ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finn

F IH1 N   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finn-, *finn*
Possible hiragana form: ふぃんん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Finn[N] ชาวฟินแลนด์
Finn[N] ผู้พูดภาษาฟินแลนด์, See also: ผู้พูดภาษาฟินนิค
finny[ADJ] ที่มีครีบ, Syn. finned
finnan haddie[N] ปลาแฮดด็อครมควัน, Syn. finnan haddock

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finnicky(ฟิน'นิคี) adj. finicky
finnish(ฟิน'นิช) n. ภาษาฟินแลนด์ adj. เกี่ยวกับประเทศหรือประชาชนของฟินแลนด์
finny(ฟิน'นี) adj. เกี่ยวกับปลา,มีปลามาก,มีครีบ

English-Thai: Nontri Dictionary
finny(adj) มีครีบ,เหมือนครีบ,มีปลามาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
finned coilคอยล์มีครีบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
finned tubeท่อมีครีบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finnish officersนายทหารฟินแลนด์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My name is Jax and these are my associates Mr. Finn and Mr. Quigley.ชื่อของฉันคือ Jax และเหล่านี้เป็น บริษัท ร่วมของนายฟินน์และนายควิกลีย์ Cubeº: Cube Zero (2004)
The girl, Summer Finn of Shinnecock, Michigan did not share this belief.ซัมเมอร์ ฟินน์ หญิงสาวจากเมื่องชินเนค็อก รัฐมิชิแกน ผู้ซึ่งไม่เชื่อในเรื่องความรัก 500 Days of Summer (2009)
Summer Finn was a woman.ซัมเมอร์ ฟินน์ คือผู้หญิง 500 Days of Summer (2009)
Can she hurt you with finn garrety?ไม่ใช่แบบนั้น มีแต่จะทำให้เสียเวลา Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Finn garrety is the son of a friend.ดี เพราะฉันไม่อยากยอมความเหมือนกัน Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
It's been days, no sign of finn garrety.นี่หลายวันแล้ว ฟินน์ กาเร็ตตี้ ไม่ปรากฏตัว London. Of Course (2009)
Here's a list of the gps coordinates from the cadillac Kendrick and Finn Garrety used.นี่คือพิกัดจีพีเอสจากรถคาดิแลคที่เค็นดริกและฟินน์ กาเร็ตตี้ ใช้ Look What He Dug Up This Time (2009)
Finn Garrety.ฟินน์ กาเร็ตตี้ Look What He Dug Up This Time (2009)
Finn Garrety.ฟินน์ กาแรตตี้ Look What He Dug Up This Time (2009)
There's a finn garrety here to see you, mr.ใช่ -ผมตามเรื่องนี้ได้ไหม? -ได้สิ Trust Me (2009)
You really think you can trust finn garrety to keep his mouth shut?งั้นเราทำกัน หลับให้สบายนะคะ พรุ่งนี้ เวลานี้ ทุกอย่างก็จบแล้ว Trust Me (2009)
- I don't know who you're talking about. - Finn garrety-- where is he?ผมฟ้องเธอเพราะไล่คนออกผิดคน Trust Me (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลมาหัวกลม[n. exp.] (lōmā hūa klom) EN: Short-finned Pilot Whale   
สายการบินฟินน์แอร์[TM] (Sāikānbin Finaē) EN: Finnair   FR: Finnair

