ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profanity

P R OW0 F AE1 N AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profanity-, *profanity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profanity(n) ความไม่นับถือพระเจ้า, See also: ความประพฤติที่ไม่เชื่อในพระเจ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profanity(โพรแฟน'นิที) n. ความหยาบคาย, ถ้อยคำที่หยาบคาย, การกระทำหรือการพูดที่หยาบคาย, การทำลายความศักดิ์สิทธิ์, การสาปแช่ง, Syn. irrevertence

English-Thai: Nontri Dictionary
profanity(n) ความหยาบคาย, การดูหมิ่น, การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My date did not go well, unfortunately, due to a lack of chemistry and, I think, an overuse of profanity on my part.เดทไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่.. ประมาณว่าเคมีไม่เข้ากัน.. แล้วก็ฉันพูดจาหยาบคายมากไปหน่อย 50/50 (2011)
With profanity on that first line.พร้อมคำหยาบที่ประโยคแรก Pawn Sacrifice (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROFANITY P R OW0 F AE1 N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profanity (n) prˈəfˈænɪtiː (p r @1 f a1 n i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脏话[zāng huà, ㄗㄤ ㄏㄨㄚˋ, / ] profanity; obscene language; speaking rudely #19,523 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不敬[ふけい, fukei] (adj-na, n) disrespect; irreverence; impiety; blasphemy; profanity [Add to Longdo]
冒とく;冒涜;冒讀(iK);冒瀆(oK)[ぼうとく, boutoku] (n, vs) (uk) blasphemy; curse; profanity; sacrilege; desecration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profanity \Pro*fan"i*ty\, n. [L. profanitas.]
   [1913 Webster]
   1. The quality or state of being profane; profaneness;
    irreverence; esp., the use of profane language; blasphemy.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is profane; profane language or acts.
    [1913 Webster]
 
       The brisk interchange of profanity and folly.
                          --Buckminster.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profanity
   n 1: vulgar or irreverent speech or action

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top