ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Your ( Y AO1 R) father's ( F AA1 DH ER0 Z) health ( HH EH1 L TH) insurance ( IH2 N SH UH1 R AH0 N S) premium ( P R IY1 M IY0 AH0 M),

graduate school ( G R AE1 JH AH0 W AH0 T S K UW1 L) loans ( L OW1 N Z),

but ( B AH1 T) you ( Y UW1) decided ( D IH2 S AY1 D IH0 D) to ( T UW1) take ( T EY1 K) your ( Y AO1 R) mates ( M EY1 T S) out ( AW1 T) on ( AA1 N) the ( DH AH0) town ( T AW1 N),

living ( L IH1 V IH0 NG) it ( IH1 T) large ( L AA1 R JH).

 


  

 
Your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
father's
 • /F AA1 DH ER0 Z/ [CMU]
health
 • สภาพร่างกาย: สุขภาพ [Lex2]
 • (เฮลธฺ) n. สุขภาพ,การอวยพรให้สุขสบาย,ความแข็งแรง,กำลังวังชา [Hope]
 • (n) สุขภาพ,ร่างกาย,ความสมบูรณ์,ความแข็งแรง,กำลังวังชา [Nontri]
 • /HH EH1 L TH/ [CMU]
 • (n) /h'ɛlth/ [OALD]
insurance
 • การประกัน: การประกันภัย [Lex2]
 • (อินชัว'เรินซฺ) n. การประกัน,การประกันภัย,กรมธรรม์,จำนวนเงินที่ประกัน,เบี้ยประกัน ###S. guarnatee,assurance [Hope]
 • (n) การประกัน,การค้ำประกัน,เบี้ยประกัน,กรมธรรม์ [Nontri]
 • /IH2 N SH UH1 R AH0 N S/ [CMU]
 • (n) /'ɪnʃ'uəʳrəns/ [OALD]
premium
 • เบี้ยประกัน[Lex2]
 • ค่าบริการเพิ่มเติม[Lex2]
 • รางวัล[Lex2]
 • ที่มีคุณภาพสูง[Lex2]
 • (พรี'เมียม) n. เบี้ยประกันภัย,ค่าธรรมเนียมนายหน้า,เงินแถม,เงินพิเศษ,เงินรางวัล,ค่าบริการ,เงินค่าจ้าง -Phr. (at a premium ในราคาที่สูงผิดปกติเป็นที่ต้องการ) ###S. reward,bonus, [Hope]
 • (n) เงินค่าธรรมเนียม,เงินประกันภัย,เงินรางวัล,ค่าจ้าง [Nontri]
 • /P R IY1 M IY0 AH0 M/ [CMU]
 • (n) /pr'iːmɪəʳm/ [OALD]
graduate school
 • บัณฑิตวิทยาลัย[Lex2]
loans
 • /L OW1 N Z/ [CMU]
 • (v) /l'ɒunz/ [OALD]
  [loan]
 • การให้ยืม[Lex2]
 • เงินกู้: เงินที่ให้กู้ [Lex2]
 • ให้กู้: ให้ยืม [Lex2]
 • ให้กู้ (เงิน, สิ่งของ): ให้ยืม [Lex2]
 • (โลน) n. การให้ยืม,การให้กู้,สิ่งที่ให้ยืม,เงินที่ให้กู้. vt.,vi. ให้ยืม,ให้กู้ ###S. credit [Hope]
 • (n) การให้ยืม,ของที่ให้ยืม,เงินกู้,การให้กู้ [Nontri]
 • (vt) ให้ยืม,ให้กู้,ให้กู้ยืม [Nontri]
 • /L OW1 N/ [CMU]
 • (v) /l'ɒun/ [OALD]
but
 • แต่: หากว่า, แต่ทว่า [Lex2]
 • ยกเว้น: เว้นแต่, นอกจาก [Lex2]
 • เป็นแต่เพียง: เพียงแต่ [Lex2]
