ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finnan haddie

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finnan haddie-, *finnan haddie*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา finnan haddie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *finnan haddie*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finnan haddie[N] ปลาแฮดด็อครมควัน, Syn. finnan haddock

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
~ To dine on my fine finnan haddie ~~ To dine on my fine finnan haddieLet's Make Love (1960)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finnan haddie (n) fˌɪnən-hˈædiː (f i2 n @ n - h a1 d ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finnan haddie \Fin"nan had"die\ (f[i^]n"nan h[a^]d"d[i^]). [See
   {Haddock}.]
   Haddock cured in peat smoke, originally at Findon (pron.
   f[i^]n"an), Scotland. The name is also applied to other kinds
   of smoked haddock. [Written also {finnan haddock}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finnan haddie
   n 1: haddock usually baked but sometimes broiled with lots of
      butter [syn: {finnan haddie}, {finnan haddock}, {finnan},
      {smoked haddock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top