ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corpuscle

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corpuscle-, *corpuscle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corpuscle(n) เซลล์ที่เคลื่อนได้อิสระ
corpuscle(n) อนุภาค, See also: อณู, ส่วนเล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corpuscle(คอร์'พัสเซิล, -คิวล์) n. เม็ดเลือด, เม็ดเล็ก ๆ , อนุภาค, See also: corpuscular adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
corpuscle(n) เม็ดเลือด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corpuscle, red blood; erythrocyteเม็ดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corpuscle, white blood; leucocyteเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corpuscles, Calcareousแคลคาเรียสคอร์พัสเซิล [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เม็ดโลหิต(n) corpuscle, Syn. เม็ดเลือด, Example: ถ้าร่างกายขาดทองแดงจะมีผลให้โลหิตจางและเม็ดโลหิตขาวต่ำ, Thai Definition: เซลล์ซึ่งอยู่ในกระแสเลือด มี 2 ชนิด คือ เม็ดเลือดแดง ซึ่งมีหน้าที่นำออกซิเจนไปสู่เซลล์ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย และเม็ดเลือดขาวซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและทำลายเชื้อโรคในร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เม็ดเลือดแดง[metleūat] (n) EN: blood cell ; corpuscle  FR: globule [ m ]
เม็ดโลหิต[metlōhit] (n) EN: blood cell ; corpuscle  FR: globule [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corpuscle (n) kˈɔːpʌsl (k oo1 p uh s l)
corpuscles (n) kˈɔːpʌslz (k oo1 p uh s l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マルピーギ小体[マルピーギしょうたい, marupi-gi shoutai] (n) (See 腎小体) Malpighian corpuscle (i.e. renal corpuscle) [Add to Longdo]
腎小体[じんしょうたい, jinshoutai] (n) renal corpuscle [Add to Longdo]
微粒子[びりゅうし, biryuushi] (n) corpuscle; minute particle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corpuscle \Cor"pus*cle\ (-p[u^]s*s'l), n. [L. corpusculum, dim.
   of corpus.]
   1. A minute particle; an atom; a molecule.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) A protoplasmic animal cell; esp., such as float
    free, like blood, lymph, and pus corpuscles; or such as
    are imbedded in an intercellular matrix, like connective
    tissue and cartilage corpuscles. See {Blood}.
    [1913 Webster]
 
       Virchow showed that the corpuscles of bone are
       homologous with those of connective tissue.
                          --Quain's
                          Anat.
    [1913 Webster]
 
   3. (Physics) An electron. [archaic]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Red blood corpuscles} (Physiol.), in man, yellowish,
    biconcave, circular discs varying from 1/3500 to 1/3200 of
    an inch in diameter and about 1/12400 of an inch thick.
    They are composed of a colorless stroma filled in with
    semifluid h[ae]moglobin and other matters. In most mammals
    the red corpuscles are circular, but in the camels, birds,
    reptiles, and the lower vertebrates generally, they are
    oval, and sometimes more or less spherical in form. In
    Amphioxus, and most invertebrates, the blood corpuscles
    are all white or colorless.
 
   {White blood corpuscles} (Physiol.), rounded, slightly
    flattened, nucleated cells, mainly protoplasmic in
    composition, and possessed of contractile power. In man,
    the average size is about 1/2500 of an inch, and they are
    present in blood in much smaller numbers than the red
    corpuscles.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Electron \E*lec"tron\, n. [NL., fr. Gr. 'h`lektron. See
   {Electric}.]
   1. Amber; also, the alloy of gold and silver, called
    {electrum}. [archaic]
    [1913 Webster]
 
   2. (Physics & Chem.) one of the fundamental subatomic
    particles, having a negative charge and about one
    thousandth the mass of a hydrogen atom. The electron
    carries (or is) a natural unit of negative electricity,
    equal to 3.4 x 10^{-10} electrostatic units, and is
    classed by physicists as a {lepton}. Its mass is
    practically constant at the lesser speeds, but increases
    due to relativistic effects as the velocity approaches
    that of light. Electrons are all of one kind, so far as is
    known. Thus far, no structure has been detected within an
    electron, and it is probably one of the ultimate composite
    constituents of all matter. An atom or group of atoms from
    which an electron has been detached has a positive charge
    and is called a {cation}. Electrons are projected from the
    cathode of vacuum tubes (including television picture
    tubes) as {cathode rays} and from radioactive substances
    as the {beta rays}. Previously also referred to as
    {corpuscle}, an obsolete term. The motion of electrons
    through metallic conductors is observed as an electric
    current. A particle identical to the electron in mass and
    most other respects, but having a positive instead of a
    negative charge, is called a {positron}, or {antielectron}
    [Webster 1913 Suppl. +PJC] Electro-negative

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corpuscle
   n 1: (nontechnical usage) a tiny piece of anything [syn: {atom},
      {molecule}, {particle}, {corpuscle}, {mote}, {speck}]
   2: either of two types of cells (erythrocytes and leukocytes)
     and sometimes including platelets [syn: {blood cell}, {blood
     corpuscle}, {corpuscle}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top