Search result for

arterien

(57 entries)
(1.7531 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arterien-, *arterien*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา arterien มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *arterien*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think he's got hardening of the arteries.Er hat bestimmt eine Arterienverkalkung. The Remembrance (1980)
I think he's got hardening of the arteries.Er hat bestimmt eine Arterienverkalkung. The Remembrance (1980)
Something we've been fooling around with. Two microscopic capsules lodged in your arteries.Wir verankerten zwei winzige Kapseln in Ihren ArterienEscape from New York (1981)
big enough to - open up both your arteries.Aber immer noch stark genug - um Ihre Arterien zu öffnen. Escape from New York (1981)
The arteries to the pump are shot.Die Arterien zur Pumpe sind im Eimer. True Confessions (1981)
The arteries to the pump are shot.Die Arterien zur Pumpe sind im Eimer. True Confessions (1981)
- Yeah, that's the one. Air bubbles injected into the arteries.Er injizierte seinen Opfern Luft in die ArterienThe Enemy Within (1986)
Good for ladies' stockings and clogging the arteries of a kind old man.Geeignet für Damenstrümpfe, und um... die Arterien eines älteren Herren zu blockieren. The Enemy Within (1986)
He lost a lung, some arteries.Verlor einen Lungenflügel und ArterienThe Triumvirate (1986)
Sometimes, if it's a firing squad, they miss all the major arteries.Manchmal verfehlt das Schießkommando die wichtigsten ArterienRuthless People (1986)
- Tearing of the meningeal artery.- Meningealarterienriss. Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
This country was not built on hardened arteries.Dieses Land ist kein Produkt verhärteter ArterienA Night to Remember (1987)
"Arterial blockage, brain malfunction, rapid and sudden muscle deterioration..."Arterienverstopfung, Gehirnschäden, schneller Muskelzerfall. Kill Zone (1988)
Mrs. Petrakis, I'm going to clean all of the baklava out of your arteries.Ich hol nur die Baklava aus Ihren ArterienMemories of Me (1988)
Why don't you shove it directly into your artery?Spritz dir doch gleich Fett in die ArterienMemories of Me (1988)
No sign of arterial occlusion.Keine Anzeichen von Arterienverkalkung. The Vengeance Factor (1989)
You hear my arteries hardening?Hörst du, wie meine Arterien am verkalken sind? DeepStar Six (1989)
Artery router.- Arterienfräse... The Rescuers Down Under (1990)
No vital organs pierced, no major arteries.Keine lebenswichtigen Organe oder Arterien getroffen. Suddenly Human (1990)
I know, don't tell me, it's hard on the arteries.Ich weiß, schadet den ArterienEpisode #1.2 (1990)
So... With cholesterol deposits in the arteries... That's a no butter for Sam.Bei Cholesterinablagerungen in den Arterien, auf keinen Fall Butter für Sam. Once Around (1991)
Do you think now you could dash over to the first-aid aisle see if you could find me an artery clip?Könntest du bitte zu dem Gang mit den Erste-Hilfe-Sachen gehen... und mir eine Arterienklemme besorgen? You Better Shop Around: Part 2 (1991)
Arteries.ArterienJill's Birthday (1992)
Fixing the arteries as they come out of the heart.Ich flicke HerzarterienThe Fugitive (1993)
Drug of the future, boys. Clean out those arteries and put us out of business.Medikament der Zukunft, reinigt Arterien, macht uns arbeitslos. The Fugitive (1993)
- You clog their arteries... with whipped cream, chocolate mousse, butter.- Wie? - Man verstopft die Arterien... mit Schlagsahne, Schokoladenmousse und Butter. Manhattan Murder Mystery (1993)
"Cause of death - arterial haemorrhage." Four out of six litres of blood down the tub.- Arterienblutung." Vier von sechs Litern Blut... ..sind ausgelaufen. Shadows (1993)
