ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Booing ( B UW1 IH0 NG) is ( IH1 Z) the ( DH AH0) appropriate ( AH0 P R OW1 P R IY0 AH0 T) way ( W EY1) to ( T UW1) show ( SH OW1) displeasure ( D IH0 S P L EH1 ZH ER0) at ( AE1 T) a ( AH0) sporting ( S P AO1 R T IH0 NG) event ( IH0 V EH1 N T).

 


  

 
Booing
  [boo]
 • เสียงร้องแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ[Lex2]
 • (บู) {booed,booing,boos} interj.,n. (การ) คำอุทานแสดงการเหยียดหยามการไม่เห็นด้วย,โห่ฮิ้ว vt. ร้องเสียงอุทานดังกล่าว [Hope]
 • /B UW1/ [CMU]
 • (v) /b'uː/ [OALD]
 • /B UW1 IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /b'uːɪŋ/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
appropriate
 • จัดสรรไว้: สำรองไว้, กันไว้เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง [Lex2]
 • นำเอามาใช้ส่วนตัว: ยึดเอา, นำมาใช้ประโยชน์โดยมิชอบ [Lex2]
 • เหมาะสม: เข้ากัน, พอเหมาะ [Lex2]
 • (adj) เหมาะสม,สมควร,เหมาะเจาะ,ได้ฤกษ์ [Nontri]
 • (vt) ยึดครอง,จัดสรรไว้,ตั้งเงินไว้ [Nontri]
 • /AH0 P R OW1 P R IY0 AH0 T/ [CMU]
 • /AH0 P R OW1 P R IY0 EY2 T/ [CMU]
 • (j) /'əpr'ɒuprɪəʳt/ [OALD]
 • (v) /'əpr'ɒuprɪɛɪt/ [OALD]
way
 • วิธี: การกระทำ [Lex2]
 • วิธีหรือแนวทาง: แนว, รูปแบบ, ช่องทาง, ลู่ทาง [Lex2]
 • ท่าทาง: อากัปกิริยา [Lex2]
 • วิถีชีวิต[Lex2]
 • เส้นทาง: ทาง, หนทาง, ถนน [Lex2]
 • ทิศทาง[Lex2]
 • ระยะทาง[Lex2]
 • (เว) n. ทาง,ระยะทาง,วิธีการ,รูปแบบ,แผน,นิสัย,ความเคยชิน,สภาพการณ์,ขอบเขต,อาชีพ,จุด,สิทธิการผ่าน,ประสบการณ์,adv. จากที่นี่,มากมาย,ใกล้ทีเดียว -Phr. (by the way ขอถือโอกาส) -Phr. (give way to ยอม ยอมแพ้แก่) -PHr. (under way กำลังเคลื่อนตัวก้าวหน้า) [Hope]
 • (n) ทาง,นิสัย,ท่าทาง,สภาพ,แผน,ประสบการณ์ [Nontri]
 • /W EY1/ [CMU]
 • (n) /w'ɛɪ/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
show
 • แสดง: ทำให้เห็น, ชี้ให้เห็น, แสดงให้เห็น [Lex2]
 • มองเห็นได้: เห็นได้ชัด, เห็นชัด [Lex2]
 • นำออกฉาย: นำออกแสดง, สาธิต [Lex2]
 • นำไปดู: พาไปยัง [Lex2]
 • อธิบาย[Lex2]
 • แสดงหลักฐาน: พิสูจน์, ยืนยัน, แสดงตัว [Lex2]
 • บอกข้อมูล: บอก, ให้ข้อมูล [Lex2]
 • แสดงทัศนคติ: แสดงท่าที, แสดงความรู้สึก [Lex2]
 • มาถึง (คำไม่เป็นทางการ): เผยตัว, ปรากฏตัว [Lex2]
 • เข้าเป็นอันดับสาม (การแข่งม้า)[Lex2]
 • การแสดง: การปรากฏตัว, การเผยตัว, การสาธิต, การโชว์ [Lex2]
 • การแสดงนิทรรศการ[Lex2]
 • สิ่งที่นำมาแสดง[Lex2]
 • สิ่งลวงตา[Lex2]
 • ตำแหน่งที่สาม (การแข่งม้า)[Lex2]
 • (โช) vt.,vi. แสดง,นำออกแสดง,เผยให้เห็น,นำออกฉาย,แสดงตัว,พิสูจน์ให้เห็น,บอก,อธิบาย,นำไปดู,บอกให้รู้,ชี้,อวด,อวดฝีมือ,ให้,ประทานให้,ให้ดู -Phr. (show off อวดโอ้อวด) n. การแสดง,เรื่องราว,ร่องรอย,แร่ที่ปรากฎให้เห็น. -Phr. (run the show ควบคุมกิจการหรือสถานการณ์) [Hope]
