Search result for

accounts

(69 entries)
(0.0468 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accounts-, *accounts*, account
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accounts, committee onคณะกรรมาธิการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accounts currentบัญชีเดินสะพัด [TU Subject Heading]
Accounts payableบัญชีเจ้าหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Accounts receivableบัญชีลูกหนี้ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cash--direct deposit into one of my offshore accounts.เงิน โอนเข้ามาในบัญชีเรียบร้อย Chuck in Real Life (2008)
But bank accounts don't lie.แต่บัญชีธนาคารโกหกไม่ได้ Adverse Events (2008)
Accounts have to be balanced records kept.บัญชีต้องตรงกับรายงานที่บันทึกไว้ The Bank Job (2008)
Now, make fake accounts for half a dozen of the brothers and start transferring money to them from Sadiki's fake receiver account.เดี๋ยวทำบัญชีธนาคารปลอม ให้พวกภราดรห่านั่นซักครึ่งโหล แล้วโอนเงินให้พวกมัน จากบัญชีของซาดิกิ Body of Lies (2008)
You know, open a few off-shore accounts...เปิดบัญชีข้ามประเทศ 24: Redemption (2008)
We traced money through several of his bank accounts around the world That's pretty thin.และตามแกะรอยบัญชีธนาคารของเค้าไปทั่วโลก Quantum of Solace (2008)
Don't worry. I'll bump through some hacked accounts, so they can't trace us.ไม่ต้องห่วง ผู้จะเข้าผ่านบ้ญชีคนอื่น พวกนั้นจะได้ตามเราไม่เจอ WarGames: The Dead Code (2008)
I gather that not all of the blue-chip accounts came through.ผมไม่คิดว่าพวกบริษัทชั้นนำทั้งหมด จะมาหรอก Frost/Nixon (2008)
I don't know the number to my savings account, because believe it or not, I don't spend my entire day sitting around trying to memorize the fucking numbers to my fucking bank accounts!บัญชีคืออะไรเพราะว่า คุณเชื่อหรือเปล่า ผมไม่ได้มีเวลาว่างทั้งวัน จะมานั่งท่องจำตัวเลขบ้าบอ ของบัญชีบ้าบอของผมโว้ย Burn After Reading (2008)
No spring escapes the demands of agriculture, which accounts for 70% of humanity's water consumption.ไม่มีน้ำสักหยดที่หลุดรอดการเกษตรไปได้ ซึ่งเป็นปริมาณ 70% ของการบริโภคน้ำของมนุษย์ Home (2009)
In addition, your father's bank accounts have been frozen, pending further investigation.ตอนนี้... บัญชีธนาคารของพ่อเธอ Nก็เลยถูกอายัดไปด้วย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนภายภาคหน้า Gamer (2009)
Credit cards, bank accounts.มันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอก Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accountsA dry spell accounts for the poor crop.
accountsAn average American child, by all accounts, falls in love with TV.
accountsA study shows lung cancer accounts for 17% of women's cancer deaths.
accountsBy all accounts, he is not a man to be trusted.
accountsBy all accounts, it is truth.
accountsDieting accounts for more than one million deaths.
accountsHe has managed to secure several accounts.
accountsHe wished to keep the bank accounts separate for tax purposes.
accountsIdleness often accounts for poverty.
accountsIt accounts for the fact.
accountsKeep accounts.
accountsLet me go over the accounts again.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีเชื่อ [n. exp.] (banchī cheūa) EN: charge account ; accounts payable   
บัญชีเจ้าหนี้[n. exp.] (banchī jaonī) EN: accounts payable   
บัญชีลูกค้า[n. exp.] (banchī lūkkhā) EN: customers' accounts   
บัญชีลูกหนี้[n. exp.] (banchī lūknī) EN: accounts receivable   
เก็บเงิน[X] (kep ngoen) EN: collect money ; work out accounts ; do accounts   FR: encaisser ; collecter
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ[n. exp.] (khā pheūa nī songsai ja sūn) EN: allowance for doubtful accounts   
คิดบัญชี[v. exp.] (khit banchī) EN: calculate ; count ; reckon ; work out accounts ; do accounts   FR: calculer ; compter
คิดเงิน[v. exp.] (khit ngoen) EN: calculate ; count ; reckon ; work out accounts ; do accounts   FR: faire l'addition ; faire la note
เคลียร์บัญชี[v. exp.] (khlīa banchī) EN: clear accounts ; settle an account   
ลงบัญชี[v. exp.] (long banchī) EN: harge it to one's account ; put it to one's account ; keep the accounts   FR: créditer un compte