 • (บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก [Hope]
 • (adv) เท่านั้น,เพียงแต่ [Nontri]
 • (con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่ [Nontri]
 • (pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก [Nontri]
 • /B AH1 T/ [CMU]
 • (a) /bʌt/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
decided
 • เห็นชัด: เข้าใจง่าย, เด่นชัด, เด็ดขาด [Lex2]
 • (ดิไซ'ดิด) adj. เด็ดขาด,แน่นอน,ตัดสินใจแล้ว ###SW. ness n. [Hope]
 • (adj) เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,เด็ดขาด,แน่นอน,ไม่มีปัญหา,ไม่เป็นอื่น [Nontri]
 • /D IH2 S AY1 D IH0 D/ [CMU]
 • (v) /d'ɪs'aɪdɪd/ [OALD]
  [decide]
 • ตัดสินใจ: ตกลงใจ, ชี้ขาด [Lex2]
 • (ดิไซดฺ') vt. ตกลงใจ,ตัดสินใจ,ตัดสิน,ชี้ขาด vi. ตัดสิน,ชี้ขาด ###S. determine ###A. waver [Hope]
 • (vi,vt) ตัดสินใจ,ชี้ขาด,ตกลงใจ [Nontri]
 • /D IH2 S AY1 D/ [CMU]
 • (v) /d'ɪs'aɪd/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
take
 • เอาไป: เอา [Lex2]
 • ยึด: เอาไปโดยใช้กำลัง [Lex2]
 • ควบคุมตัว[Lex2]
 • ถือ: จับ [Lex2]
 • ชนะ: พิชิต [Lex2]
 • เลือก: ซื้อ, เช่า [Lex2]
 • นำมา: ได้มา, ได้ [Lex2]
 • พาไป: นำไป [Lex2]
 • ทาน: กิน, ดื่ม, ดูด, รับประทาน [Lex2]
 • เข้าใจ: ตีความ [Lex2]
 • ใช้: ใช้เวลา [Lex2]
 • ยอมรับ: อนุมัติ [Lex2]
 • เรียน: เรียนรู้ [Lex2]
 • เดินทางโดย: โดยสารด้วย [Lex2]
 • ทำ: ปฏิบัติ, จัดการ [Lex2]
 • ได้รับ (ตำแหน่ง): ประสบความสำเร็จ, ทำงานสำเร็จ [Lex2]
 • วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ: วัดอุณหภูมิ [Lex2]
 • จดบันทึก: จด [Lex2]
 • ถ่ายหนัง: ถ่ายภาพ [Lex2]
 • ขึ้นรถ: ลงเรือ [Lex2]
 • คัดลอก[Lex2]
 • ต้องการ[Lex2]
 • เจ็บป่วย[Lex2]
 • โกง[Lex2]
 • ร่วมประเวณี[Lex2]
 • การถ่ายภาพยนตร์ในแต่ละครั้ง: ช่วงตอนของละคร [Lex2]
 • (เทค) {took,taken,taking,takes} vt.,vi.,n. (การ) เอา,เอามา,หยิบ,จับ,ยึด,นำ,ได้,ได้มา,พา,จัด,ใช้,จด,มีผล,ครอบครอง,อุทิศตัว,ไป,ไปยัง,กลายเป็น,สิ่งที่ถูกเอาไป (ทำไป,หยิบไป) ###SW. takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. (take after คล้าย) - [Hope]
 • (vt) จับ,กิน,หยิบ,เอา,ดื่ม,นึก,ได้รับ,ทำให้หลงใหล [Nontri]
 • /T EY1 K/ [CMU]
 • (v) /t'ɛɪk/ [OALD]
mates
 • /M EY1 T S/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪts/ [OALD]
