Search result for

laos

(42 entries)
(1.3063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laos-, *laos*, lao
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Laos[N] ชนชาติลาว
Laos[N] ประเทศลาว
Laos[N] ลาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laos(ลาว) n. ประเทศลาว,เมืองหลวงชื่อเวียงจันทน์ (Cap: Vientiane), See also: Laotian n.,adj.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laosลาว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Laos?ลาว? S.O.B. (2009)
Why Laos?ทำไมเลือกลาว Shut Down (2008)
Laos is our frog.ลาว ก็คือกบของพวกเรา Shut Down (2008)
Lisa Tabak just hopped a flight to Laos, didn't she?ลิซ่า ทาบาก เพิ่งขึ้นเครื่องไปลาวใช่มั๊ย? Safe and Sound (2008)
Pretty sure I can handle Laos.ผมมั่นใจเลยว่ารับมือประเทศลาวได้ Safe and Sound (2008)
Got it. The runaway inflation in Laosได้แล้ว / ปัญหาเงินเฟ้อในประเทศลาวไม่สามารถควบคุมได้ Safe and Sound (2008)
It actually has huge holdings in Laos, which, given the current inflation, means that they are making money hand over fist.ครอบครองหุ้นจำนวนมหาศาลในลาว ที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้น หมายความว่าพวกมันกำลังสูบเลือดจากที่นี่อยู่ Blow Out (2008)
There will be questions, media coverage and surveillance, and whatever you and the Company are trying to do next with your little Laos game, or whatever else you have planned, it'll be next to impossible with thousands of eyes on you.พวกเขาจะตั้งคำถาม, รายงานข่าว, และตรวจสอบ, ทุกอย่างที่คุณและคอมพานีจะทำต่อไป เช่นที่ลาว Five the Hard Way (2008)
Laos was our rock drill.ลาว คือ ศิลาจำลอง ของเรา และตอนนี้... The Price (2008)
Laos worked perfectly.งานที่ลาว ไปได้ดีมาก Greatness Achieved (2008)
So we wanted to do it before that, before he leaves to Laos. Laos? Like Los Angeles?ครั้งแรกใน Family ที่มือและเท้าขดเข้าหากันเช่นนี้ Our Family Wedding (2010)
Just Laos. Daddy, it's near Thailand.ฉันเริ่มชื่นชม rapper ตั้งแต่วันนี้ Our Family Wedding (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาว[N] Laos, Example: สินค้าที่มีทิศทางลงใต้ไปสู่ชุมชนไทยใหญ่และลาวก็คือเครื่องใช้โลหะ กับเกลือ, Thai definition: ชื่อประเทศและชนชาติที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับไทย เขมร เวียดนาม พม่า และจีน
กีบ[CLAS] Laotian currency, See also: Laos currency, Example: นักท่องเที่ยวซื้อเข็มขัดเงินจากประเทศลาวด้วยราคา 10,000 กีบ, Thai definition: ชื่อหน่วยเงินตราของลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว[N] People's Democratic Republic of Laos, See also: Laos, Syn. ประเทศลาว, ลาว, Example: คนไทยกับคนที่อยู่ในอาณาจักรล้านช้างในอดีตหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน ล้วนเป็นกลุ่มคนที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน, Thai definition: ชื่อประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับไทย เขมร เวียดนาม พม่า และจีน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาว[n. prop.] (Lāo) EN: Laos   FR: Laos [m]
ประเทศลาว[n. prop.] (Prathēt Lāo) EN: Laos   FR: Laos [m]
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว[n. prop.] (Sāthāranarat Prachāthippatai Prachāchon Lāo) EN: People's Democratic Republic of Laos   FR: République populaire démocratique du laos [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAOS    L AA1 OW0 S
LAOS    L AW1 S
LAOS    L EY1 OW0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Laos    (n) (l aa1 o s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laosbuschtimalie {f} [ornith.]Sooty Tree Babbler [Add to Longdo]
Laos [geogr.]Laos People's Democratic Republic (la) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴールデントライアングル[, go-rudentoraianguru] (n) Golden Triangle (area near the borders of Burma, Thailand and Laos) [Add to Longdo]
ラオス[, raosu] (n) Laos; (P) [Add to Longdo]
羅宇[らう;らお, rau ; rao] (n) (1) Laos; (2) bamboo pipestem [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, ] Laos; fellow-official; hut [Add to Longdo]
崂山[Láo shān, ㄌㄠˊ ㄕㄢ, / ] Laoshan district of Qingdao city 青島市|青岛市, Shandong [Add to Longdo]
崂山区[Láo shān qū, ㄌㄠˊ ㄕㄢ ㄑㄩ, / ] Laoshan district of Qingdao city 青島市|青岛市, Shandong [Add to Longdo]
老挝[Lǎo wō, ㄌㄠˇ ㄨㄛ, / ] Laos [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laos \Laos\ prop. n.
   a country in Southeast Asia.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Laos
   n 1: a mountainous landlocked communist state in southeastern
      Asia; achieved independence from France in 1949 [syn:
      {Laos}, {Lao People's Democratic Republic}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Laos [lao]
   Laos
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Laos [laɔs]
   Laos
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 laos
 
 1. Laos.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Laos [laːɔs]
   Laos People's Democratic Republic (la)
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top