CMU English Pronouncing Dictionary
FINN F IH1 N
FINNS F IH1 N Z
FINNE F IH1 N
FINNEY F IH1 N IY0
FINNIE F IH1 N IY0
FINNAN F IH1 N AH0 N
FINN'S F IH1 N Z
FINNELL F IH1 N AH0 L
FINNING F IH1 N IH0 NG
FINNAIR F IH1 N EH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Finn (n) fˈɪn (f i1 n)
Finns (n) fˈɪnz (f i1 n z)
finnan (n) fˈɪnən (f i1 n @ n)
Finnish (n) fˈɪnɪʃ (f i1 n i sh)
finnan haddie (n) fˌɪnən-hˈædiː (f i2 n @ n - h a1 d ii)
finnan haddock (n) fˌɪnən-hˈædək (f i2 n @ n - h a1 d @ k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
芬兰语[Fēn lán yǔ, ㄈㄣ ㄌㄢˊ ㄩˇ, / ] Finnish (language); suomen kieli [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurzkiel {m}finn keel [Add to Longdo]
Finnland [geogr.]Finland (fi) [Add to Longdo]
Finne {f} [zool.]bladder worm [Add to Longdo]
Finnwal {m} [zool.]fin whale; Balaenoptera physalus [Add to Longdo]
Finnwal {m}; Finner {m}; Gemeiner Furchenwal {m} [zool.]fin whale; finner; fin; finfish; finback; razorback; common rorqual; herring whale (Balaenoptera physalus) [Add to Longdo]
Finne {m}; Finnin {f}Finn; Finnish man; Finnish woman [Add to Longdo]
finnisch {adj}Finnish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディアンヴァガボンドバタフライフィッシュ;インドフウライ;クロフウライチョウチョウウオ[, indeianvagabondobatafuraifisshu ; indofuurai ; kurofuuraichouchouuo] (n) Indian vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus); blackened butterflyfish; black-finned vagabond [Add to Longdo]
フィンウゴル語派[フィンウゴルごは, fin'ugoru goha] (n) Finno-Ugric (branch of languages) [Add to Longdo]
フィンランド語[フィンランドご, finrando go] (n) Finnish (language) [Add to Longdo]
ベニオチョウチョウウオ[, beniochouchouuo] (n) atoll butterflyfish (Chaetodon mertensii); Merten's butterflyfish; keel-finned butterfly-fish; orangebar butterflyfish [Add to Longdo]
ワニトカゲギス目;鰐蜥蜴鱚目[ワニトカゲギスもく(ワニトカゲギス目);わにとかげぎすもく(鰐蜥蜴鱚目), wanitokagegisu moku ( wanitokagegisu me ); wanitokagegisumoku ( wani tokage kisu me] (n) Stomiiformes (order of deep-sea ray-finned fishes) [Add to Longdo]
小鰭巨頭[こびれごんどう;コビレゴンドウ, kobiregondou ; kobiregondou] (n) (uk) short-finned pilot whale (Globicephala macrorhyncus) [Add to Longdo]
条鰭綱[じょうきこう, joukikou] (n) Actinopterygii (class of the ray-finned fishes comprising nearly 95% of the 25,000 species of fish) [Add to Longdo]
真巨頭[まごんどう;マゴンドウ, magondou ; magondou] (n) (uk) short-finned pilot whale (Globicephala macrorhynchus) [Add to Longdo]
鰭長巨頭[ひれながごんどう;ヒレナガゴンドウ, hirenagagondou ; hirenagagondou] (n) (uk) long-finned pilot whale (Globicephala melas) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finn \Finn\, a.
   A native of Finland; one of the Finn? in the ethnological
   sense. See {Finns}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finns \Finns\, n. pl.; sing. {Finn}. (Ethnol.)
   (a) Natives of Finland; Finlanders.
   (b) A branch of the Mongolian race, inhabiting Northern and
     Eastern Europe, including the Magyars, Bulgarians,
     Permians, Lapps, and Finlanders. [Written also {Fins}.]
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Finn
   n 1: a native or inhabitant of Finland

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 finn
  v.
 
   [IRC] To pull rank on somebody based on the amount of time one has spent on
   {IRC}. The term derives from the fact that IRC was originally written in
   Finland in 1987. There may be some influence from the ?Finn? character in
   William Gibson's seminal cyberpunk novel Count Zero, who at one point says
   to another (much younger) character ?I have a pair of shoes older than you
   are, so shut up!?
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top