6 Monaten verschlägt es mich nach Afrika oder Asien, wo ich Sie wiedersehe, werter Freund. The Eye of the Monocle (1962)
Seaman Ensault, we shall repaint Asia! in a warm color.Matrose Esnault, wir streichen Asien in einer zarten Farbe. A Monkey in Winter (1962)
These monkeys I've seen in Asia.An diese Affen in Asien, die sich bei Kälteeinbruch verlaufen haben. A Monkey in Winter (1962)
Paul radin, a dealer in fantasy who sits in the rubble of his own making and imagines that he's the last man on earth, doomed to a perdition of unutterable loneliness because a practical joke has turned into a nightmare.Mr. Paul Radin, ein Händler von Fantasien, sitzt nun in den Trümmern seines Schaffens und denkt, er sei der letzte Mensch auf Erden. Verloren in einer Verdammnis von unbeschreiblicher Einsamkeit, denn ein harmloser Streich hat sich in einen Albtraum verwandelt. One More Pallbearer (1962)
But only after more than two years and many wars in Africa and Asia Minor was Caesar able to cross over to Italy and come home at last to celebrate his triumphs and see to his affairs.Doch erst nach mehr als zwei Jahren... und vielen Kriegen in Afrika und Kleinasien... gelangte Cäsar die Überfahrt nach Italien und die Heimkehr... um seine Triumphe zu feiern und nach seinen Angelegenheiten zu sehen. Cleopatra (1963)
Even if it's only of a tree in Asia Minor.Und wenn es nur über einen Baum in Kleinasien ist. Cleopatra (1963)
We should be taking on all of Asia.Wir sollten ganz Asien erobern. Cleopatra (1963)
You are skirting the coast of Asia...Sie umfahren die Küsten von Asien... L'Immortelle (1963)
From Asia Minor.Wir holen sie aus KleinasienThe Servant (1963)
It's far away in Asia.Es ist weit weg, in AsienShock Corridor (1963)
He's disgustingly delirious.Phantasien ekelhaft. Carry On Jack (1964)
Innocent fancies can become fixed delusions.Harmlose Fantasien werden dann zu festen Wahnvorstellungen. Hush...Hush, Sweet Charlotte (1964)
Strutt may be throbbing away with vengeful fantasies, but the fact is he's a businessman, he's in the business of doing business.Strutt mag Rachefantasien haben, aber sein Geschäft ist, Geschäfte zu machen. Marnie (1964)
You have followed a star from Asia to the centre of the world?Ihr seid einem Stern von Asien bis zur Mitte der Welt gefolgt? The Greatest Story Ever Told (1965)
He withdrew into a private world of fantasy.Gedank enverloren gab er sich seinen Fantasien hin. Lord Jim (1965)
Yes, well, what a waste to risk so much on the drunken fantasies of the idiot Cornelius.Nun ja, was für ein Aufwand... so viel für die betrunkenen Fantasien dieses Idioten Cornelius zu riskieren. Lord Jim (1965)
With the mind of a child, you learn to differentiate between mental fantasies which are normal and those which are abnormal.Bei Kindern muss man zwischen normalen und abnormalen Fantasien unterscheiden. The Nanny (1965)
This cruise to the Orient will open his horizons.Diese Asien-Kreuzfahrt wird seinen Horizont erweitern. Up to His Ears (1965)
I think I'll have to take him to a good psychiatrist... and see if he can't get to the bottom of these weird fantasies.Ich muss ihn mal zu einem Psychiater bringen und sehen ob er den Grund dieser wirren Fantasien herausfinden kann. Yes, Galen, There Is a Herman (1965)
Tigers are found only in Asia.Tiger findet man in AsienDaktari's Last Hunt (1966)
I do it because I believe in the United Nations and Southeast Asia and...Ich glaube an die Vereinten Nationen und Südost-Asien und... Harper (1966)
Then maybe I'll go to India or Asia.Dann gehe ich vielleicht noch nach Indien, Asien oder so. Young Törless (1966)
If you woke me up for another one of your wild goose chases-Wenn das wieder eine Ihrer wilden Phantasien ist... My Master, the Magician (1966)
