Search result for

stillte

(33 entries)
(1.3401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stillte-, *stillte*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stillte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stillte*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My father and brothers relaxed their vigilance after the marriage, and Hidetora murdered them.Die Heirat stillte das Misstrauen meiner Familie. Hidetora ermordete sie. Ran (1985)
Oh, I got it! "Breast-fed babies are the best-fed babies."Jetzt weiß ich's: Nur gestillte Babys sind zufrieden. Jack of Lies (1986)
His garden-related explanations temporarily quenched my curiosity.Diese gartenkundlichen Erklärungen stillten vorläufig meine Neugier. My Father's Glory (1990)
- I know you are. - (Gentle music on radio)- Bist du der selbe Mann, der immer Witze riss, wenn ich unsere Tochter stillteHow Can I Call You My Ex-Husbands If You Won't Go Away? (1995)
I felt wild and gloomy my own dwelling, the shade of the oaks the merry games of the shepherds nothing could subdue my yearning!Alles erschien mir sinnlos und traurig die eigene Hütte, der Schatten der Eichen die fröhlichen Spiele der Hirten nichts stillte meine Sehnsucht! Ruslan and Lyudmila (1996)
Mother held him too much, or not enough.Seine Mutter stillte ihn zu viel oder zu wenig. Con Air (1997)
I saw a woman breastfeeding twins at the same time.Gerade hab ich gesehen, wie eine Frau ihre Zwillinge zur selben Zeit stillteThe One Where Rachel Has a Baby: Part 2 (2002)
Food turned to ash in our mouths, and all the pleasurable company in the world could not slake our lust.Das Essen wurde zu Asche in unserem Mund. Und jede noch so amüsante Gesellschaft stillte nicht unsere Lust. Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
Phaedra's fury is triggered by the memory of her unquenched passion.Phaidras Wut wird ausgelöst durch ihre ungestillte Leidenschaft. Le pont des Arts (2004)
Last time we were over, Sookie breast-fed Martha during appetizers.Letztes Mal stillte Sookie Martha während der Vorspeise. The Prodigal Daughter Returns (2005)
A centuries-long courtship, finally culminated in a kiss.All die Jahrhunderte des ungestillten Begehrens, sie lösen sich auf in einem Kuss. Wonder Woman (2009)
- You must stop your greed!Als stillte man Durst mit Salzwasser. What Goes Around (2009)
Well, my mother breast-fed me till I turned four, which I suppose is a long time.Meine Mutter stillte mich, bis ich vier war, das ist wohl eine lange Zeit. Trust Me (2009)
Wanna know how old I was when my mom took me off her tit?Wollen Sie wissen, wie alt ich war, als meine Mutter mich nicht mehr stillteGloucester/Pavuvu/Banika (2010)
True really was, Meronym answered the questions, but no answer ever quenched your curio.Die Wahrheit ist, Meronym beantwortete alle Fragen, aber keine Antwort stillte die Neugier. Cloud Atlas (2012)
Breastfeeding every two hours, day and night.Alle zwei Stunden stillte sie. Wolf Children (2012)
I'm going to leave you here with your thirst for revenge unquenched, while I complete our journey without you.Ich werde Euch hier lassen, mit Eurem ungestilltem Durst nach Rache, während ich meine Reise ohne Euch antrete. Into the Deep (2012)
Bajazet's attack on the Venetian Islands proves his ambitions. They will once again use the Crusade as a pretext to slaughter Italy.Bayezids Angriff auf Venedigs Lagune beweist seinen ungestillten Machthunger. A Morality Play (2013)
The good nuns declared me to be without calling and cast me out to read romance novels and fulfill the desires of the heart.Die Nonnen erklärten, ich sei "ohne Berufung", und warfen mich hinaus. So las ich Liebesromane und stillte die Sehnsüchte meines Herzens. Madame Bovary (2014)
Swaddled them, rocked them, fed them at her own breast.Wickelte sie, schaukelte sie, stillte sie an ihrer Brust. Two Swords (2014)
I sleep like the breastfed baby... and I wake up this morning, in the morning... and I know that, in my bones... my quarry is close.Da habe ich geschlafen wie ein frisch gestilltes Baby. Und ich bin heute Morgen morgens aufgewacht... und meine Knochen haben mir gesagt, dass meine Beute in der Nähe ist. Tusk (2014)
They were playing a game, feeding each other's obsession, a midlife crisis, looking for a pulse, and Larry finds it...Sie spielten ein Spiel. Stillten gegenseitig ihre Sucht der Midlife-Crisis, suchten einen Impuls, Larry fand ihn. Pilot (2014)
Memnet nursed Rameses.Memnet stillte Ramses. The Ten Commandments (1956)
Was it her contented rage that swelled her neck and belly?War es dieser gestillte Zorn, der ihre Kehle und Bauch ergriff? The Fire Within (1963)
Were not I thine only nurse, I would say thou hadst sucked wisdom from thy teat.Hättst du eine andre Amme gehabt, wollt' ich sagen, sie stillte dich mit Weisheit. Romeo and Juliet (1968)
"The body bursting with a longing never sated."Der Körper zerbirst An einer nie gestillten Sehnsucht The Rite (1969)
For 1 4 years he used me for his passion.14 Jahre stillte ich seine Leidenschaft. Fellini's Satyricon (1969)
His sexual appetite was satisfied by an occasional encounter with a turkey, because, he said, they cause no problems, they don't insist you listen to silly chatter, they never cry, they won't leave you for one of your subordinates,Nicht mal einen Beischlaf hat er sich gegönnt, denn seinen sexuellen Appetit stillte er an Truthühnern. Er war der Meinung, dass diese Vögel im Gegensatz zu Damen keinerlei Probleme mit sich bringen. Sie reden nicht, sie weinen nicht. Private Vices, Public Pleasures (1976)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stillteslaked [Add to Longdo]
stilltestanched [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  stillte [ʃtiltə]
     slaked; stanched
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top