ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paralyzed

P EH1 R AH0 L AY2 Z D   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paralyzed-, *paralyzed*, paralyz, paralyze
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
paralyzed (vt) ไม่เคลื่อนไหว,เป็นอัมพาต (participle)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Along with the other stuff in his blood, it paralyzed his lungs.กับสารอย่างอื่นที่เราพบในตัวเขา มันเป็นผลทำให้ปอดเขาอ่อนแอ Basic Instinct (1992)
I am paralyzed here, I am a fucking amputee, do you see that?ฉันเป็นเหมือนคนพิการอยู่ที่นี่.. คุณเห็นไหม? 21 Grams (2003)
And I was paralyzed from the neck down having movement only in a few fingers.ผมจึงเป็นอัมพาตตั้งแต่นั้นมา มีเพียงส่วนหัวกับมือเท่านั้นที่สามารถขยับได้ House of Fury (2005)
I sat paralyzed in the jail cell. I lost my wife and the most precious time with my son... because of you!ฉันต้องพลัดพรากจากลูกเมียของฉัน House of Fury (2005)
Paralyzed him, right?ทำให้เขาเป็นอัมพาต ใช่มั้ย? The Damage a Man Can Do (2008)
SHE'S PARALYZED FROM THE WAIST DOWN.ยานพาหนะที่ใช้ก่อคดีแต่ละครั้งต่างกัน Normal (2008)
I have a disease that has paralyzed me.ผมเป็นโรค ที่ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้ Superhero Movie (2008)
I'm paralyzed. I'm a paralyzed virgin.ฉันเป็นอัมพาตละ อัมพาตทั้งๆที่ยังเวอร์จิ้น I Love You, Beth Cooper (2009)
He's paralyzed from the neck down. Same day, Sara Martin...เขาเป็นอัมพาตตั้งแต่คอลงมา ในวันเดียวกัน ซาร่า มาร์ติน... Emotional Rescue (2009)
He's paralyzed from the neck down.เข้าเป็นอัมพาตตั้งแต่คอลงไป The Fourth Kind (2009)
Unless you really want to lie on the floor here paralyzed for the next hour.ถ้าหากนายไม่อยากลงไปนอนกองที่พื้น นี่มันจะทำให้นายเป็นอัมพาตไปเกือบชั่วโมง The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Hey, hey, hey, don't sniff that, unless you really want to lie on the floor here paralyzed for the next hour.เฮ เฮ เฮ อย่าดมไอ้นั้นเข้าไปหล่ะ นอกเสียว่าจากนายอยากลงไปนานเป็นอัมพาฒบนพื้นสักชั่วโมง The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paralyzedA massive flood paralyzed the local transportation network.
paralyzedHe is paralyzed down one side.
paralyzedHe was paralyzed by fear.
paralyzedHe was paralyzed in the face of danger.
paralyzedHe was paralyzed with terror.
paralyzedShe is paralyzed in both legs.
paralyzedThe child was paralyzed with fear.
paralyzedThe general strike paralyzed the whole country.
paralyzedThe massive flood paralyzed the local transportation network.
paralyzedThe news paralyzed him.
paralyzedThe traffic was paralyzed by the snowstorm.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตาย[v.] (tāi) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame   

CMU English Pronouncing Dictionary
PARALYZED P EH1 R AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paralyzed (v) pˈærəlaɪzd (p a1 r @ l ai z d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tān, ㄊㄢ, / ] paralyzed, #14,434 [Add to Longdo]
瘫子[tān zi, ㄊㄢ ㄗ˙, / ] paralyzed person, #110,087 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
立ち竦む;立ちすくむ[たちすくむ, tachisukumu] (v5m,vi) to be petrified; to be unable to move; to be paralyzed (with horror); to be stupefied (with amazement) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paralyze \Par"a*lyze\, v. t. [imp. & p. p. {Paralyzed}; p. pr. &
   vb. n. {Paralyzing}.] [F. paralyser. See {Paralysis}.]
   [1913 Webster]
   1. To affect or strike with paralysis or palsy.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To unnerve; to destroy or impair the energy of; to
    render ineffective; as, the occurrence paralyzed the
    community; despondency paralyzed his efforts.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paralyzed
   adj 1: affected with paralysis [syn: {paralytic}, {paralyzed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top