I don't want you to clog up your arteries and keel over at the table.Ich will nicht, dass deine Arterien verstopfen und du die Schraube machst. Natural Born Killers (1994)
I can feel my arteries hardening just being in the same room with it.Ich brauche es nur anzuschauen und meine Arterien verstopfen. A Distant Star (1994)
Centauri don't have arteries in their wrists.Centauri haben keine Arterien im puls. Midnight on the Firing Line (1994)
Not near a major artery or organ.Arterien und Organe waren heil. Genesis (1994)
You could have arterial ruptures, permanent brain damage.Du könntest Arterienprobleme oder dauerhafte Hirnschäden davontragen. And the Answer Is... (1995)
Unfortunately, this has caused some kind of selective vasoconstriction of your arteries.Das verursachte eine Verengung Ihrer ArterienLife Support (1995)
You need to run a basilar arterial scan.Sie müssen einen Scan der Basilararterien durchführen. Visionary (1995)
I didn't realise it had damaged the basilar arteries in your brain stem.Ich merkte nicht, dass sie die Basilararterien beschädigt hatte. Visionary (1995)
When you return to the past, tell me to perform a basilar arterial scan.Verlangen Sie in der Vergangenheit einen Scan der Basilararterien von mir. Visionary (1995)
100-proof artery choker.100-prozentiger Arterienstopfer. Escape from L.A. (1996)
They look like heart attacks but when they slice these people open... their arteries are just clean as a whistle.Sie sehen wie Herzversagen aus, aber wenn man sie aufmacht, sind ihre Arterien blitzblank. The Frighteners (1996)
The heart imploded, the arteries burst... and all because Nina Kulagina wanted the animal dead.Das Herz implodierte, die Arterien platzten und das alles nur, weil Nina Kulagina den Tod des Tieres wollte. The Frighteners (1996)
Arteries choked until they burst.Von verstopften Arterien, bis sie platzen. The Frighteners (1996)
This explains, of course, the cerebral arteries.Das erklärt natürlich die zerebralen ArterienMars Attacks! (1996)
You know what that's doing to your arteries.Sie wissen, was Sie Ihren Arterien antun. Pusher (1996)
Waxy yellow chunks of plaque are tumbling through your bloodstream ,__. _.sticking like glue to your arterial walls,...Dicke gelbe Fettbrocken schwimmen durch Ihren Kreislauf,... ..heften sich an die Wände Ihrer Arterien,... Pusher (1996)
Straining too forcefully is very common causation for bursting a brain aneurysm.Große Anstrengung ist häufig die Ursache für das Platzen von Arterien im Gehirn. War of the Coprophages (1996)
Mm-hmm. With my arteries, you gotta watch out for cholesterol.Bei meinen Arterien muss ich aufs Cholesterin achten. Deconstructing Harry (1997)
Catarina, observe the construction-- like the veins and arteries of a great animal.Achten Sie auf den Bau. Wie die Venen und Arterien eines Tieres. Concerning Flight (1997)
Her arterial pathways are rupturing.Ihre Arterien brechen. Scientific Method (1997)
There are no vital organs or arteries.Da sind keine Organe oder ArterienRonin (1998)
There's arterial blockage.Kranzarterien-Thrombose. Rasen (1998)
They burst arteries, have strokes, black out.Dann platzen Arterien, Herz und Bewusstsein setzen aus. The Corps Is Mother, the Corps Is Father (1998)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arterie {f}; Hauptader {f}; Schlagader {f} [anat.] | Arterien {pl} | eine Hauptader betreffendartery | arteries | arterial [Add to Longdo]
arterienverkalkendarteriosclerotic [Add to Longdo]
Arterienverkalkung {f}; Arteriosklerose {f} [med.]arteriosclerosis [Add to Longdo]
Stent {m}; endoluminale Gefäßprothese {f}; Lumenspirale {f} (für Arterien) [med.]stent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Arterien [arteːriːən] (n) , pl.
     arteries
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top