 • (n) งานแสดง,การแสดง,มหรสพ,การปรากฏตัว,การแห่,ภาพยนตร์ [Nontri]
 • (vt) อวด,แสดง,เผย,ชี้,อธิบาย,ปรากฏ,แห่ [Nontri]
 • /SH OW1/ [CMU]
 • (v) /ʃ'ɒu/ [OALD]
displeasure
 • ความไม่พอใจ: ความโกรธ [Lex2]
 • n. ความไม่พอใจ, ความไม่เห็นด้วย,ความไม่สบายใจ,สิ่งที่ทำให้ไม่พอใจ vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ [Hope]
 • (n) ความไม่พอใจ,ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบายใจ [Nontri]
 • /D IH0 S P L EH1 ZH ER0/ [CMU]
 • (n) /d'ɪspl'ɛʒər/ [OALD]
at
 • เข้าร่วม[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ณ เวลา: ในช่วงเวลา [Lex2]
 • ด้วย (ความเร็ว)[Lex2]
 • ที่[Lex2]
 • ในลักษณะ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • (เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT " [Hope]
 • (pre) ที่,ณ [Nontri]
 • /AE1 T/ [CMU]
 • (in) /æt/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
sporting
 • ซึ่งสนใจในกีฬา: ซึ่งใช้ในกีฬา [Lex2]
 • (สพอร์ท'ทิง) adj. เกี่ยวกับการกีฬา,เกี่ยวกับการกรีฑา,ชอบกีฬา,ชอบการพนัน,คล้ายนักกีฬา,สนใจการกีฬา,ยุติธรรม,มีน้ำใจนักกีฬา,เปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิมของพ่อแม่ ###S. fair [Hope]
 • /S P AO1 R T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /sp'ɔːtɪŋ/ [OALD]
  [sport]
 • กีฬา[Lex2]
 • การพักผ่อนหย่อนใจ: สิ่งบันเทิง [Lex2]
 • ผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬา: ผู้ที่ยังยิ้มได้แม้ยามพ่ายแพ้ [Lex2]
 • สวมใส่ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • เล่นสนุกสนาน[Lex2]
 • หยอกล้อ: ล้อเล่น [Lex2]
 • สำหรับการกีฬา: เกี่ยวกับการกีฬา [Lex2]
 • (สพอร์ท) n. กีฬา,กรีฑา,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,ความสนุกสนาน,การหยอกล้อ,เครื่องสนุก,เครื่องเล่น,นักกีฬา,งานกีฬา,นักพนัน,นักเลง,ผู้ที่กล้าได้กล้าเสีย adj. เหมาะสำหรับใส่นอกบ้าน,เกี่ยวกับการกีฬา. vi. สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,เล่นกีฬา,จู้จี้ในสิ่งเล็ก ๆ [Hope]
 • (n) กีฬา,การกรีฑา,เครื่องเล่น,คนกล้าได้กล้าเสีย [Nontri]
 • (vi) เล่นสนุก,เล่นกีฬา [Nontri]
 • /S P AO1 R T/ [CMU]
 • (v) /sp'ɔːt/ [OALD]
event
 • การแข่งขันกีฬา[Lex2]
 • ผลลัพธ์ (คำโบราณ): ผลที่ได้, ผล [Lex2]
 • เหตุการณ์สำคัญ[Lex2]
 • ผลการฟ้องร้อง [LongdoEN]
 • (อีเวนทฺ') n. เหตุการณ์,เหตุการณ์สำคัญ,กรณี,ผลที่เกิดขึ้น,ผลที่ตามมา,การแข่งขัน. -Phr. (at all events จะอย่างไรก็ตาม) -Phr. (in the event ถ้า) [Hope]
 • (n) เหตุการณ์,กรณี,ผลที่เกิด,การแข่งขัน [Nontri]
 • /IH0 V EH1 N T/ [CMU]
 • /IY0 V EH1 N T/ [CMU]
 • (n) /'ɪv'ɛnt/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top