ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aachen

AA1 K AH0 N   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aachen-, *aachen*
Possible hiragana form: ああちぇん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aachen(อ่า' เค็น) n. ชื่อเมืองในเยอรมันตะวันตก Z a city in W West Germany)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nomahkaar, kaamon aachen? That's very sweet, Christina.เป็นไงบ้าง คริสติน่า VS. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเค่น[TM] (Ākhēn) EN: Aachen   FR: Aix-la-Chapelle

CMU English Pronouncing Dictionary
AACHEN    AA1 K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Aachen    (n) ˈaːkən (aa1 k @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚琛[Yà chēn, ㄧㄚˋ ㄔㄣ, / ] Aachen (city in Germany), #63,385 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aachen (Stadt in Deutschland)Aachen (city in Germany) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Aachen
   n 1: a city in western Germany near the Dutch and Belgian
      borders; formerly it was Charlemagne's northern capital
      [syn: {Aachen}, {Aken}, {Aix-la-Chapelle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top