  [mate]
 • ผู้ช่วยผู้บังคับการเรือ[Lex2]
 • คู่สมรส: คู่ครอง, สามีภรรยา, คู่แต่งงาน [Lex2]
 • ผู้ช่วย[Lex2]
 • ส่วนหนึ่งในจำนวนคู่: อันหนึ่งในจำนวนคู่ [Lex2]
 • คู่ผสมพันธุ์ (สัตว์)[Lex2]
 • เพื่อน: เกลอ, เพื่อนร่วมทีม [Lex2]
 • จับคู่ผสมพันธุ์[Lex2]
 • จับคู่กัน: เป็นเพื่อน, คบหากัน [Lex2]
 • แต่งงาน (คำไม่เป็นทางการ): สมรส [Lex2]
 • เชื่อมต่อกัน: เชื่อม [Lex2]
 • (หมากรุก) การรุกจนแต้ม: การรุกฆาต [Lex2]
 • รุก (หมากรุก)[Lex2]
 • คำอุทานเมื่อมีการรุกจนแต้ม (หมากรุก)[Lex2]
 • คำเรียกแทนคนแปลกหน้า: คำเรียกแทนคนที่ไม่รู้จักชื่อ [Lex2]
 • (เมท) n. เพื่อน,สามีหรือภรรยา,เพื่อนร่วม (สำนัก,โรงเรียน,บ้านหรืออื่น ๆ) ,หนึ่งในสัตว์ตัวผู้ตัวเมียคู่หนึ่ง,ผู้ช่วยจ่านายสิบทหารเรือ,ผู้ช่วยนายเรือ. v. ร่วม,ร่วมคู่,แต่งงาน,สมรส,ผสมพันธุ์,เป็นเพื่อน ###SW. mateship n. [Hope]
 • (n) คู่ทุกข์คู่ยาก,เพื่อน,ต้นหน,ผู้ช่วยนายเรือ [Nontri]
 • (vt) เป็นคู่ทุกข์คู่ยาก,แต่งงาน,สมรส [Nontri]
 • /M EY1 T/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪt/ [OALD]
out
 • ข้างนอก: ภายนอก [Lex2]
 • นอก: ภายนอก, ข้างนอก [Lex2]
 • ออก: เกิน, ข้าม [Lex2]
 • (เอาทฺ) adv.,adj. ออกไป,ออก,ข้างนอก,ออกหมด,หมด,หมดสิ้น,ห่างไกลกัน,พ้น,พ้นสมัย,ขาด,ผิด,ขาด,ตก,สลบไป,หมดสติ -Phr. (all out เต็มที่,พยายามเต็มที่) -Phr. (out from under ออกจากสภาวะที่ลำบาก) n. ภายนอก,ส่วนไม่ดี prep. ไปข้างนอก,...ไปตาม. interj. ไปให้พ้น!,ออกไป [Hope]
 • (adv) ออกไป,ข้างนอก,พันสมัย,ดับ(ไฟ),หมดสิ้น [Nontri]
 • /AW1 T/ [CMU]
 • (v) /'aut/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • /AO1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
town
 • เขตเมือง[Lex2]
 • เทศบาลเมือง[Lex2]
 • ชาวเมือง: ประชาชน [Lex2]
 • (ทาวน์) n. เมือง,นคร,เขตชุมชน,ชาวเมือง,ประชาชนทั้งเมือง,เขตศูนย์การค้าของเมือง, -Phr. (go to town ทำ (วางแผน) ดีและเร็ว,ไปหาความสำราญ) , -Phr. (go up town ไปในเมือง,) -Phr. (on the town หาความสำราญในเมือง) ###SW. townish adj. [Hope]
 • (n) เมือง,นคร,ชาวเมือง,เขตชุมชน [Nontri]
 • /T AW1 N/ [CMU]
 • (n) /t'aun/ [OALD]
living
 • กลุ่มคนที่มีชีวิต[Lex2]
 • การครองชีพ: การทำมาหากิน [Lex2]
 • การดำรงชีวิต: การดำรงชีพ [Lex2]
 • กำลังคุ (ถ่าน): กำลังลุก [Lex2]
 • เกี่ยวกับคนที่มีชีวิตอยู่[Lex2]
