ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

damaging

D AE1 M IH0 JH IH0 NG   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -damaging-, *damaging*, damag
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
damaging[ADJ] ซึ่งทำให้เสียหาย, See also: เกี่ยวกับผลร้าย, ซึ่งเป็นอันตราย, Syn. hurtable, harmful, injurious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
damaging(แดม'มิจจิง) adj. ซึ่งทำให้เสียหาย,ซึ่งเป็นภัยกับ,เป็นอันตราย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How could he not be damaging me?แล้วเขาจะไม่ทำร้ายฉันได้ยังไง American Beauty (1999)
The bullets aren't damaging him!กระสุนทำอะไรไม่ได้เลย! Appleseed Ex Machina (2007)
You're damaging my calm, Chuck.นายกำลังทำลายพลังความสงบของฉัน ชัค Chuck Versus the Sensei (2008)
He won't lie with me and risk damaging the child he believes I'm carrying.พระองค์ไม่นอนกับข้าแล้ว ไหนจะเรื่องต้องรักษาลูกในท้อง ที่พระองค์ยังเข้าใจว่าข้ามีนั่นอีก? The Other Boleyn Girl (2008)
Nobody's forgotten what she did during the campaign, leaking damaging personal information about your opponent to the press.ไม่มีใครลืม สิ่งที่เธอทำไปตอนท่านกำลังหาเสียง ข้อมูลส่วนตัว ให้รั่วไหลออกไปถึงนักข่าว Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Leaking damaging personal informationเธอทำให้ข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Keep her on a leash. She's damaging the magazine.ควบคุมเธอหน่อย เธอกำลังทำลายนิตยสาร Confessions of a Shopaholic (2009)
Sergeant Spencer was a disruptive force, that his attitude was damaging to morale and was only getting worse?จ่าสเปนเซอร์ เป็นแรงทำลาย ที่ทัศนคติ เป็นผลเสียหายกับขวัญของเขา และเป็นเพียง เริ่มแย่ลง? Justice (2009)
We risk damaging the good name of the united states.เราก็จะเสี่ยงในการไปทำลาย ความมีชื่อเสียงของ สหรัฐอเมริกา Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
**[ Pop Ballad] Could you have a word with Azimio and Karofsky about harassing me... without damaging my Gaga outfit?นายช่วยพูดกับพวกนั้น ให้อย่าทำร้าย ชุดกาก้าฉันได้มั้ย? Theatricality (2010)
And it left a very damaging mark.แล้วมันก็ทิ้งรอยแผลเป็นไว้ลึกทีเดียว Hello, Bandit (2010)
- Can we please not? - She's damaging him.-ได้โปรดเถอะ เราจะไม่... Transformers: Dark of the Moon (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
damagingHe managed to avoid damaging my reputation by dropping a hint.
damagingPollution is damaging our earth.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้โทษ[v. exp.] (hai thōt) EN: be harmful ; be noxious ; be damaging   FR: nuire ; endommager

CMU English Pronouncing Dictionary
DAMAGING D AE1 M IH0 JH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
damaging (v) dˈæmɪʤɪŋ (d a1 m i jh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
加害[かがい, kagai] (n,vs) assault; violence; damaging (someone) [Add to Longdo]
共食い[ともぐい, tomogui] (n,vs) cannibalism (in animals); mutual destruction; internecine struggle; eating each other; damaging each other [Add to Longdo]
乱開発[らんかいはつ, rankaihatsu] (n,vs) environmentally damaging (indiscriminate) development [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Damage \Dam"age\, v. t. [imp. & p. p. {Damaged}
   (d[a^]m"[asl]jd); p. pr. & vb. n. {Damaging}
   (d[a^]m"[asl]*j[i^]ng).] [Cf. OF. damagier, domagier. See
   {Damage}, n.]
   To occasion damage to the soundness, goodness, or value of;
   to hurt; to injure; to impair.
   [1913 Webster]
 
      He . . . came up to the English admiral and gave him a
      broadside, with which he killed many of his men and
      damaged the ship.            --Clarendon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 damaging \damaging\ adj.
   1. causing harm or injury; as, damaging to career and
    reputation.
 
   Syn: detrimental, detrimental to(predicate), prejudicial,
     prejudicious.
     [WordNet 1.5]
 
   2. designed or tending to discredit, especially without
    positive or helpful suggestions.
 
   Syn: negative.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 damaging
   adj 1: (sometimes followed by `to') causing harm or injury;
       "damaging to career and reputation"; "the reporter's
       coverage resulted in prejudicial publicity for the
       defendant" [syn: {damaging}, {detrimental},
       {prejudicial}, {prejudicious}]
   2: designed or tending to discredit, especially without positive
     or helpful suggestions; "negative criticism" [syn:
     {damaging}, {negative}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top