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOUNTS    AH0 K AW1 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accounts    (v) (@1 k au1 n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außenstände {pl}accounts receivable [Add to Longdo]
Buchhalter {m}accounts clerk [Add to Longdo]
Buchhaltung {f}accounts department [Add to Longdo]
Buchhaltungsabschluss {m}accounts closing [Add to Longdo]
Debitorenauswertung {f}accounts receivable analysis [Add to Longdo]
Debitorenbereich {m}accounts receivable area [Add to Longdo]
Debitorenbuchung {f}accounts receivable entry [Add to Longdo]
Debitorenkartei {f}; Debitorendatei {f}accounts receivable file [Add to Longdo]
Debitorenkonto {n}accounts receivable account [Add to Longdo]
Debitorenkredit {m}accounts receivable loan [Add to Longdo]
Debitorennummer {f}accounts receivable number [Add to Longdo]
Debitorenstamm {m}accounts receivable master [Add to Longdo]
Debitorenteil {m}accounts receivable section [Add to Longdo]
Debitorenwagnis {f}; Vertriebswagnis {f}accounts receivable risk [Add to Longdo]
Forderungen aus Lieferungen und Leistungenaccounts receivable trade [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティベート[, akuteibe-to] (n) {comp} activation (e.g. of network accounts, etc.) [Add to Longdo]
会計課[かいけいか, kaikeika] (n) accounts (accounting) section [Add to Longdo]
玉整理[ぎょくせいり, gyokuseiri] (n) liquidation of speculative accounts [Add to Longdo]
決算[けっさん, kessan] (n,adj-no) balance sheet; settlement of accounts; reporting (of accounts); (P) [Add to Longdo]
検算;験算[けんざん, kenzan] (n,vs) verification of accounts; checking figures; arithmetic check [Add to Longdo]
口数[こうすう, kousuu] (n) (1) number of words a person speaks; (2) number of dependents (words, shares, accounts); (P) [Add to Longdo]
仕切り[しきり, shikiri] (n) (1) partition; division; boundary; compartment; (2) settlement of accounts; (3) preliminary warm-up ritual (sumo); toeing the mark; (P) [Add to Longdo]
仕切り書;仕切書[しきりしょ, shikirisho] (n) (See 送り状) consolidated monthly invoice; itemized invoice; itemised invoice; statement of accounts [Add to Longdo]
仕切る[しきる, shikiru] (v5r,vt) (1) to partition; to divide; to mark off; to itemize; (2) to direct; to take control; to manage; to take responsibility; (3) to settle accounts; (4) to toe the mark [Add to Longdo]
仕訳表[しわけひょう, shiwakehyou] (n) journal (accounts) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
应付帐款[yīng fù zhàng kuǎn, ㄈㄨˋ ㄓㄤˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] accounts payable [Add to Longdo]
应收帐款[yīng shōu zhàng kuǎn, ㄕㄡ ㄓㄤˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] accounts receivable [Add to Longdo]
据闻[jù wén, ㄐㄩˋ ㄨㄣˊ, / ] accounts; one's understanding [Add to Longdo]
烂账[làn zhàng, ㄌㄢˋ ㄓㄤˋ, / ] accounts in a rotten state [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top