ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subduction

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subduction-, *subduction*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subduction zoneเขตมุดตัวของเปลือกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
subduction; infraductionการกดลง, การดึงลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サブダクションゾーン[, sabudakushonzo-n] (n) subduction zone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subduction \Sub*duc"tion\, n. [L. subductio.]
   1. The act of subducting or taking away. --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   2. Arithmetical subtraction. --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subduction
   n 1: a geological process in which one edge of a crustal plate
      is forced sideways and downward into the mantle below
      another plate

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top