ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

papism

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -papism-, *papism*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา papism มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *papism*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
papismn. ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Free of popery and the abuses of the clergy.Frei von Papismus und Amtsmissbrauch durch Kleriker. Tears of Blood (2008)
Everyone knows I hate popery with a passion.Alle wissen, dass ich leidenschaftlich den Papismus hasse. Search for a New Queen (2009)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
政教合一[zhèng jiào hé yī, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄠˋ ㄏㄜˊ ㄧ, ] Caesaropapism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Papism \Pa"pism\, n. [F. papisme. See {Pape}, {Pope}.]
   Popery; -- an offensive term. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 papism
   n 1: the beliefs and practices of the Catholic Church based in
      Rome [syn: {Romanism}, {Roman Catholicism}, {papism}]
   2: offensive terms for the practices and rituals of the Roman
     Catholic Church [syn: {popery}, {papism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top