These ravings about tearing out children's hearts, that's Elena screaming for help.Die Fantasien über Kinder, denen die Herzen herausgerissen werden, da schreit Elena um Hilfe. Elena (1966)
He's done incredible work in Asia and some awful place in Africa.Er hat in Asien und Afrika Unglaubliches geleistet. Guess Who's Coming to Dinner (1967)
So goes the legend Shiragi was in southern Korea From the third to fifth centuryVom dritten bis fünften Jahrhundert beherrschte das Berittene Volk aus Nordostasien die Mandschurei, die Mongolei und China. Sing a Song of Sex (1967)
Maybe... Maybe these fantasies about Josef Gort would be of some value after all.Vielleicht... vielleicht haben diese Fantasien über Josef Gort doch einen gewissen Wert. Shock (1967)
From 1992 through 1996, absolute ruler of more than a quarter of your world, from Asia through the Middle East.Von 1992 bis 1996 Alleinherrscher von mehr als einem Viertel der Erde. - Von Asien bis zum Nahen Osten. Space Seed (1967)
Didn't sell me on the idea that we should be involved in Southeast Asia.Dass es richtig ist, wenn wir uns in Südostasien einmischen. The Green Berets (1968)
You ever been to Southeast Asia?Waren Sie denn schon mal in SüdostasienThe Green Berets (1968)
Asia.AsienIce Station Zebra (1968)
What...? Your company exports weapons. Won't you be in trouble if peace comes to Southeast Asia?Sehen sie mal, ihre Firma stellt Waffen her und sie verdienen bestimmt nicht schlecht am Krieg in Südost AsienGoke, Body Snatcher from Hell (1968)
You and your fantasies.Du und deine FantasienAce High (1968)
In our press, the news is still of American imperialism in Southeast Asia.Die berichtet über den amerikanischen Imperialismus in SüdostasienThe Play (1968)
Bones, do you remember the 20th-century brush wars on the Asian continent?Erinnern Sie sich an die Buschkriege im 20. Jahrhundert in AsienA Private Little War (1968)
There will be an important assassination today, an equally dangerous government coup in Asia. And this could be highly critical. The launching of an orbital nuclear warhead platform by the United States, countering a similar launch by other powers.Heute wird es ein Attentat geben, einen gefährlichen Coup in Asien und in den USA den Abschuss einer Rakete mit orbitalem Atomsprengkopf, als Reaktion auf eine ähnliche Aktion von anderen. Assignment: Earth (1968)
That's crap and you're crazy.Wie bitte? Das sind Fantasien eines Irren. Blind Beast (1969)
Tigers live in Asia, not Africa.Tiger leben in Asien, nicht in Afrika. A Tiger's Tale (1969)
Mother Nature thought they would like Asia better.Sie dachte, es gefällt den Tigern in Asien am besten. A Tiger's Tale (1969)
Well... If tigers like Asia, why don't--Aber wenn es den Tigern in Asien... A Tiger's Tale (1969)

German-Thai: Longdo Dictionary
Asien(uniq) |das, ส่วนใหญ่ใช้โดยไม่มี Artikel| ทวีปเอเซีย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gymnasium {n} | Gymnasien {pl}secondary school; grammar school [Br.] | secondary schools; grammar schools [Add to Longdo]
Asien {n}Asia [Add to Longdo]
Kleinasien {n}Asia Minor [Add to Longdo]
Eurasien {n}Eurasia [Add to Longdo]
ChakasienKhakassia [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あ, a] UNTERGEORDNET, UNTER-, NEBEN-;, ASIEN [Add to Longdo]
東アジア[ひがしあじあ, higashiajia] Ostasien [Add to Longdo]
東亜[とうあ, toua] Ostasien [Add to Longdo]
東南アジア[とうなんアジア, tounan ajia] Suedostasien [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  Asien
   Asia

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Asien /aːziːən/ 
   Asia

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

  Asien
   Asia

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top