 • งอกงาม: เจริญขึ้น [Lex2]
 • ที่มีสภาพตามธรรมชาติ: ไม่เปลี่ยนแปลง [Lex2]
 • ที่ยังใช้อยู่ (ภาษา): ที่ยังมีอยู่ [Lex2]
 • เพียงพอต่อการมีชีวิตอยู่: เหมาะสมกับการดำรงชีพ [Lex2]
 • มีชีวิตอยู่: ไม่ตาย [Lex2]
 • รูปแบบชีวิต: สภาพชีวิต [Lex2]
 • (ลิฟ'วิง) adj. มีชีวิตอยู่,ไม่ตาย,มีอยู่,แรง,ขะมักเขม้น,คุกรุ่น,ไหล,เกี่ยวกับการครองชีพ,ในสภาพธรรมชาติ,แน่นอนที่สุด,n. การดำรงชีพ,วิธีการครองชีพ,คนที่มีชีวิตอยู่,เงินเดือนของพระ (ศาสนาคริสต์) ###S. live,alive,-A. dead,dull [Hope]
 • (adj) มีชีวิตอยู่,ยังเป็นๆ,ซึ่งเป็นมนุษย์ [Nontri]
 • (n) การดำเนินชีวิต,มนุษย์,อาชีพ,การอยู่ [Nontri]
 • /L IH1 V IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /l'ɪvɪŋ/ [OALD]
  [live]
 • ดำเนินชีวิต: ใช้ชีวิต [Lex2]
 • ต่อเข้ากับแหล่งพลังงานไฟฟ้า[Lex2]
 • ถ่ายทอดสด[Lex2]
 • ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจในปัจจุบัน[Lex2]
 • ประสบ[Lex2]
 • มีชีวิต: คงอยู่, เป็นๆ, ไม่ตาย [Lex2]
 • มีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ): เต็มไปด้วยชีวิตชีวา [Lex2]
 • มีชีวิตอยู่[Lex2]
 • ไม่ด้าน (กระสุน)[Lex2]
 • ยังคงมีชีวิตอยู่[Lex2]
 • ยังคงอยู่ (ชีวิต, การกระทำ, ความทรงจำ)[Lex2]
 • ยังชีพด้วย: ประทังชีวิตด้วย [Lex2]
 • ยังไม่ระเบิด[Lex2]
 • ยืดหยุ่นได้ (คำไม่เป็นทางการ): เด้งได้ [Lex2]
 • ลุก (ถ่านไฟ): คุแดง [Lex2]
 • สนุกกับชีวิตอย่างเต็มที่: ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน [Lex2]
 • สว่าง (สี): สดใส [Lex2]
 • อาจปะทุได้อีก[Lex2]
 • อาศัย: อยู่, พัก [Lex2]
 • (adj) มีชีวิต,มีชีวิตชีวา,ทันสมัย,ขะมักเขม้น [Nontri]
 • (vi) อยู่,มีชีวิต,ดำเนินชีวิต,มีอายุ,อาศัยอยู่ [Nontri]
 • /L AY1 V/ [CMU]
 • /L IH1 V/ [CMU]
 • (v) /l'ɪv/ [OALD]
 • (j) /l'aɪv/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
large
 • ใหญ่: ใหญ่โต, กว้างขวาง, กว้าง [Lex2]
 • (ลาร์จฺ) adj. ใหญ่,ใหญ่โตมหึมา,ส่วนมาก,กว้าง,กว้างขวาง, (ลม) ดี. adv. อย่างใหญ่โต,อย่างมากมาย,อย่างคุยโว,ตามลม. n. -Phr. (at large อย่างอิสระ,เต็มที่,หลบหนี,มากมาย) -Phr. (in large มากมาย) ###SW. largeness n. ดูlarge คำที่มีความหมายเหมือนกั [Hope]
 • (adj) ใหญ่โต,มหึมา [Nontri]
 • /L AA1 R JH/ [CMU]
 • (n) /l'aːʤ/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top